Urlop wychowawczy

220

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Urlop wychowawczy uregulowany jest w art. 186 – 186 ze znaczkiem 8 Kodeksu Pracy.

Informacje ogólne:

 1. Celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
 2. Prawo do urlopu wychowawczego ma każdy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się okresy przepracowane u poprzednich pracodawców. Jednak, aby skorzystać w urlopu wychowawczego, trzeba być nadal zatrudnionym na umowie o pracę.
 3. Wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy. Z czego jeden miesiąc zawsze przysługuje drugiemu rodzicowi.
 4. Urlop udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, urlop może być udzielony aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (w tym przypadku przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze do 36 miesięcy).
 5. Z prawa do urlopu wychowawczego mogą skorzystać  nie tylko rodzice dziecka. Prawo to może dotyczyć także opiekunów, w tym opiekunów faktycznych to znaczy osób nie posiadających formalnego tytułu do opieki w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 6. Z urlopu mogą korzystać równocześnie rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim wypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 36 miesięcy.
 7. Urlop udzielany jest nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Warto wspomnieć o wyjątku od tej zasady. Jeśli urlop rodzicielski został wzięty w częściach, które nie przypadały bezpośrednio jedna po drugiej – pomniejsza to liczbę wniosków o urlop wychowawczy. Czyli liczba wykorzystanych w takim trybie części urlopu rodzicielskiego pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. Sam wymiar urlopu wychowawczego nie ulega zmianie.
 8. Okres korzystania z urlopu wychowawczego z punktu widzenia ustalania prawa do emerytury i renty oraz obliczania ich wysokości należy do okresów składkowych.
 9. W okresie urlopu odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne – pod warunkiem nie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia.
 10. Za okres przypadający na okres urlopu wychowawczego nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Pracownikowi, który wraca z urlopu w trakcie roku, urlop wypoczynkowy przysługuje proporcjonalnie. Pracownikowi, który wybiera się na urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy przysługuje w pełnym wymiarze za rok, w którym “idzie” na wychowawczy. Często dostaję zapytania czy trzeba przed urlopem wychowawczym wziąć urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący. Oczywiście nie trzeba. Natomiast, jeśli bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim pracownica, złoży wniosek o urlop wypoczynkowy – pracodawca nie może jej odmówić.
 11. W dniu zakończenia urlopu wychowawczego, okres tego urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił tego urlopu.
 12. Na urlopie wychowawczym nie otrzymuje się od pracodawcy PIT. Nie podlega on opodatkowaniu, także nie można również odliczyć ulgi na dziecko (nie obowiązuje w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków).
 13. Opieka nad chorym dzieckiem nie przerywa trwania urlopu wychowawczego.

Praca na urlopie wychowawczym.

Bardzo często pytacie mnie o pracę zarobkową. Można podjąć pracę u dotychczasowego lub  innego pracodawcy. Można otworzyć działalność gospodarczą, podjąć naukę, iść na szkolenie. Wszystko to pod jednym warunkiem: jeżeli te aktywności nie wyłączają sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy to oznacza, że na szkolenie mamy chodzić z dzieckiem? Albo jak podejmiemy pracę na pół etatu – to mamy tam chodzić razem? Nie. Przepisy pozwalające na pracę na urlopie wychowawczym trzeba interpretować szeroko i w kontekście innych przepisów z Kodeksu Pracy. W artykule na temat powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, wskazywałam na możliwość obniżenia etatu maksymalnie do połowy wymiaru etatu, dzięki czemu przez kolejnych 12 miesięcy jesteśmy chronione przed zwolnieniem. Część prawników twierdzi, iż w tym właśnie kontekście należy rozpatrywać granicę, gdzie kończy się osobista opieka nad dzieckiem. Skoro istnieje przepis, który pozwala nam wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy (i godzenie jej z opieką nad dzieckiem) to co do zasady nie powinnyśmy wykonywać pracy w wymiarze większym niż właśnie połowa etatu. W przeciwnym razie pierwszeństwo w zatrudnieniu powinna mieć praca “macierzysta” (nawet jeśli gorzej płatna) czyli ta, w której jesteśmy na urlopie wychowawczym i po prostu wrócić do pracy. Wydaje się, iż jest to pogląd dominujący. W praktyce znam mnóstwo przykładów zupełnie odbiegających od wyżej przytoczonego poglądu. W moim odczuciu – praca na urlopie wychowawczym może w wielu przypadkach sprowadzać się do określenia – dorobienia (co niekoniecznie ma wiązać się z niskim czy niższym zarobkiem od pracy, w której jesteśmy  na wychowawczym). Po prostu trzeba pamiętać cały czas o celu w jakim urlop został wzięty. Opieka nad dzieckiem powinna być priorytetem.

Z dniem, w którym podejmujemy umowę o pracę (to samo ze zleceniem czy działalnością gospodarczą) w trakcie urlopu wychowawczego, przestajemy podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlegamy już ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę (analogicznie reszta). Nie dotyczy to umowy o działo, która co do zasady jest nieoskładkowana. Pytacie czy należy powiadomić pracodawcę o podjęciu zatrudnienia – tak, ze względu na to, że jako płatnik naszych składek  musi dokonać stosownej korekty. Nie dotyczy to umowy o dzieło.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

 

Przedszkole/żłobek.

ZUS rok temu w styczniu, jasno wypowiedział się czy posłanie dziecka do żłobka czy przedszkola (niezależnie od liczby godzin) będzie przerwaniem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zdaniem ZUS posłanie dziecka do takiej placówki – bez względu na liczbę godzin – nie będzie przerwaniem tej opieki.

Stanowisko znajdziecie tutaj: korespondencja z ZUS

Co zatem będzie przerwaniem tej opieki? Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 marca 2011 r. (sygn. akt I OSK 2066/10) wyjaśnił, że: “(…) Ocena co do możliwości sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem musi odnosić się do czasu podjętej pracy, a nie do całego okresu urlopu wychowawczego.” Mając zatem na uwadze stanowisko NSA, sprawa przerwania opieki powinna być ewidentna i oczywista i rozpatrywana w kontekście każdego dnia a nie całego okresu. Sprawami oczywistymi w moim odczuciu będą np. wyjazd za granicę albo sytuacja, w której podejmujemy pracę ponad ilość czasu, które dziecko przebywa np. w przedszkolu.

Rozwiązanie umowy w okresie urlopu wychowawczego.

Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

 1. udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu
 2. obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest możliwe tylko:

 1. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 2. gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika.

Żeby nie było tak różowo, oczywiście rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym lub z niego powracającym jest możliwe w jeszcze jednym przypadku, o którym ustawodawca nie pisze w Kodeksie Pracy. Trzeba sięgnąć do przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. I tutaj ważna uwaga! DOTYCZY TO TYLKO ZAKŁADÓW PRACY, KTÓRE ZATRUDNIAJĄ 20 I WIĘCEJ PRACOWNIKÓW. Najczęstszym chyba powodem rozwiązywania umów z kobietami wracającymi z urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego jest likwidacja stanowiska pracy. I tak pracodawca w ten oto sposób może nam wypowiedzieć umowę o pracę, zarówno zmieniająco jak i definitywnie, bez względu na to czy przebywamy na wychowawczym  czy pracujemy w obniżonym wymiarze czasu pracy. W lepszej sytuacji są te kobiety, które należą do organizacji związkowej. Wtedy zwolnienie takie musi odbyć się za zgodą związków. Jeśli zgoda nie zostanie wyrażona – pracownik zostaje w pracy. Jeżeli nie ma w pracy organizacji związkowej – decyzję podejmuje sam pracodawca. Czasem bywa tak, że pracodawca na miejsce kobiety przebywającej na wychowawczym zatrudnił kogoś z kogo jest zadowolony. Jeśli w takiej sytuacji powodem zwolnienia jest likwidacja stanowiska, należy zastanowić się nad złożeniem pozwu w sądzie. Pracodawca może to stanowisko inaczej nazwać, może przesunął je w schemacie organizacyjnym lub delikatnie zmodyfikował zakres obowiązków – ale to wszystko nie musi oznaczać, że zlikwidował stanowisko. Jeśli wiemy, że pozornie zlikwidowano nasze stanowisko, możemy domagać się uznania tego wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu przywrócenia do pracy lub odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Znawcy tematu poza likwidacją stanowiska podają również: przyczyny ekonomiczne, organizacyjne związane z funkcjonowaniem pracodawcy, zmiana profilu produkcji czy przedmiotu działalności.  Warto też na koniec wspomnieć, że zwolnienia takie dotyczą nie tylko umów na czas nieokreślony, ale także na czas określony.

Nie ma przeszkód prawnych, żeby rozwiązać umowę o pracę za porozumiem stron w trakcie urlopu wychowawczego.

Powrót do pracy.

Z urlopu wychowawczego można zrezygnować w trakcie jego trwania w każdym czasie (tylko za zgodą pracodawcy) albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy (najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy). Obowiązuje forma pisemna, czyli należy napisać wniosek.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Co to oznacza? W teorii tylko tyle, że wracamy na swoje stanowisko lub równorzędne i za pieniądze jakie dostawałyśmy przed tym urlopem. Nie ma żadnej szczególnej ochrony przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego. Oczywiście zawsze przed powrotem można zawnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy – wtedy maksymalnie przez 12 miesięcy obowiązuje ochrona. I tutaj bardzo często wraca problem likwidacji stanowiska pracy. Możliwa jest sytuacja, w której pracodawca dopuszcza nas do pracy a po tygodniu dostajemy wypowiedzenie o czym napisałam wyżej.

Formalności:

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest związany naszym wnioskiem – oznacza to, iż musi go nam udzielić.

Wniosek, o którym mowa w art. 186 § 7 Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części zawiera:

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;

4) wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;

5) określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

 1. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem;

4) kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 Kodeksu pracy;

5) w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesięcy:

 1. a) skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o którym mowa w 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy, albo
 2. b) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku, o którym mowa w 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy, albo
 3. c) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku, o którym mowa w 186 § 9 pkt 3 Kodeksu pracy, albo
 4. d) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku, o którym mowa w 186 § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

Kolejna ciąża na urlopie wychowawczym.

O ciąży na urlopie wychowawczym szczegółowo pisałam tutaj ciąża na urlopie wychowawczym

Trzeba pamiętać, iż przejście na zwolnienie lekarskie nie przerywa z automatu urlopu wychowawczego. Żeby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba zawiadomić pracodawcę o powrocie, a następnie pierwszego dnia pracy przedstawić zwolnienie lekarskie. Wysokość zasiłku chorobowego oblicza się w zależności od tego czy od pobierania ostatniego zasiłku np. macierzyńskiego czy chorobowego minęło więcej niż trzy miesiące kalendarzowe. Jeśli tak – podstawa do wyliczenia kolejnego zasiłku czy to chorobowego czy macierzyńskiego jest obliczana na nowo. Także w niektórych przypadkach, może okazać się, że na kolejnym zasiłku chorobowym i macierzyńskim (w związku z kolejną ciążą) wynagrodzenie zasiłkowe jest o wiele mniejsze.

Obowiązkowa lektura:

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/zasady_rozliczania.pdf

Podstawa prawna.

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z  8 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).
 2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) tj. z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 963).
 3. Rozporządzenie MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, Dz.U. Nr 60, poz. 282 z późniejszymi zmianami.
 4. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

matka prawnik

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

Służę ci pomocą!

Dowiedz się więcej

grafika

220 KOMENTARZE

 1. urlop macierzyński kończę 2 miesiące przed zakończeniem umowy o pracę (mam umowę na czas określony) czy będę mogła pójść na wychowawczy czy raczej szkoda ten temat rozpoczynać z pracodawcą

  • Asiu możesz pojąć na wychowawczy – pracodawca nie może Ci go odmówić. Ale będzie trwał dopóki trwa umowa. A może masz jakoś zaległy urlop do wykorzystania ? A urlop z tego roku? Plus dwa śni opieki ? Wtedy miałabyś normalnie płacone.

 2. Podczas urlopu wychowawczego mam możliwość zatrudnienia się na krótki okres czasu na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Czy poza pracodawcą ktoś może mi zrobić problemy z tego powodu? Chodzi mi np. o ZUS. Jeśli pracodawca wie o tym i nie ma nic przeciwko, to czy może mnie, np. ZUS kontrolować?

 3. Witam, po urlopie rodzicielskim wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy i poszłam na wychowawczy. Czy pracodawca powinien wypłacić mi wtedy urlop wypoczynkowy za cały rok 2016 czy tylko za styczeń, luty, marzec, kwiecień?

  25.01.2016 koniec rodzicielskiego/macierzyńskiego
  26-01.17.03. 2016 wypoczynkowy za ciążę i macierzyński.
  od 18.01.2016 urlop wychowawczy

  proszę o poradę, pozdrawiam

  • Natalia nabyłaś prawo do całego wymiaru urlopu takze nie ma tutaj zastosowania zasada proporcjonalności o ktorej piszesz

   • A gdy po macierznskim+rodzicielskim (początek 11 lipca 2015 r. koniec byl 8 lipca 2016) poszlam od razu na wychowawczy, bez wybierania zaleglych urlopów z 2014 i 2015 r. (w pracy byly zawirowania j wolalam zniknac), to czy wracajac po wychowawczym w grudniu 2017 r. – za 2016 r. Nalezy mi sie caly urlop, czy za pol roku?

  • Jak najbardziej przysługuje tylko w momencie powrotu osoby którą zastępujesz urlop kończy się i umowa ulega rozwiązaniu

 4. 22 stycznia skończył się mój urlop rodzicielski, obecnie jestem na zaległym urlopie wypoczynkowym, który kończy się 12.03. Do pracy wrócić nie mogę (to skomplikowane), jestem w trakcie szukania nowej. Czy mogę wziąć urlop wychowawczy od dnia 13.03., a następnie przerwać go, jak znajdę nową pracę? Nawet po np. dwóch tygodniach?

  • Sandra wychowawczy możesz przerwać bez zgody pracodawcy i zawiadomić go ze wracasz za 30 dni ale co z wypowiedzeniem umowy?

 5. Mam pytanie, przebywałam na urlopie macierzyńskim, potem na bezpłatnym urlopie wychowawczym, w tym czasie i w trakcie ciąży miałam problemy zdroworne, przeszłam dwie operacje w 2016r. i kolejny rok skorzystałam z urlopu na podratowanie zdrowia dla nauczycieli, który kończy mi się 31.08.2017r. Czy w obecnej sytuacji mogę składać wniosek o sprawowanie dalszej opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym?

 6. Witam, przed urlopem wychowawczym ,,wybrałam urlop wypoczynkowy”, urlop wypoczynkowy wykorzystałam -2 lata. Teraz muszę wrócić do pracy. Jednak dzień mojego powrotu to 2 maja – nie bardzo mi ten termin pasuje czy jest możliwość, abym złożyła na ten dzień wniosek o opiekę na dziecko, lub o urlop na żądanie? Czy pracodawca może nie wyrazić na to zgody? I jeszcze jedno: rozumiem, że jeszcze mam możliwość wzięcia 1 roku urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 6 lat i mogę to zrobić w częściach? Pozdrawiam.

 7. Czy wspomniane wyżej 3 miesiące można jakoś dokładniej określić? Czy jest to równo 90 dni? A jesli pójdę na zwolnienie 91 dnia? Pytanie dotyczy: “Wysokość zasiłku chorobowego oblicza się w zależności od tego czy od pobierania ostatniego zasiłku np. macierzyńskiego czy chorobowego minęło więcej niż trzy miesiące”. Z góry dziękuję:-)

  • Chodzi o miesiące kalendarzowe czyli jeśli np zasiłek macierzyński skończył się w połowie lutego to podstawę do jakiegokolwiek nowego zasiłki będą liczyć od 1 czerwca

 8. A co jeśli mój macierzyński kończy się w marcu przyszłego roku a umowę z pracodawcą mam do konca lipca również przyszłego roku? Jeżeli chciałabym iść na wychowawczy w pełnym wymiarze to należy mi sie ten urlop na całe 36 miesięcy czy będzie on trwał do końca trwania mojej umowy?

 9. Bylam zatrudniona na umowe zlecenie. Odprowadzalam dobrowolnie wszystkie skladki,w miedzyczasie zaszlam w ciaze i dostalam wypowiedzenie-likwidowane moje stanowisko. Kończę urlop macierzynski i korzystam z kosiniakowego,czy bedac na zleceniu przysluguje mi urlop wychowawczy?

 10. Dzień dobry Mamo Prawniku, mam pytanie odnośnie rozwiązania umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy. Mam wrócić do pracy 5 kwietnia – po wychowawczym i odbiorze zaległego urlopu wypoczynkowego. Już wiem, że moje stanowisko ulegnie likwidacji. Czy dostając wypowiedzenie umowy z ww przyczyny, okres wypowiedzenia – w moim przypadku 3 miesiące – będzie się liczył od końca kwietnia, tak jak w innych przypadkach rozwiązania umowy, czy od dnia wręczenia?

  • Dzień dobry ?okres wypowiedzenia ustalony w miesiącu lub jego wielokrotności upływa w ostatnim dniu miesiąca, a wypowiedzenie określone w tygodniu lub jego wielokrotności – w sobotę. Jeśli otrzymasz wypowiedzenie w kwietniu będzie ono liczone maj czerwiec lipiec

   • Dziękuję bardzo za odpowiedź. O likwidacji stanowiska już wiem na pewno, przełożony poinformował mnie o tym telefonicznie – dostanę wypowiedzenie w dniu powrotu do pracy po wykorzystaniu urlopu. Zatem mam jeszcze jedno pytanie w tym temacie – czy jeśli jeszcze podczas urlopu pójdę na zwolnienie lekarskie, to czy pracodawca może w jakiś sposób podczas zwolnienia chorobowego rozwiązać ze mną umowę z powodu likwidacji? Czy dopóki jestem na zwolnieniu jestem przed tym chroniona? (Aktualnie umowę mam na czas nieokreślony, firma ponad 20 osób)

     • w jaki sposób wypowiedzenie zostanie doręczone i dlaczego tak? Nie słyszałam aby na L4 ktoś otrzymał wypowiedzenie umowy, sądziłam, że będę chroniona 🙁

     • pocztą. kobieta w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego jest chroniona przed wypowiedzeniem – tutaj mówimy o likwidacji stanowiska pracy. w przypadku “pojścia” na zwolnienie zasiłek chorobowy – będzie wypłacany nawet po ustaniu zatrudnienia.

  • Przysługuje 35. Za mało danych zeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Nie wiem jaką masz umowę, ile wniosków o wychowawczy było złożonych, w jakim trybie brałaś urlop rodzicielski.

   • Mam umowe na czas nieokreślony. Najpierw zaszłam w 1 ciążę, poszlam na zwolnienie, pozniej macierzyński pol roku i wychowawczy bodajze 16 MC, zaszłam w druga ciążę, wiec złożyłam wniosek ze wracam do pracy i przedlozylam zwolnienie lekarskie, macierzyński rok, no i teraz wychowawczy do stycznia w pelnym ciagu. Wszystko automatycznie po sobie.

     • Ale na to pierwsze jeszcze? Rozumiem, ze urlop wychchawczy prxyslugujje na jedno i drugie dziecko po 36 MC?

     • tak na to pierwsze – pisałaś, że wykorzystałaś tylko 16 miesięcy. przerwałaś wychowawczy zwolnieniem, więc reszta jest jeszcze do wykorzystania. na każde przysługuje po 36 miesięcy 🙂 o to chodziło? 🙂

 11. Witam. Moja sytuacja jest troche skomplikowana 🙂 Firma, w ktorej pracuje bedzie przechodzic przeksztalcenia ze wzgledu na klopoty finansowe firmy matki. Nikt do dzis oficjalnie nie mowi jak to bedzie wygladalo. Czy zamkna firme, czy pracownicy przejda do matki, czy tylko ich czesc i kiedy, nie wiem. 21 kwietnia konczy mi sie pelny urlop macierzynski. Mam do wykorzystania urlop wypoczynkowy. I tu moje pierwsze pytanie: do kiedy musze zlozyc wniosek o urlop? Czy musze wykorzystać caly? Czy moga mnie zwolnic podczas mojego pobytu na nim? Po urlopie chcialabym isc na 2 miesiace wychowawczego. Kiedy mam zlozyc wniosek, razem z urlopem? Czy pracodawca moze mi odmowic? Oczywiscie zakladamy, ze firma nadal istnieje,ale w planach ma cos :). We wrzesniu chcialabym wrocic juz do pracy. Na 7/8 etatu tak zeby liczyla mi sie ochrona przez 12m. Rozumiem, ze ten wniosek skladam 30 lipca? Jeszcze inna sytuacja: ze po wykorzystaniu urlopu wypoczynk. wracam od razu do pracy np. 1 lipca na 7/8 etatu, wniosek skladam razem z urlopem tj 28 marca. Czy ma to dla mnie jakies znaczenie i bardziej mnie chroni od natychmiastowego zwolnienia? Jesli i tak w koncu maja mnie zwolnic to chcialabym posiedziec z dziecmi przez lato w domu 🙂

   • dobrze, że upomniałaś się 🙂 wniosek o wychowawczy możesz złożyć razem z wypoczynkowym (nie musisz całego wykorzystywać) tylko na oddzielnym piśmie. nie może Ci odmówić – jest związany Twoim wnioskiem. Co do rozwiązania umowy czy zwolnienia – co do zasady nie, ale są wyjątki, zależy jaki jest powód zwolnienia czy wypowiedzenia. wniosek o obniżenie wymiaru etatu składasz 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pracy w obniżonym wymiarze.

 12. Witaj, mam umowę o pracę na czas określony do listopada 2018(umowa została przedłużona w trakcie macierzyńskiego). W listopadzie tego roku kończy mi się urlop macierzyński, potem zamierzam wybrać zaległy urlop. Później myślałam o skorzystaniu z urlopu wychowawczego. Mój mąż od tego roku pracuje za granicą. I moje pytanie brzmi: czy w trakcie urlopu wychowawczego mogę przebywać za granicą? Czy też będę musiała zwolnić się z pracy? Zaznaczam, że nie będę podejmowała tam żadnej pracy, po prostu póki co pracował będzie mąż. Chodzi tylko o to, żebyśmy byli razem.

 13. Witam, w sierpniu kończę pełny urlop rodzicielski, potem zamierzam wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy i wrócić do pracy na niepełny etat. Wiem że wtedy przez rok jestem chroniona przed zwolnieniem (umowa na czas nieokreślony oczywiście). Jednakże cały czas się waham czy nie skorzystać z kilku miesięcy urlopu wychowawczego. Pytanie moje jest następujące ‘Czy jeśli po urlopie wychowawczym wrócę na niepełny etat, 7/8, to też będę przez rok chroniona przed zwolnieniem?’
  Dziękuję za odpowiedź

 14. Witam, mam pytanie dotyczące urlopu wypoczynkowego. Mam dwóch synów, 5 lat i 6,5 starszy syn jest niepełnosprawny. Moja partnerka nie pracuje , zrezygnowała z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym synem – czy mi też na niego przysługuje urlop wychowawczy czy tylko na zdrowego syna ? Z góry dziekuje za odpowiedź .

    • Witam mam pytanie mam umowę do końca roku 2017 rodzę na początku września i tu moje pytanie czy będę mogła skorzystać z rocznego urlopu rodzicielskiego czy tylko do momentu trwania umowy z urlopu macierzyńskiego.
     Pozdrawiam

     • Urlop trwa dopóki masz umowę natomiast zasiłek będzie wypłacany do konca rodzicielskiego

     • Tomku wiec tak – jeśli jesteś pracownikiem ro oczywiście Tobie rownież przysługuje urlop wychowawczy. Fakt, że partnerka poświęciła się opiece i jest bezrobotna nie ma znaczenia. Na młodszego jeszcze jest do wykorzystania okres do konca roku kalendarzowego w którym kończy 6 lat a na starszego przysługuje już tylko dodatkowe 36 miesiecy do kiedy nie ukończy 18 lat.

 15. Ajak wygląda urlop wychowawczy przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Czy przysługuje i co z płaceniem składek w tym czasie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 16. Witam 🙂 spadł mi z nieba ten artykuł 😉
  Aktualnie przebywam na urlopie wychowawczym do 31.12.2017r. (zatrudniona jestem na umowe o pracę na czas nieokreślony). Chce posłać od wrzesnia syna do przedszkola i w tej kwestii rozwiała Pani moje wątpliwości, że przeciwwskazań nie ma 🙂 chciałabym pojsc do pracy ale nie tam gdzie jestem zatrudniona. Nie chce tam wrócić z wielu względów. Aktualnie poszukuje nowej pracy i tu moje pytanie jak rozwiązać to pod wzgledem prawnym? Czy jest możliwość rozwiazania umowy o pracę na mój wniosek za porozumieniem stron w trakcie trwania utlopu wychowawczego? Czy najpierw musze złożyć wniosek o powrot do pracy a po uplywie 30dni złożyć wypowiedzenie?
  Dziękuję i pozdrawiam 😉

 17. a co jeśli spóźnię się że złożeniem wniosku? wprowadzono mnie w błąd mówiąc że najpierw muszę wykorzystać urlop wypoczynkowy. Za 10 dni powrót do pracy.

 18. Witaj 🙂 Mogę prosić o bezpośredniego linka do stanowiska ZUS na temat posłania dziecaka do żłobka lub przedszkola.Próbowałam to odszukać ale nie mogę tego znaleźć .W mojej pracy twierdzą ,ze nie mogę posłać córki do przedszkola jak nie wracam.Pierwszy dzień córki w przedszkolu musi być ich zdaniem pierwszym dniem powrotu do pracy.

 19. Witam w lipcu 2017 roku kończy mi się macierzyńskie a umowę mam na czas określony do listopada 2017 jak to wygląda z urlopem wychowawczym?i czy jest on płacony przez pracodawcę?dodam że posiadam jeszcze zaległy urlop.Dziękuję.

 20. Witaj,
  10 marca drugi raz przedłużałam wychowawczy na kolejny rok.Gdy już wypisałam papiery w lużnej rozmowie z dziewczynami z personalnego powiedziałam, że być może wrócę w październiku do pracy jeśli moja córka dobrze zaklimatyzuje się w przedszkolu.uslyszalam, że to niemożliwe bo w pierwszym dniu przedszkola powinnam stawić się w pracy.Na potwierdzenie swoich słów jedna z dziewczyn weszła w internet i przeczytała mi urlop wychowawczy-to sprawowanie wyłącznej opieki nad dzieckiem i właśnie w ten sposób dalej argumentowała to, że dopóki nie wrócę do pracy córka nie może iść do przedszkola.w dalszej rozmowie poinformowały mnie ,że nawet jesli będę próbowała​ to ukryć to mi się nie uda i będę miała kłopoty w ZUS bo będę musiała oddać składki które za mnie zapłacił,a oni jako pracodawca zażądaja natychmiastowego powrotu do pracy.
  Dostało wiem,że nie będą specjalnie dla mnie układać grafiku tak bym miała same ranki tak abym była w pracy jak dziecko będzie w przedszkolu.Pracuje w handlu i większość dni pracowalabym na po południowa zmianę w związku z tym w domu byłabym około 23.
  Nie chcę by moim dzieckiem podczas gdy ja będę w pracy zajmował się ktoś obcy no.niania lub ktoś z rodziny.Nie chce obciążać opieką nad córką mojej matki tym bardziej ,że z racji jej wieku balabym się powierzyć jej opiekę nad córką.
  Jak to jest czy muszę wracać do pracy jeśli córka pójdzie do przedszkola?Czy muszę gdzieś podjąć pracę chociaż na pół etatu?Czy mogę po prostu zająć się domem w czasie gdy dziecko będzie w przedszkolu i nadal być w zgodzie z prawem?
  Jakie Pani widzi rozwiązanie? Bo nie ukrywam,że bardzo zależy mi na dalszej opiece nad córką ale chcę również aby miała stały kontakt z rówieśnikami a to gwarantuje lepszy rozwój dziecka .
  Z niecierpliwością czekam na odpowiedź 😉
  Pozdrawiam
  Ewa

 21. Witam ,jetem obecnie na urlopie wypoczynkowym do 2czerwca,mam zmair zlozyc wniosek o urlop wychowawczy na 3mc bo tak bede miec żłobek i tu pytanie czy pracodawca moze mnie zwolnic w kazdej chwili?? czy oddajac wniosek np za 2dni poprosza mnie o wizytę i dostane wypowiedzenie?jestem na umowie na czas nieokreślony,zaklad nie zatrudnia 20 osób, a pytanie co do wniosku mam uwzglednic w wymiarze dni roBocze??

 22. Witam.
  Prosze o pomoc.
  Urlop macierzyński konczy mi sie 9.05.17r. ( dlaczego skoro dziecko urodzilo sie 11.05.16?)
  Chce pójść na wychowawczy w wymiarze 24 miesiące. Umowa o pracę konczy mi sie z dniem 31.07.17r. Jednak pracodawca mi ja przedłuży. Kiedy i skad mam wziac wnioski o złożenie urlopu macierzyńskiego? Daje go tylko pracodawcy? Czy mam złozyc wniosek tylko do tego 31.07.17 czy o pelne 24 miesiące? Nie wykorzystalam ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Umowe mam od 1.02.2016-31.07.2017r. A 21.02.16 poszlam na zwolnienie lekarskie. Od 9.05.16 urlop macierzynski.

  I czy pracodawca ponosi jakiekolwiek płatności związane ze mna jeśli jestem na ur wych?
  Nie wiem czy to istotne, ale firma zatrudnia mniej niz 20osob.

  Z góry dziękuję za pomoc, bo ja jestem kompletnie “zielona” w tym temacie. Pozdrawiam serdecznie 🙂

 23. Szanowna Pani,
  Czy będąc na umowie na 34 etatu przysługuje mi tyle samo urlopu wychowawczego i wypoczynkowego co pracując na cały etat? Czy za okres ciąży i urlopu macierzyńskiego pracodawca może wypłacić mi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jeśli złożę wniosek o wychowawczy?

  • niepełny etat skraca wymiar urlopu wypoczynkowego. i dopóki jesteś pracownikiem pierwszeństwo przed wypłatą ekwiwalentu powinno mieć wybranie urlopu w pierwszym możliwym terminie; także w takiej sytuacji pracodawca nawet powinien udzielić Ci zaległego urlopu przed urlopem wychowawczym

   • Dzięki za odpowiedź. Czyli najpierw dwa dni opieki nad dzieckiem potem wypoczynkowy za 2016 i wypoczynkowy za 2017 a potem wychowawczy. W pipie powiedzieli że 26 dni mi przysługuje.

   • co zrobić jeżeli pracodawca odmawia urlopu za rok bieżący, następujący bezpośrednio po urlopie rodzicielskim i wypoczynkowym zaległym? Nie ma tu zastosowania art. 163 par 3?

 24. Witam, jestem mamą 1,8 rocznego chłopca. Wróciłam do pracy jakiś czas temu, najpierw miałam zmniejszono wymiar czasu pracy 7/8 – do końca marca br. Od kwietnia jestem na pełen etat. Niestety jestem zmuszona wziąć urlop wychowawczy. Mam pytanie do terminu składania wniosku, w zasadzie potwierdzenie że liczą się dni 21, czyli składam w poniedziałek i od wtorku biegnie czas. Boję się czy to liczyć będzie się od kolejnego tygodnia. Kolejne pytanie, czy będzie to mój 2 wniosek o urlop wychowawczy? To że miałam zmniejszony wymiar czasu pracy pomniejszył mi pulę 5 części wychowawczego?

  • liczy się tak jak napisałaś – od dnia następnego. co do drugiego pytania – to nie będzie drugi wniosek o wychowawczy bo jest to Twój pierwszy ale faktycznie pula zmniejszyła się z 5 do 4

 25. Witam. Czy bylaby Pani tak uprzejma odpowiedzieć na moje pytanie odnośnie urlopu wypoczynkowego jesli chodzi o urlop wychowawczy. 21.09.2015 roku urodzilam synka, od 18 wrzesnia 2016 roku przebywam do dnia dzisiejszego na urlopie wychowawczym. Nie wykorzystałam urlopu wypoczynkowego zaraz po macierzynskim. Chcialabym wykorzystac zalegly urlop za 2015 rok oraz 2016. I tutaj moje pytanie czy za 2016 rok nalezy mi sie urlop w pelnym wymiarze czy proporcjonalny do wychowawczego. Moja kadrowa namieszala mi w głowie i juz zglupialam. Bardzo dziekuje za ewentualna odpowiedz.

  • Pani Beato, za czas urlopu wychowawczego nie nalicza się urlop wypoczynkowy. czyli za rok 2016 trzeba obliczyć proporcjonalnie w stosunku do wymiaru ogólnego jaki Pani przysługuje- od 1 stycznia 2016 do 17 września 2016. za 2015 nalicza się cały

 26. Witam 🙂 jestem na urlopie wypoczynkowym po macierzynskim.i rodzicielskim, wybieram go.do 21.06.2017, pozniej wychowawczy. Na rok chciałabym. Do ktorego dnia dokladnie powinnam wpisac? 20.06.2018?? 🙂

  • z liczeniem terminów na wychowawczy jest tak, że nie jest to uregulowane. można liczyć zgodnie z Kodeksem cywilnym – art. 112 – czyli termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

 27. Pracuje w firmie zatrudniajacej mniej niz 20 osob.Od czerwca zaczynam urlop wychowawczy teraz jestem na wypoczynkowym.Wiekszosc pracownikow z mojej firmy zostalo zwolnionych i sa na wypowiedzeniu do konca czerwca.Ja jeszcze nie dostalam wypowiedzenia chcialabym wiedziec jak to wyglada jesli zwalniana jest osoba na wychowawczym.mam umowe na czas nieokreslony pracuje kilka lat.Nie wiem do konca czy firma bedzie podlegac likwidacji upadlosci nie mam jeszcze takich informacji wiem tylko ze wszyscy zostali zwolnieni.Jak z okresem wypowiedzenia w takiej sytuacji czy naleza mi sie jakies pieniadze co bedzie wpisane w wypowiedzeniu…

 28. A jak jest z pracą na wychowawczym, gdy się pobiera dodatek do wychowawczego+rodzinne. Można pracować? Są jakieś konsekwencje?

  • Zeby dostac dodatek do wych.bylo potrzebne zaswiadczenie z pracy ze jest sie na takim urlopie czy mops lub gops sprawdza sam unpracodawcy?

 29. Jestem na urlopie wychowawczym do kwietnia 2018 r. We wrześniu chciałabym wrócić do pracy z jednoczesnym zmniejszeniem etatu do 3/4. Umowę mam na czas nieokreślony, pełny etat.
  Jak formalnie wygląda stanowisko pracodawcy? Czy może mi odmówić pracy na zmniejszonym etacie? Czy musi uwzględnić taki wniosek?
  Zakładając wg przepisów prawa, jak długo mogę pracować na zmniejszonym etacie? Do odwołania (wola pracodawcy) czy do kwietnia 2018 do kiedy potencjalnie byłabym na wyhowawczym? Kwiecień 2018 to maksymalna data, wszystko ma policzone przez kadrową i złożone wnioski.

 30. czy to prawda, iż nie obowiązuje juz zasada, że ochrona przed zwolnieniem zaczyna się od momentu złozenia wniosku tylko ochrona działa na 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu? Mój zakład wymusił na pracownikach wypowiedzienia za porozumieniem (żeby zwolnili się sami a dostali umowę pod inna firmę), ja za 2 mce kończę macierzyński i chciałam najpierw odebrać urlop i przejść na wychowawczy, ale w jeśli prawo się zmieniło to podczas urlopu może mnie zwolnić? Co zrobić, aby pracodawca nie mógł tego zrobić?

   • Tak, rozumiem, że do końca macierzyńskiego nie może, potem powinnam odebrać zaległy urop- ta którym chyba też nie może mnie zwolnić- i podczas ulopu na 21 dni przed jego zakończeniem powinnam wysłać prośbę o wychowawczy i od tego momentu jestem chroniona nadal przed zwolnieniem? Dobrze rozumuję? 😛 Czy w takim wypadku gdy pracodawca umiejętnie pozbył się pracowników ( posuwając im wypowiedzenia za porozumieniem) może zwolnić mnie na podstawie likwidacji stanowiska (tylko jak skoro “pracownicy sami odeszli”) lub poprzez złą kondycję finansową ( prawdopodobnie nikt pod tą nazwą firmy już nie pracuje a pracodawca po raz drugi wystąpił do sądu o ustanowienie upadłości firmy). Ehhh rozpisałam się ale będę wdzięczna:-) Chciałabym trochę utrudnić pracodawcy pozbycie się mnie, za to jak mnie potraktował pod koniec ciąży:-)

 31. witaj,
  prowadzę działalność gospodarczą ale chciałabym złożyć wniosek o wychowawczy i podjąć umowę o pracę u innego pracodawcy na pół etatu. Czy są jakieś przeciwwskazania do podjęcia tej pracy jeśli dodatkowo prowadzę działalność?zaznaczę, że maluszek uczęszcza do żłobka. pozdrawiam

  • Jeśli składasz wniosek o wychowawczy co prawidłowo w tym wypadku nazywa się sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie możesz pracować co do zasady. Jedynym rozwiązaniem jest praca na umowie o dzieło, której przedmiot nie będzie pokrywał się z przedmiotem działalności.

 32. Witam mam pytanie odnośnie urlopu wychowawczego i podjęcia pracy u innego pracodawcy na pół etatu ,nie wiem jak powinna wyglądać informacja do pracodawcy że chcę podjąć pracę?Dodam jeszcze że mam umowę do końca tego roku, czy pracodawca może mnie zwolnić ?
  Pozdrawiam
  Magda

 33. Co w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym (z wcześniejszym wykorzystaniem wszystkich zaległych i obecnych urlopów) i wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracownika? Czy pracodawca może zmusić pracownika do powrotu do pracy (z urlopu) i pozostania w niej do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia?

 34. Witam. Mam nadzieję, że nie za późno piszę i jeszcze uzyskam u Pani poradę. Jestem dopiero na początku ciąży, ale już myślę o tym jak rozwiąż sprawę urlopu macierzyńskiego i ewentualnie wychowawczego. Obecnie jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Po porodzie planuję przez kilka miesięcy nie wracać do obecnej pracy, ale chciałabym kilka godzin w tygodniu pracować w firmie męża. Jak rozwiać to prawnie? Czy już teraz powinien mnie stosownie zatrudnić na jakąkolwiek umowę żebym potem mogła nie tracić zupełnie kilku miesięcy pracy w zawodzie? Pozdrawiam i liczę na poradę.

 35. Witam. Mam pytanie o dokumenty ktore nalezy zlozyc w momencie pojscia na urlop wychowawczy. Podobno zmienily sie przepisy i nie wystarczy moje oswiadczenie o nie korzystaniu przez drugiego rodzica z urlopu wych. Musi on takie oswiadczenie napisac osobiscie. ??? I jeszcze termin czy jesli wypisalam wniosek w tyg od 1.06 to 18 tyg minie 5.11? Dziekuje za odp

  • Mamo podpowiesz? Meza teraz nie w Polsce, nie ma jak zlozyc tego oswiadczenia a czas mija. Kadrowa przyslala mi jakies przepisy, ale data publikacji to 2014. I teraz nie wiem co robic? Dziekuje

    • Przepisy mowiace o tym, ze to on osobiscie musi napisac oswiadczenie. Skoro elektronicznie mozna, to tak zrobimy. Niech kadrowa ma 😀 jeszcze druga czesc pytania czy urlop mozna wypisac w tygodniach? Dziekuje

 36. Witam. Chcę złożyć wniosek o urlop wychowawczy, będę wykorzystywac zalegly urlop wypoczynkowy. Czy wniosek o urlop wychowawczy musze złożyć bedac jeszcze na urlopie macierzynskim czy mogę złożyć będąc na urlopie wypoczynkowym 21dni wcześniej?

 37. Witam, mam pytanie. Jestem zatrudniona na czas określony do 31 lipca 2017 r. W tym momencie jestem w 14tyg ciąży. Rozumiem, że będę miała przedłużoną umowę do dnia porodu. A co potem? Czy należy mi się normalnie zasiłek macierzyński? co z urlopem wychowawczym?
  Dziękuję za odpowiedź, będę bardzo wdzięczna

 38. Witam serdecznie ,bardzo proszę o poradę; Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, do stycznia 2018 trwa mój urlop wychowawczy. Zapisałam syna do przedszkola, został zakwalifikowany i od września może uczęszczać ,zależało mi ponieważ w styczniu nikt dziecka do przedszkola nie przyjmie. Teraz dowiaduję się że jeśli synek we wrześniu idzie do przedszkola ja muszę wrócić również do pracy? .Bardzo proszę o odpowiedź ponieważ mam tylko dwa dni na podpisanie umowy w przedszkolu lub rezygnację. Czy mogę kontynuować urlop a synek może juz od września tego roku iść do przedszkola? Pozdrawiam ,bardzo proszę o pomoc.

 39. Witam.
  Mam pytanie we wrzesniu konczy mi sie urlop macierzynski chce pojsc na urlop wychowawczy. Czy jesli w trakcie trwania urlopu firma ulegnie likwidacji co sie dzieje z moim wychowawczym i zaleglymi urlopami wypoczynkowymi?

 40. Proszę o pomoc. Mam umowę na czas nieokreślony, do wczoraj miałam roczny urlop macierzyński i dziś w pierwszy dzień mojego powrotu, gdy umawialam się z szefowa, że wykorzystam urlop wypoczynkowy mam 47 dni do 11 sierpnia, przyniosłam wniosek o ten urlop, ona jednocześnie wręczyła mi wypowiedzenie 3 miesięczne i oznajmiła, że nie zgadza się na urlop wychowawczy. Chciałam roczny wychowawczy po tym wypoczynkowym. W powodzie wypowiedzenia podała: długa nieobecność w pracy. Sytuacja też jest taka, że tam już nie ma dla mnie miejsca i ja też pracować tam nie chcę, ale chciałam wykorzystać wychowawczy i potem iść do nowej pracy. Co mam teraz zrobić???? Dostałam dziś też L4 na chore dziecko 2 tygodnie.

 41. W jakich przypadkach na zasiłku chorobowym i macierzyńskim -w związku z kolejną ciążą wynagrodzenie zasiłkowe jest o wiele mniejsze.? Jakie przesłanki o tym decydują ?

 42. Urlop rodzicielski kończy mi się 18.08.2017 roku. Później chcę wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy z zeszłego roku i bieżącego. Zastanawiam się nad urlopem wychowawczym po urlopie wypoczynkowym. Jest jakiś minimalny okres urlopu wychowawczego? Mogę wypowiedzieć umowę będąc na urlopie wychowawczym? Mam umowę na czas nieokreślony.

 43. Dzień dobry, czy jeżeli korzystam z urlopu wychowawczego i mam przyznane płatne świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny jak i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego) do 31.10.2017 roku a moja córka dostała się do przedszkola od 01.09.2017 roku to tracę te dwa miesiące świadczeń ? Pozdrawiam Anna

 44. jeszcze jedno pytanie czy jeżeli urlop wychowawczy mam przyznany do 13.10.2018 roku a córka będzie chodziła do przedszkola od 01.09.2017 roku to czy muszę wracać do pracy? czy mogę jeszcze ten rok być na bezpłatnym urlopie wychowawczym? Wiem że powrotu do pracy raczej już nie mam. Pozdrawiam

 45. Najlepszy artykuł jaki przeczytałam na temat urlopu wychowawczego. Konkretnie, rzeczowo, wszystko logicznie jest wyjaśnione. Ja od września chcę założyć działalność gospodarczą, będąc na w/w urlopie. Zajmuję się drobnym rękodziełem (najczęściej w nocy, bo z dwójką w dzień nie można ;-). Od września moje pociechy idą do przedszkola na ok 6 godz. dziennie. Moje dzieci często chorują i mimo, że starszy aktualnie chodzi do przedszkola to bywają miesiące, że 3 tygodnie jest w domu, a który pracodawca jest w stanie zgodzić się na ciągłe zwolnienia lekarskie? Rodzaj zarobkowania, który sobie wybrałam jest na tyle elastyczny, że mogę go dowolnie przerywać w czasie ewentualnych chorób… mimo wszystko 6 godz. to więcej niż pół etatu… Mam obawy, że pracodawca może wykorzystać sytuację – wezwać mnie do stawienia się do pracy. Wówczas będę musiała zlikwidować działalność i wynajmować opiekunkę na wypadek chorób lub (co jest bardziej prawdopodobne) złożyć wypowiedzenie i zamknąć sobie drogę powrotu do tego pracodawcy w przyszłości. Czy mam prawo w takiej sytuacji bronić się, że pomimo dział. gosp. i przedszkola należy mi się urlop wychowawczy?

 46. Droga mamo! Jak to jest z urlopem wychowawczym, kiedy mama pracuje w szkole? Czy można wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a po jakimś czasie wziąć wychowawczy? Ile wychowawczego przysługuje w takiej sytuacji (słyszałam, że do końca roku szkolnego)? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam

 47. Prosze o pomoc. Po urlopie macierzyńskim wykorzystuję zaległy urlop wypoczynkowy. Jednocześnie z wnioskiem o urlop wypoczynkowy złożyłam wniosek o urlop wychowawczy który będzie trwał od lipca przez 3 miesiące. Okazało sie ze jestem w ciąży. Czy mogę anulować teraz urlop wychowawczy? Jeśli nie to czy powracajac po zakończeniu urlopu wychowawczego będzie przysługiwało mi prawo do L4 do dnia porodu, a póżniej urlop macierzyński?

 48. Witam

  Obecnie jest na urlopie macierzyńskim ( od stycznia 2017 do 23 stycznia 2018). Umowę mam na czas określony do 31 grudnia 2018. Czy lepiej opłaca mi sie wziąć zalegly i bieżący urlop wypoczynkowy przed wychowawczym czy po skończonym wychowawczym? Czy urlop wypoczynkowy nalicza mi sie normalnie za okres macierzyńskiego ?
  Rozumiem ze wychowawczy bedzie należał mi sie do końca umowy pod warunkiem ze pracodawca mi nie przedłuży umowy.

  A co w sytuacji gdy: po skończonym macierzyńskim, idę odrazu na wychowawczy który trwa do końca mojej umowy tj. 31.12.2018 i pracodawca nie przedłuża mi umowy? Czy wtedy mogę i czy należy mi sie wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zaległego i bieżącego? Czy pracodawca może mi odmówić?

  Bądź drugi wariant sytuacji: po skończonym macierzyńskim, idę odrazu na wychowawczy który trwa do końca mojej umowy tj. 31.12.2018 jednak w tym przypadku pracodawca przedłuża mi umowę- ta umowa byłaby moja trzecia a wiec na czas nieokreślony
  ( o tej decyzji dowiaduje sie bliżej końca umowy, po facie określenia urlopu wychowawczego w podaniu do końca mojej umowy. ). Czy mogę wtedy wykorzystać urlop wypoczynkowy bieżący i zaległy i ponownie iść na wychowawczy czy wtedy pozostaje mi tylko i wyłącznie powrót do pracy bez możliwości ponownego pójścia na wychowawczy?

  Bardzo proszę o odpowiedz gdyż te kwestie są mega skomplikowane a Pani swoją wiedza rozwiewa wszelkie wątpliwości. ;))

 49. witam,
  proszę mi odpowiedzieć na pytanie bo szczerze mówiąc troszkę się pogubiłam w tych przepisach. czy mogę przebywać na urlopie wychowawczym, posłać dziecko do żłobka i jednocześnie pracować na np. pół etatu/zlecenie/umowie o dzieło?

 50. jak się ma sprawa w przypadku samotnej mamy? jakie dokumenty należy złożyć jeśli ojciec dziecka nie jest wpisany na akcie urodzenia dziecka? nie mam na to żadnych wyroków sądowych 🙂
  i jak określić do kiedy chce mieć urlop wychowawczy jeśli mam umowę na czas określony i nie będę jej przedłużać? zapisać koniec urlopu wychowawczego wraz z końcem umowy?

 51. Witam,
  a co kiedy pracodawca na podstawie art.23 1 ustawa z 26.06.1974r. ” przeniósł” moje stanowisko pracy do innego miasta? Obecnie do końca wakacji przebywam na urlopie wychowawczym. Nie zamierzam się przeprowadzać, mam 3 letnie dziecko. Lata mam przepracowane, wiec należny mi się 3 miesc. okres wypowiedzenia. I tu kolejne pytanie, czy mam te 3 miesiące pracować? No ,ale ja nie wykazuje chęci przeprowadzki na ten okres. Zatem jakie rozwiązanie pracodawca może mi przedstawić. Biuro w którym pracowałam jest w moim mieście. I to są powiązane firmy. Czy raczej liczyć na rozwiązanie umowy ze strony pracodawcy? Proszę o odp.

 52. Witam! Bardzo przydatny wpis! Czyli jeśli dobrze rozumiem – teoretycznie mogę być na urlopie wychowawczym u pracodawcy, u którego jestem zatrudniona na pełny etat, dziecko mogę posłać do żłobka i jednocześnie podjąć pracę max na pół etatu u innego pracodawcy? Lub ewentualnie mogłabym pracować nawet więcej, jeśli pierwszemu pracodawcy by to nie przeszkadzało? W moim zawodzie zazwyczaj pracuje się na zmiany..

 53. Termin porodu mam na 19 sierpnia i zastanawiam się co dla nas będzie najodpowiedniejsze.. A mianowicie mam umowę o pracę na czas nieokreślony i z tego co wiemn to urlop macierzyński trwa 20 tyg., nie ukrywam, że pół rocznego dziecka nie mam komu zostawić a nie chce oddawać do żłobka czy w takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie złożyć odrazu wniosek o rodzicielski? Chcialabym się dowiedzieć jakie urlopy mi przysługują tak, abym mogła z nich jak najdłużej skorzystać. Czy najpierw i tak się składa wniosek o macierzyński a po skończonym macierzyńskim dopiero można złożyć wniosek o rodzicielski? I czy rodzicielski tak jak macierzyński można sobie wybrać ile jest płatny czy 80% lub 60% przez ten czas trwania urlopu.

 54. Urlop macierzyński konczy mi sie z dniem 18.08 umowe o pracę mam do konca pazdziernika tego samego roku czyurlop wychowawczy nalezy mi sie tylko do dnia zakonczenia umowy? Jesli tak to czy pracodawca ma mozliwosc przedluzenia mi umowy tak zebym nadal mogla przebywac na urlopie wychowawczym?

 55. Czy Pracodawca może żądać od Pracownika podpisania jako dodatkowe dokumenty do wniosku o urlop wychowawczy oświadczeń np. dot. chęci podjęcia innej pracy lub założenia działalności gospodarczej podczas urlopu w. ???

 56. Dzień dobry
  Studiuję zaocznie i właśnie kończę urlop macierzyński. Czy jeśli ja jestem studentką, mój mąż mógłby pójść na urlop wychowawczy? Jeśli byłaby taka możliwość to miałby odprowadzane składki. Co wtedy jednak z moim ubezpieczeniem?
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

 57. P.Kasiu bardzo proszę o podpowiedz bo nurtują mnie pewne kwestie, a niebawem kończy mi sie urlop macierzyński 🙁
  Otóż macierzyński kończy się się 14 sierpnia, planuję pójść na conajmniej pół roku na wychowawczy , przed – chciałabym wykorzystać zaległy wypoczynkowy (25dni za 2016 i 26 dni za 2017 czyli razem 51dni – mogę wybrać już cały 2017 pomimo iż jeszcze ten rok trwa ?
  wypłata za ten urlop jest jakoś określana czy jak pracodawca zdecyduje ? a opieka za 2016 przepadła prawda ? a za 2017 należą się plus 2dni do wypoczynkowego ? )
  pisze się specjalną prośbę o ten urlop wypoczynkowy do pracodawcy? ile wcześniej przed końcem macierzyńskiego ? dużo znaków zapytania – przepraszam, rok był spokoju i teraz mam mętlik w głowie od tego wszystkiego 🙁
  Ostatnie pytanko, składając prośbę o urlop wypoczynkowy, od razu mogę złożyć o wychowawczy ? jak mam wyliczyć (planuję wnioskować o rok, ale na tę chwilę myślę wrócić po pół roku, ale ponoć lepiej od razu wnioskować na dłuższy okres.
  Czy mam od 14 sierpnia policzyć 53 dni z weekendami (?) (urlop wypoczynkowy plus opieka) i wtedy we wniosku wpisać datę od tego dnia co mi wyjdzie ?
  Liczę cichutko na Pani odpowiedz i będę baaardzo wdzięczna za pomoc 🙂

  • Pani Aniu,
   jeśli urodziła Pani w 2016r. to za tamten rok dwa dni opieki nie przysługują ale już za 2017 tak. urlop może wybrać Pani cały i jeśli zrobi to Pani bezpośrednio po macierzyńskim pracodawca nie może Pani odmówić. wypłata za urlop to Pani normalna pensja. piszę Pani normalny wniosek urlopowy wskazując okres. Ile wcześniej – nie ma terminu – odpowiednio wcześniej, myślę, że dwa tygodnie wcześniej to będzie dobry termin.
   składając wniosek o urlop wypoczynkowy może Pani złożyć od razu wniosek o wychowawczy – pracodawca będzie wiedział, że Pani nie wraca i może sobie odpowiednio organizować pracę. Licząc urlop – liczy Pani tylko dni pracujące. Mam nadzieję, że pomogłam choć trochę 🙂

 58. Witam, mam pytanie odnośnie powrotu z urlopu wychowawczego.
  Otóż, ustaliłam z pracodawcą, że wracam wcześniej z urlopu wychowawczego – 18 września.
  Aktualnie będę pisać wniosek o powrót oraz o zmniejszenie etatu, gdyż wracam na 3/4 etatu.
  Pytanie moje jest następujące: gdybym w międzyczasie (po złożonym już wniosku o powrót) zdecydowała o zwolnieniu się z firmy, jak najlepiej to rozwiązać? Bo rozumiem, że mogę w każdej chwili złożyć wypowiedzenie? Chodzi mi o kwestie formalne i prawne. Czy wypowiedzenie składa się po powrocie już do pracy czy można przed terminem powrotu do pracy? Pracodawca musi wypowiedzenie przyjąć ale nie musi zgadzać się na porozumienie stron? Dziękuję za odpowiedź

 59. Witam, mam dwoje dzieci jedno ma 4 lata a drugie 2 lata czy jak wykorzystam na starsze 24 miesiące urlopu wychowawczego to na drugie mam tylko 11 miesięcy?

 60. Witam, Mam pytanie : dziele z mężem urlop rodzicielski pól na pól wracam do pracy we wrześniu w tym czasie mąż będzie przebywał na urlopie rodzicielskim czy mimo wszystko mogę skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy?

 61. Witam. U mnie sytuacja nieco skomplikowana. Jestem nauczycielem. Pod koniec kwietnia 2017 roku skończył mi się zaległy urlop wypoczynkowy, więc do końca czerwca wystąpiłam o urlop wychowawczy. Od września 2017 r. planowałam wrócić do pracy, ale otrzymałam propozycję pracy na cały etat (20 godzin tygodniowo) w innej placówce i chciałabym z tej propozycji skorzystać (jest tam możliwość pracy popołudniami i w soboty, co umożliwiłoby pogodzenie tego z pracą męża, który także sprawuje opiekę nad dzieckiem). Nie wiem jednak jak współpraca z nowym pracodawcą się ułoży i dlatego nie chciałabym “palić za sobą” przysłowiowych “mostów”. Czy u dawnego pracodawcy mogę wystąpić o urlop wychowawczy, mimo iż chcę podjąć pracę na cały etat? Czy pracodawca może mi takiego urlopu odmówić?

  • nie może odmówić, ale fakt pracy u innego pracodawcy należy zgłosić w firmie ” macierzystej” Spotkałam się z poglądem, że skoro może pracownica pogodzić pracę na pełen etat z wychowaniem dziecka to powinna wrócić do pracy u pracodawcy nr 1, ale chyba nikt tego w praktyce nie stosuje

 62. Szanowna Pani Matko- Prawnik 🙂
  przewertowałam Pani bloga (świetna kopalnia wiedzy!), niestety nie znalazłam odpowiedzi na pytanie, które mnie trapi. Do 20 V br. przebywałam na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, następnie do połowy sierpnia jestem na urlopie wypoczynkowym, a następnie przechodzę na roczny wychowawczy. Niestety mój pracodawca nie wypłacił mi do tej pory żadnych pieniędzy za urlop wypoczynkowy, dzwoniłam do firmy, ale oni m mówią, że są opóźnienia i że wszyscy czekają na wypłaty. Ja jednak wiem, że tak nie jest i wypłaty są wypłacane. Co w tej sytuacji powinnam zrobić?
  (Przed ciążą były opóźnienia z wypłatami, ale kilkudniowe).

 63. Witam, Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim który mi się kończy w październiku, planuję iść na urlop wychowawczy 6mc lub 12mc ale nurtuje mnie sprawa jak będzie wyglądać sprawa z ubezpieczeniem moim i dziecka. dziecko było zapisane u mnie … czy muszę gdzieś to zgłosić (w ZUS , czy u pracodawcy w kadrach.. czy w ogóle gdzieś to zgłaszam czy nigdzie?) aby się nie okazało ze pójdę do lekarza z sobą lub z dzieckiem i nie zostane przyjęta ponieważ nie będę mieć ubezpieczenia? i będę musiała płacić za lakarzy…(no bo z czego przecież będę przebywać na urlopie bezpłatnym) proszę mi troszkę to wytłumaczyć…

 64. Witam. Może tutaj mi ktoś podpowie. Umowę o pracę miałam od 1grudnia 2015 na czas określony miesiąc później poszłam na zwolnienie ciążowe. Umowa była do dnia porodu czyli 10.05. 2016. Na zasiłku macierzyńskim byłam do 24.07.2017. 25.07.2017 zostałam zatrudniona jako współpracownik w firmie męża. I o to moje pytanie : czy w ogóle mogę po jakimś okresie czasu pójść na urlop wychowawczy płatny??? Jeśli tak to po jakim czasie.?

  • urlop wychowawczy jest bezpłatny. ewentualnie w czasie tego urlopu przysługuje zasiłek ale tu obowiązują kryteria dochodowe. nie napisała Pani na jakiej podstawie została Pani zatrudniona w firmie, bo może okazać się, że w ogóle nie przysługuje Pani urlop wychowawczy

 65. Dzień dobry,
  bardzo się cieszę, że trafiłam na tą stronę 🙂 mam kilka pytań odnośnie urlopu wychowawczego i może Pani będzie znała odpowiedź.
  1. urodziłam dzieci rok po roku (1 syn luty 2015, drugi syn wrzesień 2016). Na urlop wychowawczy planuję iść od lutego 2018r. (zaraz po wybraniu zaległego urlopu wypoczynkowego). Czy dobrze liczę, że w sumie mogę skorzystać z urlopu wychowawczego aż do końca 2022r.? Urlop wychowawczy w maksymalnym wymiarze (35 miesięcy) na pierwszego syna do stycznia 2021r. a później urlop wychowawczy na drugiego syna maksymalnie do końca 2022r. (czyli koniec roku, w którym drugi syn osiągnie wiek 6 lat)? Jeśli powyższe rozumowanie jest prawidłowe, w jaki sposób powinnam złożyć wniosek pracodawcy? Najpierw na pierwsze dziecko, a pod koniec tego urlopu na drugie? Czy oba jednocześnie?
  2. czy jeśli na urlop wychowawczy pójdę na początku 2018r. nie wykorzystując tym samym ani jednego dnia należnego urlopu za 2018r. (26 dni) to wracając do pracy 01 stycznia 2023r. będę mogła wybrać ten zaległy urlop? czy podlega on przedawnieniu? czy lepiej jeszcze w 2018r. wybrać pełny urlop wypoczynkowy za ten rok i dopiero przejść na urlop wychowawczy?
  3. zaczynając na urlopie wychowawczym pracę na umowę zlecenie muszę zgłosić to swojemu pracodawcy, czy w momencie zaprzestania dodatkowej pracy ponownie zgłaszam tą informację do firmy? czy firma wtedy na nowo zacznie odprowadzać za mnie składki skoro nie ma innego tytułu do ubezpieczenia?
  4. i już ostatnie pytanie czy mając dwójkę dzieci przysługuje mi 2x po 2 dni opieki w roku,czy jest to okres 2 dni bez względu na liczbę dzieci?

  Przepraszam za tak wiele pytań ale mam mętlik w głowie, a bardzo szybko zbliża się czas końca mojego urlopu macierzyńskiego…

 66. Witam. Jestem na urlopie wychowawczym. Moje dziecko uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności do 30.06.2018 r. W orzeczeniu w punkcie 7 o konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ma wpisane NIE, w punkcie 8 -o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia ,rehabilitacji i edukacji -TAK. Moje pytanie – czy mam prawo w tym wypadku do dodatkowego urlopu wychowawczego na syna? Czy pracodawca może go odmówić?

 67. Mam pytanie odnosnie urlopu wychowawczego. Jestem na urlopie wychowawczym a wczoraj dowiedzialam sie ze firma w ktorej bylam zatrudniona oglosila upadlosc, zostala zlikwidowana. I mam pytanie co dalej z moim ubezpieczeniem, bo jestem teraz w drugiej ciazy i gdyby przyszlo mi isc do szpitala to nie mam innego ubezpieczenia. Czy zus placi za mnie skladki tj przejal mnie do czasu zakonczenia urlopu czy musze sie teraz na wlasna reke ubezpieczyc np u meza w firmie, czy tez w krusie gdyz mamy gospodarstwo. Dziekuje z gory za odpowiedz.

  • proszę dopilnować na świadectwie pracy aby został podany powód wypowiedzenia umowy tj. upadłość wtedy idzie Pani do zus i wszystkie świadczenia ma Pani płacone przez ZUS, tak jakby nadal była pracownikiem tej firmy

 68. Witam Proszę o pomoc Do dnia 03.12 przebywam na urlopie wychowawczym Córka od 01.09 idzie do przedszkola Moje pytanie brzmi: Czy mogę wrócić do pracy od 01.11, czy pracodawca karze mi urlop wykorzystać do końca, czy jeśli złożę wniosek o 3/4 etatu to pracodawca musi się zgodzić czy nie, i czy na niepełnym etacie będę chroniona przed zwolnieniem Pozdrawiam

 69. Dzień dobry, proszę bardzo o poradę, gdyż panie w zus mają wątpliwości.
  Jestem nauczycielem. W grudniu 2016 roku urodziłam córkę i wybrałam urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni (wniosek był złożony tylko na te 20 tygodni nie więcej), nastęþnie wybrałam zaległy urlop wypoczynkowy (z przebywania na L4 ciążowym w trakcie wakacji), a następnie bieżący urlop wypoczynkowy (wakacje). Po tych urlopach wypoczynkowych chcialabym jeszcze na 19 tygodni skorzystać z urlopu rodzicielskiego, ale opinia z infolinii jest taka, że jak nie wybrałam przed wypoczynkowym 6 tygodni rodzicielskiego to żaden urlop mi już nie przysluguje.
  Dziękuję z góry, pozdrawiam.

  • Pani Tereso, szczerze mówiąc to musiałabym przeanalizować to co Pani napisała indywidualnie, musiałabym zobaczyć wnioski i dokładne terminy. Jeśli będzie Pani zainteresowana – proszę skorzystać z zakładki porady prawne na stronie głównej strony. Pozdrawiam serdecznie

 70. Witam, czy powód likwidacji stanowiska mimo zmniejszenia etatu po urlopie macierzyńskim w firmie zatrudniające ponad 20 osób będzie podstawa do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?

 71. Witam! Chciałabym o coś Panią zapytać. Obecnie jestem zatrudniona w firmie (umowa na czas nieokreślony) i przebywam na urlopie wypoczynkowym, po urlopie macierzyńskim. Od 31 października chciałabym pójść na wychowawczy na 3-4 miesiące, a w tym czasie szukać pracy. Syn od 1 września zaczął chodzić do żłobka. Na początku chcę go dawać na 4 godziny, a max. 6-8 godzin do żłobka. Czy jeśli będę na wychowawczym będzie to przerwanie opieki? Nie wiem ile czasu zajmie mi szukanie nowej pracy. Może to być tydzień, miesiąc, 3 miesiące. Nie chcę też aby syn teraz chodził 2 miesiące do żłobka, później przerwać i jak znajdę inną pracę to spowrotem do żłobka. Syn jest w państwowym żłobku.

 72. Witam idąc za artykulem powracam teraz do pracy z urlopu wychowawczego w międzyczasie w pracy była podwyżka inflacja wtedy kiedy byłam jeszcze na macierzynskim czyli mi się nie należy ta podwyżka dobrze rozumiem pracodawca nie ma obowiązku podnieść mi wynagrodzenia. ? Nawet gdybym wróciła po 3 latach to podwyżka mi się nie należy i będę zarabiać tyle co przed 3 laty. Dziękuję bardzo za odpowiedz pozdrawiam

  • inflacyjne jest każdego roku i nie można tego traktować jak podwyżkę, w związku z tym powinna Pani otrzymać po powrocie aneks a tym samym podwyższenie wynagrodzenia o podwyżki inflacyjne

 73. Witam w nawiązaniu do rozmowy dzwoniłam dzisiaj do Zus w sprawie posłania dziecka na 4 godziny do przedszkola i pani odpowiedziała że nie jest to sprawa Zus tylko inspekcji pracy bo sprawa Zus jest tylko gdy dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą więc co z osobami będącymi na umowie o pracę z góry dziękuję za odpowiedź..

  • Pani Basiu, ale w nawiązaniu do rozmowy ze mną? Artykuł dotyczy osób zatrudnionych na umowach o pracę, więc wsyztsko jest wyjaśnione – A jeśli chce Pani znać stanowisko ZUS – to polecam tylko i wyłącznie kontakt z nimi mailowy – nie telefoniczny.

 74. Witam,
  Proszę o poradę ? Obecnie przebywam na zaległym 3miesiecznym urlopie wypoczynkowym (po zakończeniu l4 na ciąże i macierzyńskim). Planuje od Pazdziernika 2017 przejść na roczny urlop wychowawczy.
  Czy jeśli w trakcie jego trwania zajdę w druga ciaze przykładowo po 6 miesiącach i złoże podanie o powrót do pracy i w dniu powrotu L4, czy otrzymam zasiłek/wynagrodzenie ? Jeśli tak to za jaki okres będzie on wyliczany?
  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace.

 75. Pani Kasiu, czy ja dobrze rozumiem ze okres urlopu wychowawczego jest okresem składkowym? Tzn odprowadzane są wszystkie składki, rowniez na emeryturę ?Czy pracodawca robi to obligatoryjnie czy konieczne jest oświadczenie ze strony pracownika o niepodleganiu składkom z tytułu innego zatrudnienia?
  Pozdrawiam

  • tak oczywiście to okres składkowy. pracodawca robi to obligatoryjnie rozliczając się później z zus – czyli to nie pracodawca płaci tylko pańśtwo. i tak konieczne jest oświadczenie – i na odwrót – jeśli pojawia się inny tytuł do ubezpieczeń – trzeba złożyć oświadczenie o podleganiu składkom z innego tytułu

 76. Dzień dobry!
  “Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.”
  21 dni kalendarzowych czy roboczych?

 77. Witam. Czy ja i mąż możemy być równocześnie na urlopie wychowawczym jeżeli ja będę na urlopie na córkę (6 lat) a mąż na syna (2 lata)?

  • Pani Moniko, jak najbardziej tak! na córkę jeśli jest coś jeszcze do wykorzystania – to do końca roku kalendarzowego w którym kończy ona 6 lat. powodzenia!

 78. dziekuje za bardzo pomocny artykuł :*
  jeśli można , chciałabym dopytac. rozumiem ze będąc na urlopie wychowawczym dodatkowa praca nie moze przekraczać 4 h dziennie- to połowa z mojego etatu 40 h tygodniowo. czy jeśli dostane zlecenie ze szkoły na 4 h dziennie to wszystko jest zgodne z prawem czy powinna to być połowa liczby godzin z etatu nauczycielskiego czyli połowa z 25 h?

  • Pani Aniu co do pracy na urlopie wychowawczym na etacie – to nie jest tak do końca – moim zdaniem można pracować dłużej bo kodeks pracy tego nie zabrania i nie określa. Skoro możemy posłać dziecko do żłobka czy przedszkola na pełen “etat” na wychowawczym i nie stanowi to przerwania osobistej opieki nad dzieckiem to dlaczego nie mogłybyśmy być w pracy w tym czasie? Natomiast w literaturze i wśród prawników można jak najbardziej znaleźć zdanie odmienne – że praca na inną umowę o pracę w tym czasie nie może przekraczać połowy wymiaru etatu. Zwracam uwagę, że to “ograniczenie” dotyczy tylko innej umowy o pracę a nie np. zlecenia czy działalności gospodarczej. Oczywiście każda nasza aktywność musi uwzględniać cel urlopu wychowawczego. pozdrowienia!

 79. Witam,
  Za miesiąc kończę macierzyński umowę w pracy mam do listopada 2018r. Planuje kolejną ciążę czy idac na wychowawczy i zachodząc w ciążę będę miało prawo do l4 oraz macierzyńskiego? Nawet jak już moja umowa wygaśnie,po listopadzie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

 80. Witam, jestem na urlopie wychowawczym do 30 września 2018r. czy pracodawca wystawi mi na tą chwilę zaświadczenie o zatrudnieniu (potrzebne mi jest ono do złożenia w przedszkolu państwowym do którego chcę zgłosić córkę żeby od września zaczeła chodzić)?.

 81. Jestem na wychowawczym. Chciala bym corke dac do przedszkola od godz 8-13 ( głownie po to zeby miala kontakt z innymi dziecmi) . Czy przez to odbiorą mi swiadczenia na dziecko tzn 500+ i dodatek do wychowawczego 400zl? I czy posyłając dziecko do przedszkola bede musiala wrocic do pracy czy moge dalej przebywac na wychowawczym?

  • Pani Kasiu, na każde z Pani pytań odpowiedz brzmi nie 🙂 poza ostatnim – nadal może Pani przebywać na wychowawczym. powodzenia!

 82. Dobry wieczór, czy pracodawca ma prawo odwołać pracownicę z urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy dziecko pójdzie na 4 h dzienne do przedszkola. Z góry dziękuję. AL

 83. Droga Kasiu, z przyjemnością czytam Twoje artykuły… jestem w tej chwili na urlopie wypoczynkowym po urlopie rodzicielskim i macierzyńskim (kończy się on w lipcu 2018), planuję zawnioskować o urlop wychowawczy do końca roku 2018 r. Czy mój urlop wychowawczy powinien kończyć się 31.12.2018 r. czy 1.01.2019 lub 2.01.2019 r. chcąc nie stracić całego wymiaru urlopu wypoczynkowego za rok 2019 r. ?(umowa na czas nieokreślony)

  • Dziękuję! tak najlepiej, żeby kończył się razem z końcem roku, bo z początkiem nowego roku nabywamy prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze 🙂 powodzenia!

 84. Dzień dobry, czy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni roboczych czy kalendarzowych przed rozpoczęciem korzystania z urlopu? Nigdzie nie znalazłam odpowiedzi czy chodzi tu o dni robocze czy kalendarzowe. Pozdrawiam

 85. Od stycznia 2019 chce przejść na urlop wychowawczy. Umowę mam do końca sierpnia 2019, ale zgodnie z prawem z dniem 1.06.2019 przechodzi ona w umowe na czas nieokreślony (33 miesiące na umówię) rozumiem, ze wychowawczy jak i umowa są przedłużane? Pozdrawiam.

  • Pani Ado, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego złoży Pani na okres 1.01 – 31.08, więc trzeba będzie złożyć kolejny wniosek. Z automatu sam nie przedłuży się. Co do 33 miesięcy – to wymaga analizy zawartych przez Panią umów o pracę. powodzenia 🙂

 86. Dzień dobry,
  Pani Kasiu, przez moje gapiostwo składając wnioski o zaległy urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim, najpierw wpisałam opiekę na dziecko a dopiero później urlop (nie zachowałam zasady bezpośredniości). Mój szef oczywiście to wykorzystał i skrócił mój urlop wypoczynkowy o dwa tygodnie powołując się na art. 164 par 2 kodeksu pracy o brakach kadrowych. Ja niestety do pracy nie mogę wrócić. Czy w takim przypadku pracodawca może mi odmówić urlopu wychowawczego? Proszę o odpowiedź, ponieważ mam taki strach przed rozmową z nim. Szkoda, że tak późno trafiłam na tego bloga, na pewni bym tego błędu nie popełniła 🙁

 87. witam
  Mam pytanie jestem mamą ,synek ma 2 lata i 3 miesiące
  Jestem na urlopie wychowawczym do 2020 roku .Chciałam zapytać czy mogę od września 2019 roku oddać synka na parę godzin do przedszkola , i nie rezygnować z urlopu wychowawczego bez żadnych konsekwencji
  Prace mam na 3 zmiany w drukarni , chciałabym żeby synek nabrał trochę odporności i miał kontakt z dziećmi
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Pani Agnieszko, w odpowiedzi na pani pytanie,pod jednym warunkiem: jeżeli te aktywności nie wyłączają sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Trzeba pamiętać cały czas o celu w jakim urlop został wzięty-opieki nad dzieckiem.Co zatem będzie przerwaniem tej opieki? Proszę jeszcze raz przeanalizować sobie wyrok przytoczony w artykule:Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 marca 2011 r. (sygn. akt I OSK 2066/10) wyjaśnił, że: „(…) Ocena co do możliwości sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem musi odnosić się do czasu podjętej pracy, a nie do całego okresu urlopu wychowawczego.” Mając zatem na uwadze stanowisko NSA, sprawa przerwania opieki powinna być ewidentna i oczywista i rozpatrywana w kontekście każdego dnia a nie całego okresu. Dlatego ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy podjęcie przez Panią pracy na urlopie wychowawczym nie będzie miało w przyszłości żadnych negatywnych konsekwencji.Pozdrawiam

  • Witam, jednym z warunków objęcia odpowiednio ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi bądź ubezpieczeniem emerytalnym, jest sprawowanie opieki osobiście przez osobę zgłaszającą zamiar podlegania ubezpieczeniom.
   Warunek ten jest też spełniony w sytuacji, gdy dziecko dziecko uczęszcza do przedszkola i przez analogię – do żłobka, klubu dziecięcego, niezależnie od ilości godzin pobytu w tych placówkach, o ile nie nastąpiło trwałe zaprzestanie sprawowania tej opieki przez rodzica.Sprawa przerwania opieki powinna być ewidentna i oczywista i rozpatrywana w kontekście każdego dnia a nie całego okresu. Zwracam uwagę na wyżej przytoczony w artykule wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 25.03.2011 r., w nawiązaniu do którego wydaje się, że analogiczne zasady należałoby przyjąć przy ocenie czy uczęszczanie dziecka do przedszkola świadczy o trwałym zaprzestaniu sprawowania nad nim osobistej opieki przez rodzica. Jeśli zatem dziecko uczęszczałoby do przedszkola w pełnym wymiarze (byłoby w nim przez całe przedpołudnie) należałoby uznać, że urlop wychowawczy takiemu rodzicowi nie jest już potrzebny. Inaczej byłoby natomiast przy sporadycznym korzystaniu przez dziecko z takiej placówki (uczestniczenie dziecka w wybranych zajęciach edukacyjnych np. przez 1-2 godziny w niektóre dni tygodnia). Wówczas trudno byłoby uznać, że doszło do trwałego zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem.Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here