Umowa na czas określony a ciąża

144

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Teoria

Zgodnie z Kodeksem pracy mamy następujące rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

Od 22 lutego 2016r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (tzw. zasada 3/33).
Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Powyższe zasady nie mają zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Umowa na czas określony zawierana jest na z góry określony okres czasu. Może to być konkretna data lub określona długość (np. na pól roku). Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę, nie wymaga podania w jej treści przyczyny wypowiedzenia, a zamiar wypowiedzenia umowy nie musi być skonsultowany z działającą u pracodawcy organizacją związkową.

Do limitu trzech umów na czas określony NIE WLICZA SIĘ umowy o pracę na okres próbny.

Przekroczenie któregokolwiek z limitów (33 miesiące lub 3 umowy) skutkuje przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony z mocy prawa:

 • od dnia zawarcia 4 umowy o pracę,
 • od dnia następnego po upływie 33 miesięcy.

Ciąża

Umowa na czas określony nie może ulec rozwiązaniu, gdyby w dniu rozwiązania pracownica zatrudniona na podstawie tej umowy była po 3 miesiącu ciąży. Taka umowa ulegnie z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 KP).

Okres 33 miesięcy oraz limit ilości 3 umów, należy liczyć niezależnie od przerw występujących pomiędzy umowami na czas określony. To ważna informacja, gdy umowa kończy się w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim a pracodawca „zaprasza” na podpisanie kolejnej umowy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nie ma również przeszkód, żeby pracodawca podpisał kolejną umowę w trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego.

Zasiłek macierzyński

Bez wzgledu na to czy umowa na czas określony została przedłużona do dnia porodu czy też ulegnie rozwiązaniu w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, jeśli chodzi o złożenie dokumentów, procentowa wysokość zasiłku czy wypłaty, obowiązują te same zasady i terminy co w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Więcej o tym: roczny urlop macierzyński.

W przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu, po urodzeniu dziecka niezbędne dokumenty pracownica składa do pracodawcy, a on kompletuje dokumenty i przekazuje do ZUS celem dalszej wypłaty świadczenia. Może tak być, że zakład pracy wypłaci zasiłek macierzyński tylko za jeden dzień (a resztę ZUS), bo tylko taki okres czasu (w przypadku umowy do dnia porodu) jest się na urlopie macierzyńskim. Dość częstą praktyką są pisma do ZUS by ten wypłacił całość (również za ten jeden dzień) – aby przyszedł jeden przelew z jednego miejsca.

Zarówno w przypadku, gdy umowa jest przedłużana do dnia porodu czy takiej, która kończy się trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, podstawą do obliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego będzie wynagrodzenie składniki wliczane do jego obliczenia. Wypłata będzie kontynuowana po czasie, gdy umowa dobiegła końca.

W przypadku przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu nie ma konieczności podpisywania aneksu, umowa przedłuża się z mocy prawa. Czas przedłużenia nie będzie liczony do okresu 33 miesięcy.

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy w przysługującym wymiarze, nalicza się w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W przypadku nie wykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jeśli umowa kończy się w trakcie urlopu macierzyńskiego to za ten okres rownież zostanie wypłacony ekwiwalent. Także nie ma możliwości, żeby niewykorzystany urlop wypoczynkowy przepadł. Jeśli nie było możliwości wykorzystania zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego ze względu na zakończenie umowy – zostanie wypłacony ekwiwalent.

Kalkulator ekwiwalentu: tutaj

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Podstawą prawidłowego wyliczenia ekwiwalentu za urlop, jest miesięczne wynagrodzenie.

Ekwiwalent najczęściej wypłacany jest razem z ostatnim wynagrodzeniem/zasiłkiem.

Urlop wypoczynkowy co do zasady nie nalicza się w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym.

Więcej o: urlop wychowawczy

Tyle teorii. Polecam zapoznanie się  z case study czyli Waszymi pytaniami i moimi odpowiedziami dotyczącymi umowy na czas określony w ciąży.

Matka prawnik 🙂Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

 1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) tj. z 7 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 372).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14).

Designed by Freepik

144 KOMENTARZE

 1. Ok, tylko jak obliczyć tę podstawę zasiłku od której odejmujemy to 20%? To jest to co dostawałam co miesiąc uśrednione z całego roku? Dodajemy do tego premie, dodatki, wczasy pod gruszą?

  Niestety na te pytania nie znalazłam odpowiedzi w podlinkowanych tekstach…

 2. A jak jest z umową zlecenia gdy jest się w ciąży. Jest szansa na zasiłek macierzyński jeśli opłaca się dobrowolną składkę chorobową?

 3. Witam, a powstał lub powstanie może jakiś artykuł na temat aktualnej sytuacji kobiet w ciąży prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą? Dużo sprzecznych informacji krąży po internacie, infoliniach ZUS na które dzwonie i miedzy ludźmi… Na jaką wysokość zasiłku można liczyć przy małym ZUSie? Czy na l4 w ciąży i macierzyńskim mimo iż nie zarabiam muszę płacić składki? A może lepiej zawiesić firmę i pobierać kosiniakowe?

 4. Jak wygląda rozwiązanie umowy przedłużonej do dnia porodu, jeśli data porodu wykracza poza 33miesiące, czyli umowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony? Nadal data rozwiązania to dzień porodu, czy wchodzi w grę okres wypowiedzenia?

  • tzn sam okres przedłużenia do dnia porodu nie wlicza się do tych 33 miesięcy, więc bez podpisania kolejnej umowy umowa po prostu kończy się w dniu porodu

 5. Witam, chciałam poruszyc jeszcze 2 kwestie.
  1. Co w sytuacji kiedy urodze i mniej wiecej po miesiacu od urodzenia kończy sie moja umowa na czas określony. Zasiłek bedzie wypłacany to juz wiem ale co z ubezpieczeniem moim i dziecka?
  2. Jezeli urodze np 15.07 i wynagorodzenie dostawalam do tej pory 25 każdego miesiaca od kiedy liczony jest macierzyński? W lipcu dostane jeszcze pełne wynagrodzenie a od sierpnia 80%? Pozdrawiam

  • 1. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje 30 dni po ustaniu ubezpieczenia
   2. dziecko do 18 roku życia ma bezpłatną opiekę zdrowotną
   3. można dobrowolnie ubezpieczyć się, podpisując z NFZ umowę
   4. jeśli mąż jest pracownikiem, może dopisać Was oboje do swojego ubezpieczenia.
   Jeśli urodzisz pod koniec miesiąca to za dni od dnia porodu będzie Ci już wypłacane 80%

   • Dziekuje za odpowiedź. Jednak chciałam dopytać co w sytuacji kiedy nie jesteśmy jeszcze małżeństwem. Czy partner może w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczyć dziecko?(bo rozumiem ze mnie jako partnerki/nie żony nie może? ) Czy powinnam zarejestrować się jakos os bezrobotna aby mieć ubezpieczenie?

    • członek rodziny – następujące osoby:
     a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
     b)małżonka,
     c)wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
     Ciebie niestety dopisać nie może, ale dziecko już tak a nawet powinien.
     Dopóki pobierasz zasiłek macierzyński nie masz możliwości rejestracji jako osoba bezrobotna. Kobieta w połogu również ma zagwarantowany dostęp do bezpłatnej opieki.

  • sprawdź OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia – tam powinnaś znaleźć odpowiedź. ale skoro do dnia porodu byłaś pracownikiem i nie obejmują Cię jakieś karencje narzucone przez ubezpieczyciela to pewnie wypłacą.

 6. Witam. Moja umowa o pracę na czas określony skończyła się z dniem 30 listopada. Byłam już w 3 miesiacu ciąży więc poinformowano mnie że moja umowa zostaje przedłużona do dnia porodu. W związku z tym mam kilka pytań. Czy przysługiwać będzie mi roczny urlop i zasilek macierzyński?
  Widzę w artykule że dokumenty dostarcza się do pracodawcy . Jakie to dokumenty i kiedy trzeba je dostarczyć? Bardzo proszę o pomoc. To moja pierwsza ciąża i jestem w tym temacie kompletnie zielona. Pozdrawiam serdecznie.

  • Kochana wszystko jest pod linkiem w artykule. Jeśli masz umowę do dnia porodu obowiązują Cię takie same zasady jeśli chodzi o terminy złożenia dokumentów czy wysokość procentowa zasiłku. Formalnie wyglada to tak, że nie jesteś na urlopie macierzyńskim ale pobierasz zasiłek za ten okres.
   http://matkaprawnik.pl/roczny-urlop-macierzynski/
   Jak masz jakieś pytania – pisz ?

 7. Mam pytanie, zawarłam z pracodawcą umowę w marcu 2013 roku, do marca 2018 r, obecnie przebywam na urlopie macierzyński który kończę za dwa tygodnie i przechodzę na urlop wychowawczy, w podaniu wpisałam dwa lata urlopu wychowawczego ( mimo końca umowy) pracodawca najpierw zadeklarował przedłużenie umowy, ale podejrzewam że teraz się z regionu wycofa. Pytanie czy po upływie 5 lat, ta umowa przeszła automatycznie na czas nieokreślony a pracodawca nie dał mi aneksu? Czy mają prawo zakończyć mój urlop wychawawczy po upływie końca umowy. Planuję kolejna ciążę, dlatego chciałabym wiedzieć czy grozi mi zwolnienie.

 8. A co z umową na okres próbny (zawarta na 3 miesiące, na końcu jej trwania będzie 15tc)? Czy chroni też przed zwolnieniem w trakcie jej trwania i zobowiązuje pracodawcę do przedłużenia do dnia porodu?

 9. Hej jestem tu pierwszy raz ale ciesze sie ze tu trafilam 😉 jestem ciekawa jednej kwestii. Jak sie ma urlop macierzynski z uk w Polsce? Pracowalam z mezem w UK 4 lata. Nalezal mi sie urlop. Wrocilismy na stale do Polski i tutaj tez urodzilam. Zastanawiam sie czy moge zalozyc dzialalnosc goalodarcza w Polsce gdy nadal jestem na urlopie macierzynskim z UK? I po drugie o becikowym? Jakie dochody beda brane lod uwage? Pozdrawiam i biore siw za czytanie bloga

 10. Mhm…ale art. 33 KP od dnia 22 lutego 2016 już nie obowiązuje, więc ten zapis w powyższym artykule jest nieaktualny – > „(…) Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. (…)”

 11. Witam, czy w przypadku umowy o prace na zastępstwo obowiązują te same zasady co w przypadku umowy na czas określony? Chodzi mi o to, czy należy się wtedy zasiłek macierzyński jeśli umowę na zastępstwo pracodawca zakończy z dniem porodu.

 12. Witam, a co z umowami na zastępstwo? Jestem w 16tc, umowa do końca lipca. ZUS poinformowal mnie, ze nie dostanę macierzyńskiego. Pracodawca, ze mi sie należy, bo jestem zatrudniona na podstawie karty nauczyciela. Kto ma rację? ?

  • ech ta karta nauczyciela to taki dziwny twór …. przepis mówi tak: W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.
   Masz umowę na czas określony zawartą w celu zastępstwa innego nauczyciela, więc umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu, tym samym moim zdaniem ZUS niestety ma rację. A z ciekawości – pytałaś pracodawcę o szczegóły?

 13. Ja mam umowę do kwietnia 2018. Obecnie zaczynam wychowawczy i będę wtedy 19tc. W tym roku wykorzystałam zaległe oraz bieżący urlop wypoczynkowy (wypłacona pensja doprowadzone składki za 3 mce) czy będzie mi się należeć macierzyński urlop i zasiłek i jeśli tak to do kiedy? Jeśli nie to co mi pozostaje?

 14. Witam. A co w przypadku, gdy pracodawca dowiedziawszy się o tym, że jestem ciąży, nie przedłużył mi umowy? Skoro nie było to po trzecim miesiącu ciazy, zrobił to zgodnie z prawem? Jeżeli tak to kobieta w ciąży jest chroniona dopiero po 3 miesiącu ciąży?

  • Pracodawca miał obowiązek przedłużyć Ci umowę tylko wtedy gdy ostatniego dnia byłaś po trzecim miesiący ciąży. Ta zasada odnosi się tylko do umów na czas określony i okres próbny przekraczający jeden miesiąc. Zasada nie ma zastosowania do umów na zastępstwo

 15. Dzień dobry! Cieszę się, że tu trafiłam!
  Mam umowę do 31 sierpnia 2017, a poród w listopadzie. Przebywam już na zwolnieniu lekarskim. Przeczytałam w Pani artykule, że nie ma przeszkód przedłużenia umowy podczas macierzyńskiego itp., a co z L4? Czy pracodawca może przedłużyć ze mną umowę, gdy jestem na L4? Jeśli tak, to w moim przypadku przedłużenie nastąpić powinno z końcem sierpnia czy z dniem porodu?

  • Też się cieszę, że tu trafiłaś 🙂 tak można podpisać kolejną umowę, gdy przebywasz na zwolnieniu lekarskim. to kiedy nastąpi przedłużenie umowy zależy od pracodawcy bo trzeba rozróżnić dwie sytuacje- gdy 31 sierpnia jesteś po trzecim miesiącu ciąży przedłużenie umowy do dnia porodu na stępuje z mocy prawa i wtedy kolejna jest podpisywana dzień po porodzie i druga – kiedy kolejną umowę dostajesz z dniem 1 września. to wszystko zależy od woli i chęci pracodawcy.

 16. A jakie dokumenty pracodawca musi ” zebrac” o czy przedstawia je do zusu czy dla pracownika? I jakie sa terminy obowiazujace? Czy bedzie mowa o ciaglosci wynagrodzenia czy tez bedzie sie kilka miesiecy bez pensji ? Bo pracodawca ma x dni na zebranie dokumentow … zus x dni na ustosunkowanie sie itp

 17. I jeszcze pytanie odnosnie przrdluzenia umowy do dnia porodu. Na jakiej ppdstawie okreslany jest ten termin? Musze zlozyc wniosek od lekarza z plankwana data porodu? A co jezeli urodze po tej dacie, albo przed? Jak to wyglada?

 18. Dostałam umowę o pracę (to moja pierwsza nie licząc tej na okres próbny) 30.01.2008r. na okres lat 10. Tak się składa, że obecnie jestem w ciąży w 27 tc, co oznacza, że umowa wygaśnie w połowie mojego urlopu macierzyńskiego. Czy ta umowa również traktowana jest jak umowa na czas nieokreślony? Co mi przysługuje w praktyce?

 19. Witam 🙂 mam jeszcze dwa pytania 🙂
  Czy wniosek o zasiłek macierzyński zawsze składa pracodawca? Czy mogę go sama złożyć do 14 dni od porodu?
  Czy trzeba pisać jakiś wniosek o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam 🙂

 20. Pracuje w szkole , jestem w na l4 w ciąży , przed pójściem na l4 miałam cały etat plus nadgodziny . Czy teraz jak jestem ba l4 nie należy mi sie wypłata za nadgodziny ? I za to ze byłam wychowawcą?

 21. A czy moglabym liczyć o artykul odnosnie umowy na zastepstwo i jak wtedy wyglada sytuacja z ciążą?
  I czy można dac umowe na zastepwo kilku osobom.?
  I jeżeli zaczynam prace mialam umowe zlecenie na miesiąc, później miala byc sytuacja o zmianie umowy. I wiedzialam tylko ,ze bede miec umowe o pracę. Czy pracodawca powinien uprzedzić,ze bedzoe to umowa na zastepwo. Bo to duzo zmienia.

 22. Witam, super blog! Bardzo pomocny!
  Moja sytuacja wygląda następująco: we wrześniu 2016 urodziłam synka, jestem na rocznym macierzyńskim i do końca października 2017 mam podpisaną umowę o pracę z pracodawcą. Planujemy z mężem kolejne dziecko i w związku z tym czy w dniu zakończenia umowy muszę być już po 3 msc ciąży aby została przedłużona do dnia porodu?
  Czy wystarczy jak w planowanym dniu powrotu do pracy we wrześniu przedstawię L4?
  Proszę o odpowiedź.

 23. Witam. Nie wiem co robić. Od tygodnia mam podpisaną umowę o pracę na pełny etat na czas określony 6M. Dziś się dowiedziałam że jestem w 6tyg ciąży … co dalej, nie wiem co robić.

  • Przede wszystkim spokojnie – umowa zostanie Ci przedłużona do dnia porodu bo w momencie jej konca na pewno będziesz po trzecim miesiącu ciąży. Pózniej będziesz otrzymywać zasiłek tak jak to napisałam w artykule. Czym się martwisz ?

 24. Witam. Co w sytuacji gdy jest się w ciąży, umowa zostanie przedłużona do dnia porodu i potem ustanie ubezpieczenie moje i starszej córki która była przypisana do mnie? Mam na myśli ze zarejestrować się nie mogę w urzędzie pracy skoro będę pobierać zasiłek macierzyński. Jakie więc inne rozwiązanie? Wiem ze dzieci niby są ubezpieczone odgórnie do 18 lat, kobiety w ciąży itp ale to słabo się przekłada na rzeczywistość bo np w ciąży pracujac na umowe zlecenie co miesiąc musiałam dostarczać zaświadczenie o ubezpieczeniu, tak samo idąc z dzieckiem do lekarza zawsze weryfikuja w systemie czy jest ubezpieczone.

 25. Jestem w 8tc mam umowę na czas określony do września 2018, termin porodu na styczeń 2018. Kiedy mam powiedzieć pracodawcy o ciąży, czy dopiero po 3 miesiącu? Czy po porodzie przysługuje mi urlop macierzyński? Co z wychowawczym?
  Z góry dziękuje za pomoc

  • 25 maja 2016 r. urodzilam pierwsze dziecko. Od 23 maja 2017 r. do wrzesnia 2017 r. przebywam na zaleglym urlopie wypoczynkowym. Na dzien dzisiejszy jestem w kolejnej ciazy ale sa to poczatki przed 10 tygodniem. Czy mam czekac do 10 tc z wyslaniem pracodawcy L4 B czy moge to zrobic wczesniej ? Czy pracodawca bedzie musial mi zaplacic za pozostaly urlop gdyz umowe o prace mam do wrzesnia 2018r I nie zdaze go wybrac. Bardzo dziekuje za odpowiedz. Pani pomoc jest nieoceniona.

 26. Witam. Mam pytanie odnośnie dokumentów,ktore muszę złożyć po porodzie. Umowę miałam do 31 maja, a że byłam wtedy w 15 tygodniu ciąży umowa została mi przedłużona do dnia porodu. Od kadrowej dostałam informacje że po porodzie mam wysłać wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski(bo chcę rok wykorzystać) do pracodawcy a później do ZUS wniosek Z3. Kompletne tego nie rozumiem. Komu,co i kiedy muszę dostarczyć aby po porodzie otrzymywać 80% wynagrodzenia. Czytałam na Twoim blogu odnośnie urlopów ale nic o wniosku Z3 nie widzę. Czy faktycznie muszę po porodzie coś do ZUS wysyłać?

 27. Żebym ja wcześniej wiedziała o istnieniu tej strony to kilka nocy przespałabym dużo spokojniej… no cóż…nie znajomość prawa szkodzi…
  Zastanawiam się jak wygląda sytuacja kobiety, która otrzymuję zasiłek macieżyński/rodzicielki z ZUS ( na skutek ustania stosunku pracy) i planuje kolejną ciąże.
  Otóż z końcem maja ustał mój stosunek pracy z pracodawcą. Zasiłek będzie wypłacany przez ZUS do zakończenia 52 tyg urlopu tj do marca 2018. Czy jeśli w tym czasie zajdę w kolejną ciąże to po marcu 2018 będą przysługiwały mi jakieś świadczenia?

  I jeszcze jedno jeśli można…miałam z pracodawcą podpisane 2 umowy na łączny okres 2 lat. Jak do zasady 3/33 miałaby się kolejna umowa ale podpisana po ok rocznej przerwie? czy czas przerwy ma jakieś znaczenie. Następna umowa liczyłaby się od początku jako 1 czy byłaby to kolejna ?

  Z góry dziękuję !

 28. Moja umowa została przedłużona do dnia porodu. Termin porodu to 4 lipiec 2017. Po porodzie chce iść na zasiłek macierzyński. Czy jeśli w trakcie trwania zasiłku zajde w kolejną ciążę będę mogła przejść na L4 mimo iż moja umowa juz się skończyła z dniem porodu ?

 29. Bardzo pomocny blog. Artykuł rozjaśnił mi pewne sprawy ale wciąż nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak sprawy zwolnienia a później urlopu m. wyglądają w przypadku umowy rocznego stażu, zawartego nie poprzez Urząd Pracy? (W moim przypadku w jednostce Lasów Państwowych). Bardzo proszę o pomoc, czy jest to pewnego rodzaju umowa na czas nieokreślony i podlega tym się tym samym prawom co właśnie na takiej umowie, będąc na stażu?

 30. hej;) mam pytanie jestem w 7 tyhodniu ciazy na koniec miesiaca mam koniec umowy pracodawca nie przedluzy mi ja z powodu ciazy od miesiaca jestem na l4 chociaz pracuje bo mielismy sie dogadac ale jak widac lipa…. czy zus na pewno bedzie mi wyplacac l4 co miesiac i gdzie w takim razie je zanosic do pracodawcy czy do zusu ??

 31. Ja mam takie pytanie, bo nie znalazłam odpowiedzi. Przebywam aktualnie na urlopie macierzyńskim do października 2017-zus wypłaca mi od początku. Umowa kończy mi się za miesiąc. Czy jeśli zajdę w kolejną ciążę to umowa przedłuży mi się do dnia porodu?

 32. Czy jeśli do umowy o pracę jest aneks (dodatek funkcyjny) i kończy się kiedy pracownica przebywa na l4 w ciąży to taki aneks musi zostać przedłużony do dnia porodu czy ta zasada nie obowiązuje, a pracownicy należy na nowo przeliczyć kwotę zasiłku? Pozdrawiam 🙂

 33. Dzień dobry, jestem w ciąży na l4 i mam przedłużoną umowę do dnia porodu. Pracowałam u jednego pracodawcy na umowę na czas określony od 01.06.14 do 31.05.15 oraz od 01.06.15 do 31.05.17, czyli łącznie 36 miesięcy. Z artykułu wnioskuję, że druga umowa powinna się automatycznie przekształcić w umowę na czas nieokreślony po 33 miesiącach, a pracodawca popełnił błąd wysyłając mi pismo, że umowa jest przedłużona do dnia porodu. Czy mam rację? Dodam, że żadna z powyższych umów nie byla umową na okres próbny.

 34. Witam. A ja mam problem z drugiej strony medalu. Mam pracownicę, zatrudnioną na 3 miesiące po stażu. Umowa kończy jej się 16.07.2017r.
  27 czerwca przyniosła zaświadczenie, że jest w 11 tygodniu ciąży. Muszę przedłużyć jej umowę do dnia porodu, ale czy zrobić to z ostatnim dniem umowy, czy wcześniej potrzebuję napisać jej jakiś dokument ?

 35. Od trzech lat pracuję na cały etat umowa jest na czas nieokreślony, w dniu 30 maja P. Dyrektor przekazała mi do podpisu porozumienie zmieniające, które od 1.września 2017r. zmienia mój czas pracy z całego etatu na pół. Dzień później poszłam do ginekologa, który powiedział, że jestem w piątym tygodniu ciąży. Chciałam się dowiedzieć czy to porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 września jeżeli zaszłam w ciąże przed 1 września? jak zostaną mi naliczane świadczenia np. gdybym była na zwolnieniu lekarskim w sierpniu do dnia porodu? a jak później z urlopem macierzyńskim?

 36. Witam.
  Mam umowę o pracę na pięć lat. Od trzech miesięcy jestem tutaj dopiero zatrudniona, ale już w 6 miesiącu ciąży, chciała bym pracować do końca (bardzo mi pomogli zatrudniając w tym stanie, bo ciężko było mi znaleźć pracę z brzuszkiem, nie ukrywałam tego na rozmowach kwalifikacyjnych ) ale lekarz chce mnie wysłać na zwolnienie bo niestety pojawiły się komplikacje. Boję się że Zus nie będzie chciał mi wypłacić zasiłku bądź zablokuje. Jak wygląda wysokość takiego zasiłku, wszędzie piszą że ostatnich 12 miesięcy a co w przypadku gdy jestem tutaj zatrudniona w tym krótkim czasie? czy zsumują moje trzy miesiące i podzielą przez 12, tak będzie wyglądała wysokość mojego zasiłku? Proszę i dziękuję z góry za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 37. Witam, w dniu zakończenia umowy która mam do końca września będę w 5tyg ciąży umowy raczej mi nie przedłuża do czasu porodu. Jakie świadczenia mi przysługują czy zostanę z niczym jak z ubezpieczeniem ? Czy po zakończeniu umowy mogę iść na kuroniowke ? Czy po porodzie mogę starać się o jakieś pieniążki pomoc ? Jak to wygląda to pierwsza moja ciąża , dopiero wyczytałam że kobieta jest chroniona dopiero po 12 tc a co z tymi przed 12 tc zostają z niczym podkreślam że pracuje od lipca zeszłego roku umowy co 2 ,3 miesiące przedłużane nie dawała ich tylko zachowują je dla siebie . Proszę o pomoc

  • Jeśli posiada Pani umowę na czas określony (pod takim artykułem pisze Pani to pytanie) i jeśli przejdzie Pani teraz na zwolnienie lekarskie – zasiłek chorobowy będzie Pani wypłacany do dnia porodu. A po porodzie nalezy się Pani przez okres 12 miesięcy 1000 zł miesięcznie (tzw. kosiniakowe).

 38. Przepis o 33 miesiacach wszedl w zycie zdaje sie w lutym 2016 roku. Czy 33 miesiace lub 3 umowy liczymy od dnia wejscia ustawy w zycie? Czy jezeli np. pracowalam w firmie od 2010r. na dlugich umowach na czas okreslony, druga umowa skonczyla mi sie z koncem 2016r. i zostala przedluzona do dnia porodu (byl to 6 miesiac ciazy; obecnie przebywam na zasilku macierzynskim), to czy w tej sytuacji pracowdawca mial obowiazek podpisac ze mna umowe na czas nieokreslony?

 39. Witam, mam pytanie dotyczace zasiłków a ciąży. Umowę na czas określony mam do 22 listopada 2018 r. Przypuśćmy że znajdę w ciążę we wrześniu, poród będę miała koło czerwca 2018. Czyli przez cały okres ciąży mam płacone świadczenia. Później zgodnie z okresem umowy przysługuje mi 3 miesiące macierzyńskiego. I co dalej? Czy po tym okresie jeśli zostanę zwolniona będzie należało mi się świadczenie 1000zl od Państwa przez kolejne 9 miesięcy aby otrzymywać łącznie świadczenie przez cały rok czyli 12 miesięcy? I czy po zwolnieniu po 3miesiacach macierzyńskiego mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie pobierając 1000zl od Państwa? Bardzo proszę o rzetelną odpowiedź i z góry dziękuję

  • Pani Angeliko, analogiczną sytuację ma Pani opisaną w artykule. Jeśli w dniu porodu jest Pani pracownikiem a tym bardziej później przysługuje Pani zasiłek za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w wysokości obliczanej z Pani pensji i innych składników. Poza tym, jeśli zajdzie Pani w ciążę we wrześniu a umowa kończy się 22 listopada to nie ma siły, żeby była Pani po trzecim miesiącu ciąży a to wiąże się z tym, że umowa nie zostanie przedłużona do dnia porodu. Wtedy pozostaje 1000 zł kosiniakowego.

 40. Dzień dobry,
  Mam do Pani pytanie. Pracuję od 26 stycznia 2016, umowa była do końca grudnia 2016, dostałam kolejną na rok do grudnia 2017, 33 miesiąc minie w październiku w październiku. Czy z automatu ta umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony?

 41. A co jeśli pracowałam na czas określony i potem podpisałam umowę na czas nieokreślony. Czy zasiłek chorobowy w ciąży jest liczony od ostatnich 12 miesięcy czy tylko miesiące od nowej umowy?

 42. Witam, podejrzewam, że jestem w ciąży. Z końcem sierpnia skończyłam staż w danej firmie i podpisałam umowę o pracę na czas określony 2 lata. Czy dostanę zasiłek macierzyński jeśli nie przepracowałam 3 miesięcy w tym roku w Polsce (staż niestety nie wlicza się)? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdawiam,
  Ola

  • Pani Olu, niestety za mało danych, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie. Proszę zajrzeć do zakładki – porady prawne – na stronie głównej, jeśli będzie Pani zainteresowana indywidualną poradą. pozdrowienia 🙂

 43. Witam mam pytanko odnosnie umowy na czas okreslony. Macierzynski konczy mi sie 09.09 mam jeszcze do wyboru rodzicielski ale jak czytam to sie zgapilam i powinnam zlozyc wniosek o rodzicielski wczesniej 21 dni czy moge teraz? A jesli nie to pozostaje mi l4 gdyz moje stanowisko pracy zostalo zlikwidowane a umowe mam do konca pazdziernika to mysle ze czekaloby na mnie wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy. Myslimy z mezem jeszcze o drugim dziecku czy w tym przypadku gdybym poszla na l4 ciazowe pod koniec pazdziernika to mialabym wyplacane l4 przez caly okres a potem macierzynskie w tej samej wysokosci co teraz? I jeszcze jedno pytanie czy jesli jednak nie byloby ciazy to jakbym teraz byla na l4 to moge zlozyc wniosek o ten rodzicielski i przyznany bede miec za 21 dni lub za miesiac tak jak wskaze we wniosku?

  • Pani Ewo, niestety nie widzę w systemie kiedy został dodany komentarz. Komentarze, zatwierdzam mniej więcej raz w tygodniu. Szczerze mówiąc dobrze by było taką sytuację skonsultować indywidualnie, żeby doradzić Pani rzetelnie, niczego nie pomijając. Na stronie głównej jest zakładka – porady prawne – jeśli będzie Pani zainteresowana proszę o kontakt. pozdrowienia!

 44. Witam. Od dwóch miesięcy mam nową umowę z wyższym ubezpieczeniem i właśnie dowiedziałam sie o ciąży i jestem na l4. Czy przysługują mi juz pieniążki z wyzszego ubezpieczenia?

 45. A co, jeśli umowa kończy się w trakcie ciąży, a nie na macierzyńskim czy rodzicielskim jak w artykule? Np. Zachodze w ciążę na 2 mce przed końcem umowy?
  Co daje przedłużenie umowy do dnia porodu, skoro tak czy inaczej zasiłek wyliczamy na takich samych zasadach jak przy umowie na czas nieokreślony?

 46. Witam,
  artykuł jak i cały blog pomógł mi wiele zrozumieć 🙂
  Mam jednak pytanie o wysokość zasiłku macieżyńskiego. Umowa kończy mi sie z końcem czerwca a termin porodu mam wyznaczony na lipiec. Wiem,że pracodawca przedłuzy mi umowę do dnia porodu. W jakiej wysokości będzie to zasiłek? 1000zł czy wyliczony ze średniej moich zarobków z ostatniego roku. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź:)

  • Pani Wiolu cieszę się, że blog jest pomocny. Jeśli chodzi o Pani pytanie – podstawą do obliczenia Pani zasiłku będą składniki wynagrodzenia a nie 1000 zł kosiniakowego /bo rozumiem, że stąd ta kwota/. Pozdrowienia!

 47. Witam, pozwoliłam sobie napisać, bo jestem w niekomfortowej sytuacji. 12 listopada zaczęłam pracę na zlecenie, od 11 grudnia miałam mieć umowę o pracę. Do dnia dzisiejszego nie dostałam nic do podpisania. Jestem aktualnie w 16 tyg. ciąży…dowiwdzialam się o tym jak zaczęłam pracę. Nie chcę dłużej nikogo oszukiwać… bo wszyscy są w porządku. Tylko, że coraz trudniej jest mi ukrywać brzuch. Co mam zrobić by wyjść na tym wszystkim bez zostania na lodzie…już na dniach chcę powiedzieć o sytuacji…
  Dziękuję za odpowiedź.

 48. W danej firmie pracuje od 20.10.2015r. Przepraciwalam już umowę na okres próbny 3 miesiące, umowę na czas określony do 19.01.2018r. Obecnie mam umowę na czas do 21.11.2018r. Dnia 21.11.2018r. będę zatrudniona w firmie 37 mc. Czy jesli w czasie obecnej umowy zajadę w ciążę pracodawca musi przedłużyć mi umowę na czas nieokreślony?

  • Pani Karolino, jeśli w dniu zakończenia umowy będzie Pani po trzeci miesiącu – umowa zostanie przedłużona do dnia porodu. Powodzenia!

 49. Dzień doby, mam kilka pytań.
  Pracuje na umowę o prace na czas określony. Zatrudniono mnie na”zastępstwo” jednak w umowie nie jest to wspomniane. Jestem po prostu zatrudniona na tym samym stanowisku, co osoba którą „zastępuje”. Jestem obecnie w ciąży.
  1. Czy należy mi się przedłużenie umowy do dnia porodu?
  2.Czy aby przedłużyła się umowa, muszę być na zwolnieniu, czy mogę pracować do ostatniego dnia obowiązującej (podpisanej) umowy?
  3. Czy jeżeli umowa się przedłuży, nadal będę pracownikiem? Tzn czy należą mi się benefity typu ubezpieczenie medyczne np. Luxmed itp – moja kadrowa twierdzi że nie. Jeżeli tak to prosiłabym o jakąś podstawę prawną, na której będę mogła się oprzeć.
  4. Jeżeli w umowie napisana jest wynagrodzenie + comiesięczna premia to czy będąc na L4 pracownica dostaje zasiłek równy „gołej” pensji? (wiem ze to średnia z 12mc chodzi mi tylko o to czy ta premia się dolicza” (napisane jest „Pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia („Premii”), stanowiącej do 20% wynagrodzenia miesięcznego brutto, rozliczanej wg:
  • do 10% za realizację zadań indywidualnych wytyczone w danym miesiącu.
  • do 10% uzależnione od wyników sprzedaży osiągniętych w danym okresie”

 50. Dzień dobry. Mam pytanie. Przyjęłąm się do pracy dnia 01.12.17 teraz dowiedziałam się że jestem w 7 tygodniu ciąży. Umowę otrzymałam dopiero dzisiaj z datą 01.01 co oznacza że cały grudzień byłam bez umowy i ubezpieczenia. umowę mam od 01.01- do 30.04 umowa na czas określony. Czy jeżeli teraz powiem szefowi że jestem w ciąży ma prawo mnie zwolnić? czy muszę ukrywać to do 3 miesiąca żeby czuć się bezpieczna?

 51. Witam, mam takie pytanie. Jestem w 3 miesiącu ciąży, pracuje w szkole i umowę mam do 31 sierpnia. Pani Dyrektor chciałaby teraz zmienić moja umowę na czas nie określony. Czy ma takie prawo ? Bardzo mi zależy na tej umówie.

 52. Witam,
  mam pytanie odnośnie mojej sytuacji. Jestem zatrudniona w przedszkolu państwowym (Karta Nauczyciela) na umowę na czas określony do 31.08.2018 („umowa zawarta na czas nieobecności Pani… – urlop wychowawczy”) . Od 18.09.2017 jestem na zwolnieniu. Jak będzie wyglądał mój zasiłęk macierzyński i rodzicielski? Czy mimo końca umowy będę dostawać tyle, ile w trakcie jej trawania? Pozdrawiam, Jagoda

  • Pani Jagodo, to zależy kiedy Pani urodzi. Jeśli w trakcie trwania Pani umowy – zasiłek będzie ustalany na podstawie wynagrodzenia i składników wchodzących do okresu do obliczenia podstawy, jeśli urodzi Pani po ustaniu stosunku pracy – może Pani liczyć jedynie na tzw. kosiniakowe czyli 1000 zł miesięcznie/12 miesięcy – dla osoby bezrobotnej. pozdrowienia!

 53. Witam ?
  Mam umowę na czas określony, do dnia 30 września 2018. Termin porodu to kwiecień 2018. Przez to 5miesiecy będę dostawała pieniądze z tytułu urlopu macierzyńskiego, z zakładu pracy ale co później?
  Jakie dodatki mi przysługują do kwietnia 2019roku od zakończenia umowy?
  Jakie wnioski powinnam złożyć?
  Bardzo proszę o odp, pozdrawiam

  • Pani Zuzanno, chyba nie rozumiem pytania. O jakich dodatkach Pani pisze? Najkorzystniej w Pani sytuacji będzie złożyć po porodzie wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w termin 21 dni po porodzie (ma Pani link do tego artykułu w tekście) i wtedy przez rok po porodzie pobiera Pani zasiłek w wysokości 80% niezależnie od tego, że po drodze umowa skończyła się. pozdrowienia

 54. Witam Pani Katarzyno,

  mam pytanie co dzieje się z umową na czas określony, która kończy się w trakcie ciąży jednocześnie jest to 33 msc pracy więc kolejna umowa powinna być na czas nieokreślony. Czy przedłużenie umowy do porodu skutkuje przedłużeniem umowy na czas nieokreślony? czy w tym przypadku ten zapis w kodeksie nie obowiązuje?

 55. Witam.
  Zacznę od tego, że troszkę odbije od tematu umowy na czas określony (choć na takiej jeszcze jestem), ale bardzo proszę o pomoc.. znalazłam się w sytuacji gdzie nastąpiła likwidacja zakładu pracy I teraz jestem na wypowiedzeniu 3-miesięcznym skróconym do 1 misiąca i okazało się, że jestem w 4 tc. Co teraz, prawdą jest, że nic mi nie będzie się należało? Z góry dziękuje za pomoc..

  • Szanowna Pani, najważniejsza sprawa to wysłanie odpowiedniego pisma do pracodawcy/ZUS w zależności od tego co to za wypowiedzenie/powód. Tutaj konieczna jest analiza dokumentów i terminów. Proszę napisać do mnie przez formularz w tej sprawie – pomogę Pani znaleźć rozwiązanie
   http://matkaprawnik.pl/porady-prawne-online/
   Pozdrowienia!

 56. Witam, jestem w 6 tyg ciąży, mam umowę na czas określony od 01.01.18 na 2 lata. Czy powinnam już teraz powiedzie pracodawcy o ciąży? 8 marca idę do lekarza i będę miała zaświadczenie o ciąży ( będzie to 8/9tydzień ). Czy jesli powiem teraz o ciąży, będę już chroniona? Czy lepiej poczekać do 12 tyg i wtedy powiedzieć?

  • Szanowna Pani Ewo, może Pani powiedzieć ale nie musi. Kobiety na takiej umowie mogą poczekać z tą informacją do 12 tygodnia ale tylko z tego względu, że po tym okresie ryzyko straty maleje. Chroniona przed wypowiedzeniem jest Pani niezależnie czy Pani o ciąży powie czy nie. Powodzenia!

 57. Witam, niestety nie znalazlam odpowiedzi w zwiazku z moją sytuacja, ale wiem juz jedno ze pracodawca nie przedluzy mi umowy. Umowę mam od 1 marca 2015 do 28 lutego tego roku czy 2018. Do 28 lutego jestem rowniez na wychowaczym. We wtorek 13 lutego bylam u lekarza i okazalo sie ze jestem w 6 tygodniu ciazy dal mi zwolnienie z kodem B od 14 do 26 lutego. 27 mam wizyte i dostane kolejne zwolnienie. Bylam u pracodawcy ktory powiedzial mi ze to zwolnienie nic mi nie daje i ze tak zostane zwolniona do jestem poniżej 12 tygodnia ciazy, z czym sie zgadzam. Ale czy to oznacza ze nie dostanę żadnego zasiłku ani chorobowego ani macierzyńskiego? Czytalam ze w niektorych przypadkach placi Zus? Bardzo prosze o pomoc ?

  • Pani Kamilo, oczywiście, że wzięcie zwolnienia „coś da” jeśli maksymalnie w ciągu 14 dni, licząc od dnia w którym skończyła się Pani umowa przedstawi w zus, zwolnienie lekarskie i zachowa jego ciągłość do porodu – zasiłek chorobowy będzie wypłacany właśnie do dnia porodu. L4 proszę brać na pracodawcę. Także spokojnie może Pani już teraz iść na zwolnienie i zanieść je do zus. Powodzenia!

 58. Witam, umowę mam do końca br roku, planuję ciążę. Mam pytanie, kiedy najlepiej powiedzieć o ciąży pracodawcy? Czy może mnie w trakcie ciąży zwolnić? Jak mu powiem, że jestem w ciąży to może dać mi wypowiedzenie? Czy nie ma znaczenia kiedy mu powiem? Będę wdzięczna za pomoc.

  • Pani Lilo, nie ma dobrego terminu na powiedzenie o ciąży. Nie ma też przepisu, który nakazywałby mówić w konkretnym terminie. Na pewno czy Pani powie, czy nie powie – jest Pani chroniona przed wypowiedzeniem. Kobiety często czekają do zakończenia 12 tygodnia z tego względu, że po tym terminie ciąża staje się „pewniejsza” – tzn. spada bardzo ryzyko straty ciąży i zwyczajnie nie trzeba się tłumaczyć w pracy. na pewno najkorzystniej w Pani sytuacji jest tak zaplanować ciążę, żeby w dniu jej zakończenia być po trzecim miesiącu. Powodzenia!

 59. Do 12 marca br wykorzystuje zalegly urlop za 2017 rok zaraz po macierzynskim. Chcialabym jeszcze wykorzystac bierzacy urlop ale umowa konczy mi sie 30 czerwca. W zwiazku z tym urlop nalicza mi tylko do 30 czerwca czy moge od razu wykorzystac 26 dni urlopu? bo podobno po macierzynskim mozna wykorzysac urlop zalegly i bierzacy od razu i pracodawca nie ma prawa odmowic?? ale mi sie konczy umowa ostatniego czerwca i oto jest wlasnie problem

  • Pani Natalio, tak to prawda, że można wykorzystać ale cały przysługujący nam wymiar – w Pani przypadku obliczony proporcjonalnie do 30 czerwca. pozdrowienia!

 60. Witam, mam umowę na 3/4 etatu do końca marca, ale zmienion aneksem na cały etat na marzec. Co w sytuacji, jeżeli pracodawca nie zechce przedłużyć mi umowy, ale z racji ciąży umowa przedłuża się do dnia porodu – przedłużona zostanie ta umowa na 3/4 czy na cały etat? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Pani Karolino, niezbyt jasno to Pani napisała. Rozumiem, że przed końcem umowy zmieniono Pani umowę na pełen etat, także w takim wymiarze zostanie ona przedłużona do dnia porodu. pozdrowienia!

 61. Witam. Podobno w sejmie jest projekt ustawy dotyczący możliwości zwolnienia pracownika podczas zwolnienia lekarskiego. Czy to dotyczy również kobiet w ciąży? Czy wiesz może coś na ten temat?

 62. Witam. Podobno w sejmie istnieje projekt ustawy dotyczący możliwości zwolnienia pracownika podczas l4. Czy to dotyczy również kobiet w ciąży przebywających na l4?

 63. Witam, mam dość nietypowe pytanie. Moja żona skończyła 1 trymestr ciąży, termin porodu to listopad. Ma umowę o pracę na czas określony do końca czerwca 2018 r. Oczywiste jest, że umowa zostanie przedłużona do czasu porodu. Zamierza od 1 czerwca pójść z l4 już do końca ciąży. Po rozwiązaniu ciąży traci status pracownika i będzie otrzymywać zasiłek w wysokości ok. 1000 zł (proszę tutaj o korektę jeśli się mylę). I tutaj pojawiają się moje dwa pytania:

  1. Czy pracodawca może dobrowolnie przedłużyć z nią umowę od 1 lipca na np. czas nieokreślony lub np. na okres dłuższy, niż ewentualny urlop rodzicielski (1 rok)?
  2. Czy takie ewentualne przedłużenie umowy może zostać zawarte, kiedy będzie przebywać na l4?

  Zależy nam na tym, aby mogła skorzystać z urlopu rodzicielskiego i otrzymywać 80% z obecnego wynagrodzenia, a nie otrzymywać zasiłek od ZUS. Z góry serdecznie dziękuję Pani za odpowiedź.

  • Panie Piotrze, tak myli się Pan co do kwestii kosiniakowego – we wpisie napisałam, że kobietę obowiązują te same zasady w kwestii wypłaty zasiłku jak gdyby miała umowę na czas nieokreślony. Ważny jest tutaj starus pracownika w dniu porodu – to gwarantuje wpłatę zasiłku obliczaną w oparciu o składniki wynagrodzenia. Nie ma przeszkód żeby podpisać od lipca umowę na czas nieokreślony czy jakąkolwiek inną nawet jeśli przebywać będzie na zwolnieniu. Samo już przedłużenie gwarantuje żonie otrzymywanie np 80. % na których Państwu zależy. Powodzenia !

   • Pani Katarzyno, serdecznie dziękuję za tak szybką odpowiedź 🙂 Podsumowując… , dla mojego świętego spokoju :), wystarczy, że żona będzie mieć przedłużenie umowy minimum do następnego dnia po porodzie lub np. do końca listopada (tak aby w dniu porodu, okolice końca listopada, posiadać status pracownika) i wtedy przez następny rok (urlop rodzicielski) ZUS będzie wypłacać zasiłek w wysokości 80%? Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

    • Panie Piotrze, jeśli w dniu zakończenia umowy żona będzie po trzecim miesiącu a z tego co Pan pisze tak właśnie będzie – umowa z mocy prawa przedłuża się do dnia porodu. Tak naprawdę nie ma nawet konieczności podpisywania aneksu choć najczęściej tak jest. Bycie pracownicą w dniu porodu gwarantuje żonie wypłatę zasiłku w dokonanym przez Państwa wyborze tutaj 80% przez okres 52 tygodni.
     Inną sprawą jest przedstawienie żonie umowy np. na czas określony (kolejnej) lub na nieokreślony – tutaj nie ma przeszkód, natomiast moje doświadczenie w temacie pokazuje, że w momencie kiedy pracodawca dowiaduje się o ciąży – najczęściej ogranicza się do minimum jakim jest przedłużenie umowy do dnia porodu bo nie ma obowiązku przedstawienia żonie innej opcji. Mam nadzieję, że to Pana uspokoi 🙂 powodzenia!

     • Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za informacje. Jednak chyba dalsza cześć Pani komentarza się ucięła… Ostatnie zdanie jakie widzę to „Inną sprawą jest przedstawienie z”

     • Witam, widzę że nikt od dłuższego czasu się tutaj nie odzywał ale spróbuję…. Wiem że pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu ale co dalej? Bo macierzyńskie z automatu też przysługuje ale czy na macierzyńskim odprowadzane są składki do zus-u i czy liczy się ten okres do stażu pracy jeśli umowa wygasła?

     • Pani Bereniko, odpowiedz brzmi nie – umowa była do dnia porodu, natomiast dopóki pobiera Pani zasiłek – jest Pani ubezpieczona. pozdrowienia!

     • urlop macierzyński i rodzicielski nie, ale zasiłek za okres tych dwóch urlopów – tak.

 64. Dzień dobry, czyli jeśli mam umowę na czas określony i jestem w ciąży to ona automatycznie jest przedłużona do dnia porodu czy fizycznie musi zostać podpisana umowa przedłużającą? Pozdrawiam serdecznie Monika

  • Witam, Pani Moniko, zgodnie z art. 177§ 3 KP umowa na czas określony nie może ulec rozwiązaniu, gdy w dniu rozwiązania pracownica zatrudniona na podstawie tej umowy była po 3 miesiącu ciąży. Taka umowa ulegnie z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu.

 65. Witam. Mam pytanie Pierwsza umowę o pracę miałam od 01.06.11 do 30.05.16 między czasie byłam na L4 z tytułu ciąży, potem urlop macierzyński i wychowawczym przy przejściu z macierzyńskiego na wychowawczy dostałam Druga umowę od 01.06.16 do 28.02.19 czy ta druga umowa nie zmienia się w umowę na czas nie określony???aktualnie jestem na urlopie wychowawczym i w 7 tyg kolejnej ciąży??

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here