Urlop wychowawczy

216

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Urlop wychowawczy uregulowany jest w art. 186 – 186 ze znaczkiem 8 Kodeksu Pracy.

Informacje ogólne:

 1. Celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
 2. Prawo do urlopu wychowawczego ma każdy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się okresy przepracowane u poprzednich pracodawców. Jednak, aby skorzystać w urlopu wychowawczego, trzeba być nadal zatrudnionym na umowie o pracę.
 3. Wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy. Z czego jeden miesiąc zawsze przysługuje drugiemu rodzicowi.
 4. Urlop udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, urlop może być udzielony aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (w tym przypadku przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze do 36 miesięcy).
 5. Z prawa do urlopu wychowawczego mogą skorzystać  nie tylko rodzice dziecka. Prawo to może dotyczyć także opiekunów, w tym opiekunów faktycznych to znaczy osób nie posiadających formalnego tytułu do opieki w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 6. Z urlopu mogą korzystać równocześnie rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim wypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 36 miesięcy.
 7. Urlop udzielany jest nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Warto wspomnieć o wyjątku od tej zasady. Jeśli urlop rodzicielski został wzięty w częściach, które nie przypadały bezpośrednio jedna po drugiej – pomniejsza to liczbę wniosków o urlop wychowawczy. Czyli liczba wykorzystanych w takim trybie części urlopu rodzicielskiego pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. Sam wymiar urlopu wychowawczego nie ulega zmianie.
 8. Okres korzystania z urlopu wychowawczego z punktu widzenia ustalania prawa do emerytury i renty oraz obliczania ich wysokości należy do okresów składkowych.
 9. W okresie urlopu odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne – pod warunkiem nie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia.
 10. Za okres przypadający na okres urlopu wychowawczego nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Pracownikowi, który wraca z urlopu w trakcie roku, urlop wypoczynkowy przysługuje proporcjonalnie. Pracownikowi, który wybiera się na urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy przysługuje w pełnym wymiarze za rok, w którym „idzie” na wychowawczy. Często dostaję zapytania czy trzeba przed urlopem wychowawczym wziąć urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący. Oczywiście nie trzeba. Natomiast, jeśli bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim pracownica, złoży wniosek o urlop wypoczynkowy – pracodawca nie może jej odmówić.
 11. W dniu zakończenia urlopu wychowawczego, okres tego urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił tego urlopu.
 12. Na urlopie wychowawczym nie otrzymuje się od pracodawcy PIT. Nie podlega on opodatkowaniu, także nie można również odliczyć ulgi na dziecko (nie obowiązuje w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków).
 13. Opieka nad chorym dzieckiem nie przerywa trwania urlopu wychowawczego.

Praca na urlopie wychowawczym.

Bardzo często pytacie mnie o pracę zarobkową. Można podjąć pracę u dotychczasowego lub  innego pracodawcy. Można otworzyć działalność gospodarczą, podjąć naukę, iść na szkolenie. Wszystko to pod jednym warunkiem: jeżeli te aktywności nie wyłączają sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy to oznacza, że na szkolenie mamy chodzić z dzieckiem? Albo jak podejmiemy pracę na pół etatu – to mamy tam chodzić razem? Nie. Przepisy pozwalające na pracę na urlopie wychowawczym trzeba interpretować szeroko i w kontekście innych przepisów z Kodeksu Pracy. W artykule na temat powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, wskazywałam na możliwość obniżenia etatu maksymalnie do połowy wymiaru etatu, dzięki czemu przez kolejnych 12 miesięcy jesteśmy chronione przed zwolnieniem. Część prawników twierdzi, iż w tym właśnie kontekście należy rozpatrywać granicę, gdzie kończy się osobista opieka nad dzieckiem. Skoro istnieje przepis, który pozwala nam wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy (i godzenie jej z opieką nad dzieckiem) to co do zasady nie powinnyśmy wykonywać pracy w wymiarze większym niż właśnie połowa etatu. W przeciwnym razie pierwszeństwo w zatrudnieniu powinna mieć praca „macierzysta” (nawet jeśli gorzej płatna) czyli ta, w której jesteśmy na urlopie wychowawczym i po prostu wrócić do pracy. Wydaje się, iż jest to pogląd dominujący. W praktyce znam mnóstwo przykładów zupełnie odbiegających od wyżej przytoczonego poglądu. W moim odczuciu – praca na urlopie wychowawczym może w wielu przypadkach sprowadzać się do określenia – dorobienia (co niekoniecznie ma wiązać się z niskim czy niższym zarobkiem od pracy, w której jesteśmy  na wychowawczym). Po prostu trzeba pamiętać cały czas o celu w jakim urlop został wzięty. Opieka nad dzieckiem powinna być priorytetem.

Z dniem, w którym podejmujemy umowę o pracę (to samo ze zleceniem czy działalnością gospodarczą) w trakcie urlopu wychowawczego, przestajemy podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlegamy już ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę (analogicznie reszta). Nie dotyczy to umowy o działo, która co do zasady jest nieoskładkowana. Pytacie czy należy powiadomić pracodawcę o podjęciu zatrudnienia – tak, ze względu na to, że jako płatnik naszych składek  musi dokonać stosownej korekty. Nie dotyczy to umowy o dzieło.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

 

Przedszkole/żłobek.

ZUS rok temu w styczniu, jasno wypowiedział się czy posłanie dziecka do żłobka czy przedszkola (niezależnie od liczby godzin) będzie przerwaniem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zdaniem ZUS posłanie dziecka do takiej placówki – bez względu na liczbę godzin – nie będzie przerwaniem tej opieki.

Stanowisko znajdziecie tutaj: korespondencja z ZUS

Co zatem będzie przerwaniem tej opieki? Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 marca 2011 r. (sygn. akt I OSK 2066/10) wyjaśnił, że: „(…) Ocena co do możliwości sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem musi odnosić się do czasu podjętej pracy, a nie do całego okresu urlopu wychowawczego.” Mając zatem na uwadze stanowisko NSA, sprawa przerwania opieki powinna być ewidentna i oczywista i rozpatrywana w kontekście każdego dnia a nie całego okresu. Sprawami oczywistymi w moim odczuciu będą np. wyjazd za granicę albo sytuacja, w której podejmujemy pracę ponad ilość czasu, które dziecko przebywa np. w przedszkolu.

Rozwiązanie umowy w okresie urlopu wychowawczego.

Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

 1. udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu
 2. obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest możliwe tylko:

 1. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 2. gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika.

Żeby nie było tak różowo, oczywiście rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym lub z niego powracającym jest możliwe w jeszcze jednym przypadku, o którym ustawodawca nie pisze w Kodeksie Pracy. Trzeba sięgnąć do przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. I tutaj ważna uwaga! DOTYCZY TO TYLKO ZAKŁADÓW PRACY, KTÓRE ZATRUDNIAJĄ 20 I WIĘCEJ PRACOWNIKÓW. Najczęstszym chyba powodem rozwiązywania umów z kobietami wracającymi z urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego jest likwidacja stanowiska pracy. I tak pracodawca w ten oto sposób może nam wypowiedzieć umowę o pracę, zarówno zmieniająco jak i definitywnie, bez względu na to czy przebywamy na wychowawczym  czy pracujemy w obniżonym wymiarze czasu pracy. W lepszej sytuacji są te kobiety, które należą do organizacji związkowej. Wtedy zwolnienie takie musi odbyć się za zgodą związków. Jeśli zgoda nie zostanie wyrażona – pracownik zostaje w pracy. Jeżeli nie ma w pracy organizacji związkowej – decyzję podejmuje sam pracodawca. Czasem bywa tak, że pracodawca na miejsce kobiety przebywającej na wychowawczym zatrudnił kogoś z kogo jest zadowolony. Jeśli w takiej sytuacji powodem zwolnienia jest likwidacja stanowiska, należy zastanowić się nad złożeniem pozwu w sądzie. Pracodawca może to stanowisko inaczej nazwać, może przesunął je w schemacie organizacyjnym lub delikatnie zmodyfikował zakres obowiązków – ale to wszystko nie musi oznaczać, że zlikwidował stanowisko. Jeśli wiemy, że pozornie zlikwidowano nasze stanowisko, możemy domagać się uznania tego wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu przywrócenia do pracy lub odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Znawcy tematu poza likwidacją stanowiska podają również: przyczyny ekonomiczne, organizacyjne związane z funkcjonowaniem pracodawcy, zmiana profilu produkcji czy przedmiotu działalności.  Warto też na koniec wspomnieć, że zwolnienia takie dotyczą nie tylko umów na czas nieokreślony, ale także na czas określony.

Nie ma przeszkód prawnych, żeby rozwiązać umowę o pracę za porozumiem stron w trakcie urlopu wychowawczego.

Powrót do pracy.

Z urlopu wychowawczego można zrezygnować w trakcie jego trwania w każdym czasie (tylko za zgodą pracodawcy) albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy (najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy). Obowiązuje forma pisemna, czyli należy napisać wniosek.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Co to oznacza? W teorii tylko tyle, że wracamy na swoje stanowisko lub równorzędne i za pieniądze jakie dostawałyśmy przed tym urlopem. Nie ma żadnej szczególnej ochrony przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego. Oczywiście zawsze przed powrotem można zawnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy – wtedy maksymalnie przez 12 miesięcy obowiązuje ochrona. I tutaj bardzo często wraca problem likwidacji stanowiska pracy. Możliwa jest sytuacja, w której pracodawca dopuszcza nas do pracy a po tygodniu dostajemy wypowiedzenie o czym napisałam wyżej.

Formalności:

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest związany naszym wnioskiem – oznacza to, iż musi go nam udzielić.

Wniosek, o którym mowa w art. 186 § 7 Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części zawiera:

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;

4) wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;

5) określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

 1. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem;

4) kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 Kodeksu pracy;

5) w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesięcy:

 1. a) skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o którym mowa w 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy, albo
 2. b) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku, o którym mowa w 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy, albo
 3. c) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku, o którym mowa w 186 § 9 pkt 3 Kodeksu pracy, albo
 4. d) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku, o którym mowa w 186 § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

Kolejna ciąża na urlopie wychowawczym.

O ciąży na urlopie wychowawczym szczegółowo pisałam tutaj ciąża na urlopie wychowawczym

Trzeba pamiętać, iż przejście na zwolnienie lekarskie nie przerywa z automatu urlopu wychowawczego. Żeby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba zawiadomić pracodawcę o powrocie, a następnie pierwszego dnia pracy przedstawić zwolnienie lekarskie. Wysokość zasiłku chorobowego oblicza się w zależności od tego czy od pobierania ostatniego zasiłku np. macierzyńskiego czy chorobowego minęło więcej niż trzy miesiące kalendarzowe. Jeśli tak – podstawa do wyliczenia kolejnego zasiłku czy to chorobowego czy macierzyńskiego jest obliczana na nowo. Także w niektórych przypadkach, może okazać się, że na kolejnym zasiłku chorobowym i macierzyńskim (w związku z kolejną ciążą) wynagrodzenie zasiłkowe jest o wiele mniejsze.

Obowiązkowa lektura:

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/zasady_rozliczania.pdf

Podstawa prawna.

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z  8 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).
 2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) tj. z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 963).
 3. Rozporządzenie MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, Dz.U. Nr 60, poz. 282 z późniejszymi zmianami.
 4. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

matka prawnik

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

Służę ci pomocą!

Dowiedz się więcej

grafika

216
Dodaj komentarz

avatar
91 Comment threads
125 Thread replies
45 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
96 Comment authors
MartamatkaprawnikKarolinaAdaKatarzyna Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Joanna
Gość
Joanna

urlop macierzyński kończę 2 miesiące przed zakończeniem umowy o pracę (mam umowę na czas określony) czy będę mogła pójść na wychowawczy czy raczej szkoda ten temat rozpoczynać z pracodawcą

Kamila
Gość
Kamila

Podczas urlopu wychowawczego mam możliwość zatrudnienia się na krótki okres czasu na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Czy poza pracodawcą ktoś może mi zrobić problemy z tego powodu? Chodzi mi np. o ZUS. Jeśli pracodawca wie o tym i nie ma nic przeciwko, to czy może mnie, np. ZUS kontrolować?

Natalia
Gość
Natalia

Witam, po urlopie rodzicielskim wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy i poszłam na wychowawczy. Czy pracodawca powinien wypłacić mi wtedy urlop wypoczynkowy za cały rok 2016 czy tylko za styczeń, luty, marzec, kwiecień?

25.01.2016 koniec rodzicielskiego/macierzyńskiego
26-01.17.03. 2016 wypoczynkowy za ciążę i macierzyński.
od 18.01.2016 urlop wychowawczy

proszę o poradę, pozdrawiam

Martyna
Gość
Martyna

co z urlopem wychowawczym dla pracownicy zatrudnionek na podstawie umowy na zastępstwo? proszę o odpowiedź

Sandra
Gość
Sandra

22 stycznia skończył się mój urlop rodzicielski, obecnie jestem na zaległym urlopie wypoczynkowym, który kończy się 12.03. Do pracy wrócić nie mogę (to skomplikowane), jestem w trakcie szukania nowej. Czy mogę wziąć urlop wychowawczy od dnia 13.03., a następnie przerwać go, jak znajdę nową pracę? Nawet po np. dwóch tygodniach?

Agata
Gość
Agata

Mam pytanie, przebywałam na urlopie macierzyńskim, potem na bezpłatnym urlopie wychowawczym, w tym czasie i w trakcie ciąży miałam problemy zdroworne, przeszłam dwie operacje w 2016r. i kolejny rok skorzystałam z urlopu na podratowanie zdrowia dla nauczycieli, który kończy mi się 31.08.2017r. Czy w obecnej sytuacji mogę składać wniosek o sprawowanie dalszej opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym?

Agata
Gość
Agata

Dodam że jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Dziękuję i pozdrawiam☺

Monika
Gość
Monika

Witam, przed urlopem wychowawczym ,,wybrałam urlop wypoczynkowy”, urlop wypoczynkowy wykorzystałam -2 lata. Teraz muszę wrócić do pracy. Jednak dzień mojego powrotu to 2 maja – nie bardzo mi ten termin pasuje czy jest możliwość, abym złożyła na ten dzień wniosek o opiekę na dziecko, lub o urlop na żądanie? Czy pracodawca może nie wyrazić na to zgody? I jeszcze jedno: rozumiem, że jeszcze mam możliwość wzięcia 1 roku urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 6 lat i mogę to zrobić w częściach? Pozdrawiam.

Monika
Gość
Monika

Dziękuję, pozdrawiam!

Marta
Gość
Marta

Czy wspomniane wyżej 3 miesiące można jakoś dokładniej określić? Czy jest to równo 90 dni? A jesli pójdę na zwolnienie 91 dnia? Pytanie dotyczy: „Wysokość zasiłku chorobowego oblicza się w zależności od tego czy od pobierania ostatniego zasiłku np. macierzyńskiego czy chorobowego minęło więcej niż trzy miesiące”. Z góry dziękuję:-)

Alicja
Gość
Alicja

A co jeśli mój macierzyński kończy się w marcu przyszłego roku a umowę z pracodawcą mam do konca lipca również przyszłego roku? Jeżeli chciałabym iść na wychowawczy w pełnym wymiarze to należy mi sie ten urlop na całe 36 miesięcy czy będzie on trwał do końca trwania mojej umowy?

Ola
Gość
Ola

Bylam zatrudniona na umowe zlecenie. Odprowadzalam dobrowolnie wszystkie skladki,w miedzyczasie zaszlam w ciaze i dostalam wypowiedzenie-likwidowane moje stanowisko. Kończę urlop macierzynski i korzystam z kosiniakowego,czy bedac na zleceniu przysluguje mi urlop wychowawczy?

Ola
Gość
Ola

Czy moge liczyc na odpowiedz ? 🙁

anekoz
Użytkownik
anekoz

Dzień dobry Mamo Prawniku, mam pytanie odnośnie rozwiązania umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy. Mam wrócić do pracy 5 kwietnia – po wychowawczym i odbiorze zaległego urlopu wypoczynkowego. Już wiem, że moje stanowisko ulegnie likwidacji. Czy dostając wypowiedzenie umowy z ww przyczyny, okres wypowiedzenia – w moim przypadku 3 miesiące – będzie się liczył od końca kwietnia, tak jak w innych przypadkach rozwiązania umowy, czy od dnia wręczenia?

Anita
Gość
Anita

W listopadzie koncze urlop wychowawczy 24 MC i chcialabym go przedłużyć do 36. Czy moge?

Kasia
Gość
Kasia

Witam. Moja sytuacja jest troche skomplikowana 🙂 Firma, w ktorej pracuje bedzie przechodzic przeksztalcenia ze wzgledu na klopoty finansowe firmy matki. Nikt do dzis oficjalnie nie mowi jak to bedzie wygladalo. Czy zamkna firme, czy pracownicy przejda do matki, czy tylko ich czesc i kiedy, nie wiem. 21 kwietnia konczy mi sie pelny urlop macierzynski. Mam do wykorzystania urlop wypoczynkowy. I tu moje pierwsze pytanie: do kiedy musze zlozyc wniosek o urlop? Czy musze wykorzystać caly? Czy moga mnie zwolnic podczas mojego pobytu na nim? Po urlopie chcialabym isc na 2 miesiace wychowawczego. Kiedy mam zlozyc wniosek, razem z urlopem?… Czytaj więcej »

Kasia
Gość
Kasia

Czy moglabym liczyc na odpowiedz? 🙂

Monika
Gość
Monika

Witaj, mam umowę o pracę na czas określony do listopada 2018(umowa została przedłużona w trakcie macierzyńskiego). W listopadzie tego roku kończy mi się urlop macierzyński, potem zamierzam wybrać zaległy urlop. Później myślałam o skorzystaniu z urlopu wychowawczego. Mój mąż od tego roku pracuje za granicą. I moje pytanie brzmi: czy w trakcie urlopu wychowawczego mogę przebywać za granicą? Czy też będę musiała zwolnić się z pracy? Zaznaczam, że nie będę podejmowała tam żadnej pracy, po prostu póki co pracował będzie mąż. Chodzi tylko o to, żebyśmy byli razem.

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Witam, w sierpniu kończę pełny urlop rodzicielski, potem zamierzam wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy i wrócić do pracy na niepełny etat. Wiem że wtedy przez rok jestem chroniona przed zwolnieniem (umowa na czas nieokreślony oczywiście). Jednakże cały czas się waham czy nie skorzystać z kilku miesięcy urlopu wychowawczego. Pytanie moje jest następujące ‚Czy jeśli po urlopie wychowawczym wrócę na niepełny etat, 7/8, to też będę przez rok chroniona przed zwolnieniem?’
Dziękuję za odpowiedź

Tomasz F.
Gość
Tomasz F.

Witam, mam pytanie dotyczące urlopu wypoczynkowego. Mam dwóch synów, 5 lat i 6,5 starszy syn jest niepełnosprawny. Moja partnerka nie pracuje , zrezygnowała z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym synem – czy mi też na niego przysługuje urlop wychowawczy czy tylko na zdrowego syna ? Z góry dziekuje za odpowiedź .

Tomasz F.
Gość
Tomasz F.

Pytanie dotyczy urlopu wychowaczego, przepraszam za pomyłke w pierwszym zdaniu.

matkaprawnik
Gość

witam serdecznie 🙂 miło, że mężczyzna zajrzał na bloga 🙂 czy partnerka jest pracowniczym urlopie wychowawczym czy w ogóle zrezygnowała z pracy

Magda
Gość
Magda

Witam mam pytanie mam umowę do końca roku 2017 rodzę na początku września i tu moje pytanie czy będę mogła skorzystać z rocznego urlopu rodzicielskiego czy tylko do momentu trwania umowy z urlopu macierzyńskiego.
Pozdrawiam

Tomasz F.
Gość
Tomasz F.

Partnerka całkowicie zrezygnowała z pracy od razu po porodzie.

Tomasz F.
Gość
Tomasz F.

Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Ajak wygląda urlop wychowawczy przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Czy przysługuje i co z płaceniem składek w tym czasie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Joanna
Gość
Joanna

Witam 🙂 spadł mi z nieba ten artykuł 😉 Aktualnie przebywam na urlopie wychowawczym do 31.12.2017r. (zatrudniona jestem na umowe o pracę na czas nieokreślony). Chce posłać od wrzesnia syna do przedszkola i w tej kwestii rozwiała Pani moje wątpliwości, że przeciwwskazań nie ma 🙂 chciałabym pojsc do pracy ale nie tam gdzie jestem zatrudniona. Nie chce tam wrócić z wielu względów. Aktualnie poszukuje nowej pracy i tu moje pytanie jak rozwiązać to pod wzgledem prawnym? Czy jest możliwość rozwiazania umowy o pracę na mój wniosek za porozumieniem stron w trakcie trwania utlopu wychowawczego? Czy najpierw musze złożyć wniosek o… Czytaj więcej »

Ola
Gość
Ola

a co jeśli spóźnię się że złożeniem wniosku? wprowadzono mnie w błąd mówiąc że najpierw muszę wykorzystać urlop wypoczynkowy. Za 10 dni powrót do pracy.

ewa
Gość
ewa

Witaj 🙂 To jest chyba tylko zła wola twego pracodawcy.Ja pierwsza część wychowawczego zalatwialam 5 dni przed pójściem na wychowawczy.Ja tez najpierw byłam na wypoczynkowym urlopie bo musiałam wykorzystać a potem na wychowawczym

ewa
Gość
ewa

Witaj 🙂 Mogę prosić o bezpośredniego linka do stanowiska ZUS na temat posłania dziecaka do żłobka lub przedszkola.Próbowałam to odszukać ale nie mogę tego znaleźć .W mojej pracy twierdzą ,ze nie mogę posłać córki do przedszkola jak nie wracam.Pierwszy dzień córki w przedszkolu musi być ich zdaniem pierwszym dniem powrotu do pracy.

Marta
Gość
Marta

Witaj. I jak skończyła się u Ciebie ta sytuacja? Ciekawi mnie, bo jestem w podobnej. Poproszę o kontakt. marianek47@o2.pl. Dziękuję.

Edyta
Gość
Edyta

Witam w lipcu 2017 roku kończy mi się macierzyńskie a umowę mam na czas określony do listopada 2017 jak to wygląda z urlopem wychowawczym?i czy jest on płacony przez pracodawcę?dodam że posiadam jeszcze zaległy urlop.Dziękuję.

Ewa
Gość
Ewa

Witaj, 10 marca drugi raz przedłużałam wychowawczy na kolejny rok.Gdy już wypisałam papiery w lużnej rozmowie z dziewczynami z personalnego powiedziałam, że być może wrócę w październiku do pracy jeśli moja córka dobrze zaklimatyzuje się w przedszkolu.uslyszalam, że to niemożliwe bo w pierwszym dniu przedszkola powinnam stawić się w pracy.Na potwierdzenie swoich słów jedna z dziewczyn weszła w internet i przeczytała mi urlop wychowawczy-to sprawowanie wyłącznej opieki nad dzieckiem i właśnie w ten sposób dalej argumentowała to, że dopóki nie wrócę do pracy córka nie może iść do przedszkola.w dalszej rozmowie poinformowały mnie ,że nawet jesli będę próbowała​ to ukryć… Czytaj więcej »

ewa
Gość
ewa

Odpowiedź proszę 😛

ewa
Gość
ewa

Odpoiesz?Proszę.Bo u mnie w mieście rekrutacja do przedszkoli dzis sie zaczęła i muszę wiedzieć na czym stoję
🙂

Joanna
Gość
Joanna

Witam, czy są jakieś przypadki, że pracodawca bądź ZUS płaci wynagrodzenie w czasie urlopy wychowawczego

Beata
Gość
Beata

Witam ,jetem obecnie na urlopie wypoczynkowym do 2czerwca,mam zmair zlozyc wniosek o urlop wychowawczy na 3mc bo tak bede miec żłobek i tu pytanie czy pracodawca moze mnie zwolnic w kazdej chwili?? czy oddajac wniosek np za 2dni poprosza mnie o wizytę i dostane wypowiedzenie?jestem na umowie na czas nieokreślony,zaklad nie zatrudnia 20 osób, a pytanie co do wniosku mam uwzglednic w wymiarze dni roBocze??

Magdalena
Gość
Magdalena

Witam. Prosze o pomoc. Urlop macierzyński konczy mi sie 9.05.17r. ( dlaczego skoro dziecko urodzilo sie 11.05.16?) Chce pójść na wychowawczy w wymiarze 24 miesiące. Umowa o pracę konczy mi sie z dniem 31.07.17r. Jednak pracodawca mi ja przedłuży. Kiedy i skad mam wziac wnioski o złożenie urlopu macierzyńskiego? Daje go tylko pracodawcy? Czy mam złozyc wniosek tylko do tego 31.07.17 czy o pelne 24 miesiące? Nie wykorzystalam ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Umowe mam od 1.02.2016-31.07.2017r. A 21.02.16 poszlam na zwolnienie lekarskie. Od 9.05.16 urlop macierzynski. I czy pracodawca ponosi jakiekolwiek płatności związane ze mna jeśli jestem na ur… Czytaj więcej »

matkaprawnik
Gość

Madziu, piszesz o wychowawczym a chcesz wzór wniosku o macierzyński? ale myślę, że chodzi o wychowawczy wniosek 🙂 tutaj znajdziesz wszystko wzór pisma również: http://matkaprawnik.pl/urlop-wychowawczy/

Justyna
Gość
Justyna

Szanowna Pani,
Czy będąc na umowie na 34 etatu przysługuje mi tyle samo urlopu wychowawczego i wypoczynkowego co pracując na cały etat? Czy za okres ciąży i urlopu macierzyńskiego pracodawca może wypłacić mi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jeśli złożę wniosek o wychowawczy?

matkaprawnik
Gość

niepełny etat skraca wymiar urlopu wypoczynkowego. i dopóki jesteś pracownikiem pierwszeństwo przed wypłatą ekwiwalentu powinno mieć wybranie urlopu w pierwszym możliwym terminie; także w takiej sytuacji pracodawca nawet powinien udzielić Ci zaległego urlopu przed urlopem wychowawczym

Justyna
Gość
Justyna

Dzięki za odpowiedź. Czyli najpierw dwa dni opieki nad dzieckiem potem wypoczynkowy za 2016 i wypoczynkowy za 2017 a potem wychowawczy. W pipie powiedzieli że 26 dni mi przysługuje.

Jola
Gość
Jola

co zrobić jeżeli pracodawca odmawia urlopu za rok bieżący, następujący bezpośrednio po urlopie rodzicielskim i wypoczynkowym zaległym? Nie ma tu zastosowania art. 163 par 3?

matkaprawnik
Gość

Ma zastosowanie. Zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy

Jola
Gość
Jola

nawet jeśli nie było to wnioskowane na jednym wniosku w trakcie rodzicielskiego? Dziękuję za informację.

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Witam, jestem mamą 1,8 rocznego chłopca. Wróciłam do pracy jakiś czas temu, najpierw miałam zmniejszono wymiar czasu pracy 7/8 – do końca marca br. Od kwietnia jestem na pełen etat. Niestety jestem zmuszona wziąć urlop wychowawczy. Mam pytanie do terminu składania wniosku, w zasadzie potwierdzenie że liczą się dni 21, czyli składam w poniedziałek i od wtorku biegnie czas. Boję się czy to liczyć będzie się od kolejnego tygodnia. Kolejne pytanie, czy będzie to mój 2 wniosek o urlop wychowawczy? To że miałam zmniejszony wymiar czasu pracy pomniejszył mi pulę 5 części wychowawczego?

matkaprawnik
Gość

liczy się tak jak napisałaś – od dnia następnego. co do drugiego pytania – to nie będzie drugi wniosek o wychowawczy bo jest to Twój pierwszy ale faktycznie pula zmniejszyła się z 5 do 4

Beata
Gość
Beata

Witam. Czy bylaby Pani tak uprzejma odpowiedzieć na moje pytanie odnośnie urlopu wypoczynkowego jesli chodzi o urlop wychowawczy. 21.09.2015 roku urodzilam synka, od 18 wrzesnia 2016 roku przebywam do dnia dzisiejszego na urlopie wychowawczym. Nie wykorzystałam urlopu wypoczynkowego zaraz po macierzynskim. Chcialabym wykorzystac zalegly urlop za 2015 rok oraz 2016. I tutaj moje pytanie czy za 2016 rok nalezy mi sie urlop w pelnym wymiarze czy proporcjonalny do wychowawczego. Moja kadrowa namieszala mi w głowie i juz zglupialam. Bardzo dziekuje za ewentualna odpowiedz.

matkaprawnik
Gość

Pani Beato, za czas urlopu wychowawczego nie nalicza się urlop wypoczynkowy. czyli za rok 2016 trzeba obliczyć proporcjonalnie w stosunku do wymiaru ogólnego jaki Pani przysługuje- od 1 stycznia 2016 do 17 września 2016. za 2015 nalicza się cały

Karolina
Gość
Karolina

Witam 🙂 jestem na urlopie wypoczynkowym po macierzynskim.i rodzicielskim, wybieram go.do 21.06.2017, pozniej wychowawczy. Na rok chciałabym. Do ktorego dnia dokladnie powinnam wpisac? 20.06.2018?? 🙂

matkaprawnik
Gość

z liczeniem terminów na wychowawczy jest tak, że nie jest to uregulowane. można liczyć zgodnie z Kodeksem cywilnym – art. 112 – czyli termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Karolina
Gość
Karolina

pogubiłam się, czyli rozumiem, że od 22.06.17 do 22.06.18? To naprawde jest pogmatwane…. ALe dziękuję bardzo za odpowiedź 🙂

matkaprawnik
Gość

Hehe wiem dla mnie to tez nie jest łatwe ? moim zdaniem bedzie to 22 czerwca 2018r.

Karolina
Gość
Karolina

Tak wpiszę 🙂 Jeszcze raz dziękuję!

Ewa
Gość
Ewa

Pracuje w firmie zatrudniajacej mniej niz 20 osob.Od czerwca zaczynam urlop wychowawczy teraz jestem na wypoczynkowym.Wiekszosc pracownikow z mojej firmy zostalo zwolnionych i sa na wypowiedzeniu do konca czerwca.Ja jeszcze nie dostalam wypowiedzenia chcialabym wiedziec jak to wyglada jesli zwalniana jest osoba na wychowawczym.mam umowe na czas nieokreslony pracuje kilka lat.Nie wiem do konca czy firma bedzie podlegac likwidacji upadlosci nie mam jeszcze takich informacji wiem tylko ze wszyscy zostali zwolnieni.Jak z okresem wypowiedzenia w takiej sytuacji czy naleza mi sie jakies pieniadze co bedzie wpisane w wypowiedzeniu…

matkaprawnik
Gość

to wszystko zależy od postawy prawnej wypowiedzienia

Ewa
Gość
Ewa

A jaka podstawe prawna moga zastosowac?zeby mniw wogoe zwolnic?napisze do Pani maila

Justyna
Gość
Justyna

A jak jest z pracą na wychowawczym, gdy się pobiera dodatek do wychowawczego+rodzinne. Można pracować? Są jakieś konsekwencje?

Ewa
Gość
Ewa

Zeby dostac dodatek do wych.bylo potrzebne zaswiadczenie z pracy ze jest sie na takim urlopie czy mops lub gops sprawdza sam unpracodawcy?

Bogusia
Gość
Bogusia

Czy mogę prosić o jakieś informacje na temat uczęszczania do przedszkola podczas urlopu wychowawczego , niestety nie mogę znaleźć informacji na stronie zus, a ta strona nie działa niestety 🙁 http://matkaprawnik.pl/forum/urlopy/urlop-wychowawczy-zglebianie-tematu/#post-300

Karolina
Gość
Karolina

Niestety ten link również nie działa. Będę zobowiązana za ponowne udostępnienie miejsca gdzie są wszelkie informacje nt wychowawczego i przedszkola.

Kasia
Gość
Kasia

Jestem na urlopie wychowawczym do kwietnia 2018 r. We wrześniu chciałabym wrócić do pracy z jednoczesnym zmniejszeniem etatu do 3/4. Umowę mam na czas nieokreślony, pełny etat.
Jak formalnie wygląda stanowisko pracodawcy? Czy może mi odmówić pracy na zmniejszonym etacie? Czy musi uwzględnić taki wniosek?
Zakładając wg przepisów prawa, jak długo mogę pracować na zmniejszonym etacie? Do odwołania (wola pracodawcy) czy do kwietnia 2018 do kiedy potencjalnie byłabym na wyhowawczym? Kwiecień 2018 to maksymalna data, wszystko ma policzone przez kadrową i złożone wnioski.

Kasia
Gość
Kasia

Czy mogę prosić o odpowiedź?

matkaprawnik
Gość

Tak ? Kasiu tutaj pisałam o wszystkim o co pytasz: http://matkaprawnik.pl/mama-wraca-do-pracy/
Pracodawca musi przyjąć Twój wniosek i możesz tak pracować maksymalnie rok. Tzn oczywiście dłużej za zgodą pracodawcy ale już nie w ramach kodeksowej ochrony

Kasia
Gość
Kasia

Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

Kasia
Gość
Kasia

Proszę jeszcze o informację – powrót do pracy na mniejszy etat nie powoduje w żaden sposób zmniejszenia wychowawczego? Chodzi mi o to, że wracając od września, zostaje mi jeszcze niecałe 8 miesięcy wychowawczego, które, jak dobrze rozumiem, nie przepadają? Mogę za kilka miesięcy na przykład, jak będzie taka potrzeba, znów iść na wychowawczy? Do którego roku życia dziecka można go wybrać?

Edyta
Gość
Edyta

czy to prawda, iż nie obowiązuje juz zasada, że ochrona przed zwolnieniem zaczyna się od momentu złozenia wniosku tylko ochrona działa na 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu? Mój zakład wymusił na pracownikach wypowiedzienia za porozumieniem (żeby zwolnili się sami a dostali umowę pod inna firmę), ja za 2 mce kończę macierzyński i chciałam najpierw odebrać urlop i przejść na wychowawczy, ale w jeśli prawo się zmieniło to podczas urlopu może mnie zwolnić? Co zrobić, aby pracodawca nie mógł tego zrobić?

Kasia
Gość
Kasia

witaj,
prowadzę działalność gospodarczą ale chciałabym złożyć wniosek o wychowawczy i podjąć umowę o pracę u innego pracodawcy na pół etatu. Czy są jakieś przeciwwskazania do podjęcia tej pracy jeśli dodatkowo prowadzę działalność?zaznaczę, że maluszek uczęszcza do żłobka. pozdrawiam

Kasia
Gość
Kasia

Bardzo prosze o odpowiedz

Matkaprawnik
Gość
Matkaprawnik

Jeśli składasz wniosek o wychowawczy co prawidłowo w tym wypadku nazywa się sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie możesz pracować co do zasady. Jedynym rozwiązaniem jest praca na umowie o dzieło, której przedmiot nie będzie pokrywał się z przedmiotem działalności.

Kasia
Gość
Kasia

dziękuję za cenne informacje. a jeszcze mam pytanie gdybym tą działalność zawiesiła to czy wtedy będę mogła podjąć pracę na pół etatu (umowa o pracę).

matkaprawnik
Gość

Wtedy tak ale pytałaś o wychowawczy. Możesz prowadzić działalność i być jednocześnie na etacie

Kasia
Gość
Kasia

tak z mojej „macierzystej” pracy gdzie mam cały etat złożyłam wniosek o wychowawczy, działalność mam ale chcę ją zawiesić i podjąć pracę na pół etatu. skomplikowane to jest:) dziękuję Ci za pomoc

matkaprawnik
Gość

Nie ma za co ?Powodzenia

magda
Gość
magda

Witam mam pytanie odnośnie urlopu wychowawczego i podjęcia pracy u innego pracodawcy na pół etatu ,nie wiem jak powinna wyglądać informacja do pracodawcy że chcę podjąć pracę?Dodam jeszcze że mam umowę do końca tego roku, czy pracodawca może mnie zwolnić ?
Pozdrawiam
Magda

Magda
Gość
Magda

Co w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym (z wcześniejszym wykorzystaniem wszystkich zaległych i obecnych urlopów) i wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracownika? Czy pracodawca może zmusić pracownika do powrotu do pracy (z urlopu) i pozostania w niej do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia?

Kasia
Gość
Kasia

Witam. Mam nadzieję, że nie za późno piszę i jeszcze uzyskam u Pani poradę. Jestem dopiero na początku ciąży, ale już myślę o tym jak rozwiąż sprawę urlopu macierzyńskiego i ewentualnie wychowawczego. Obecnie jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Po porodzie planuję przez kilka miesięcy nie wracać do obecnej pracy, ale chciałabym kilka godzin w tygodniu pracować w firmie męża. Jak rozwiać to prawnie? Czy już teraz powinien mnie stosownie zatrudnić na jakąkolwiek umowę żebym potem mogła nie tracić zupełnie kilku miesięcy pracy w zawodzie? Pozdrawiam i liczę na poradę.

Kasia
Gość
Kasia

Witam. Mam pytanie o dokumenty ktore nalezy zlozyc w momencie pojscia na urlop wychowawczy. Podobno zmienily sie przepisy i nie wystarczy moje oswiadczenie o nie korzystaniu przez drugiego rodzica z urlopu wych. Musi on takie oswiadczenie napisac osobiscie. ??? I jeszcze termin czy jesli wypisalam wniosek w tyg od 1.06 to 18 tyg minie 5.11? Dziekuje za odp

Kasia
Gość
Kasia

Mamo podpowiesz? Meza teraz nie w Polsce, nie ma jak zlozyc tego oswiadczenia a czas mija. Kadrowa przyslala mi jakies przepisy, ale data publikacji to 2014. I teraz nie wiem co robic? Dziekuje

matkaprawnik
Gość

Pewnie ? Jakie przepisy?
Mąż zawsze może napisać oświadczenie podpisać zeskanować i wysłać pocztą

Kasia
Gość
Kasia

Przepisy mowiace o tym, ze to on osobiscie musi napisac oswiadczenie. Skoro elektronicznie mozna, to tak zrobimy. Niech kadrowa ma 😀 jeszcze druga czesc pytania czy urlop mozna wypisac w tygodniach? Dziekuje

Natalia
Gość
Natalia

Witam. Chcę złożyć wniosek o urlop wychowawczy, będę wykorzystywac zalegly urlop wypoczynkowy. Czy wniosek o urlop wychowawczy musze złożyć bedac jeszcze na urlopie macierzynskim czy mogę złożyć będąc na urlopie wypoczynkowym 21dni wcześniej?

matkaprawnik
Gość

Możesz złożyć je razem możesz na urlopie wypoczynkowym. Byle termin został zachowany

Mała
Gość
Mała

Witam, mam pytanie. Jestem zatrudniona na czas określony do 31 lipca 2017 r. W tym momencie jestem w 14tyg ciąży. Rozumiem, że będę miała przedłużoną umowę do dnia porodu. A co potem? Czy należy mi się normalnie zasiłek macierzyński? co z urlopem wychowawczym?
Dziękuję za odpowiedź, będę bardzo wdzięczna

matkaprawnik
Gość

Napisałam oddzielny artykuł dla kobiet w takiej sytuacji jak Twoja. Serdecznie zapraszam: http://matkaprawnik.pl/umowa-na-czas-okreslony-a-ciaza/

Joanna
Gość
Joanna

Witam serdecznie ,bardzo proszę o poradę; Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, do stycznia 2018 trwa mój urlop wychowawczy. Zapisałam syna do przedszkola, został zakwalifikowany i od września może uczęszczać ,zależało mi ponieważ w styczniu nikt dziecka do przedszkola nie przyjmie. Teraz dowiaduję się że jeśli synek we wrześniu idzie do przedszkola ja muszę wrócić również do pracy? .Bardzo proszę o odpowiedź ponieważ mam tylko dwa dni na podpisanie umowy w przedszkolu lub rezygnację. Czy mogę kontynuować urlop a synek może juz od września tego roku iść do przedszkola? Pozdrawiam ,bardzo proszę o pomoc.

Marta
Gość
Marta

Witam.
Mam pytanie we wrzesniu konczy mi sie urlop macierzynski chce pojsc na urlop wychowawczy. Czy jesli w trakcie trwania urlopu firma ulegnie likwidacji co sie dzieje z moim wychowawczym i zaleglymi urlopami wypoczynkowymi?

Aneta
Gość
Aneta

Proszę o pomoc. Mam umowę na czas nieokreślony, do wczoraj miałam roczny urlop macierzyński i dziś w pierwszy dzień mojego powrotu, gdy umawialam się z szefowa, że wykorzystam urlop wypoczynkowy mam 47 dni do 11 sierpnia, przyniosłam wniosek o ten urlop, ona jednocześnie wręczyła mi wypowiedzenie 3 miesięczne i oznajmiła, że nie zgadza się na urlop wychowawczy. Chciałam roczny wychowawczy po tym wypoczynkowym. W powodzie wypowiedzenia podała: długa nieobecność w pracy. Sytuacja też jest taka, że tam już nie ma dla mnie miejsca i ja też pracować tam nie chcę, ale chciałam wykorzystać wychowawczy i potem iść do nowej pracy.… Czytaj więcej »

Beata
Gość
Beata

W jakich przypadkach na zasiłku chorobowym i macierzyńskim -w związku z kolejną ciążą wynagrodzenie zasiłkowe jest o wiele mniejsze.? Jakie przesłanki o tym decydują ?

Anna
Gość
Anna

Urlop rodzicielski kończy mi się 18.08.2017 roku. Później chcę wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy z zeszłego roku i bieżącego. Zastanawiam się nad urlopem wychowawczym po urlopie wypoczynkowym. Jest jakiś minimalny okres urlopu wychowawczego? Mogę wypowiedzieć umowę będąc na urlopie wychowawczym? Mam umowę na czas nieokreślony.

Anna
Gość
Anna

Dzień dobry, czy jeżeli korzystam z urlopu wychowawczego i mam przyznane płatne świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny jak i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego) do 31.10.2017 roku a moja córka dostała się do przedszkola od 01.09.2017 roku to tracę te dwa miesiące świadczeń ? Pozdrawiam Anna

Anna
Gość
Anna

jeszcze jedno pytanie czy jeżeli urlop wychowawczy mam przyznany do 13.10.2018 roku a córka będzie chodziła do przedszkola od 01.09.2017 roku to czy muszę wracać do pracy? czy mogę jeszcze ten rok być na bezpłatnym urlopie wychowawczym? Wiem że powrotu do pracy raczej już nie mam. Pozdrawiam

Aniaga
Gość
Aniaga

Najlepszy artykuł jaki przeczytałam na temat urlopu wychowawczego. Konkretnie, rzeczowo, wszystko logicznie jest wyjaśnione. Ja od września chcę założyć działalność gospodarczą, będąc na w/w urlopie. Zajmuję się drobnym rękodziełem (najczęściej w nocy, bo z dwójką w dzień nie można ;-). Od września moje pociechy idą do przedszkola na ok 6 godz. dziennie. Moje dzieci często chorują i mimo, że starszy aktualnie chodzi do przedszkola to bywają miesiące, że 3 tygodnie jest w domu, a który pracodawca jest w stanie zgodzić się na ciągłe zwolnienia lekarskie? Rodzaj zarobkowania, który sobie wybrałam jest na tyle elastyczny, że mogę go dowolnie przerywać w… Czytaj więcej »