Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

1

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)  która nie ukończyła 26 lat, lub

6)  która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

W jakich sprawach?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

A w ciąży? 

Kobiecie w ciąży przysługuje doradztwo w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. 

Co, gdzie i kiedy?

W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, wystarczy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W przypadku kobiety w ciąży należy przedstawić dokument potwierdzającego ciążę. Zawsze trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Tutaj można sprawdzić punkty na terenie kraju, gdzie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Katarzyna/matka prawnik

Podstawa prawna:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)

 

1 KOMENTARZ

  1. Witam prosze o pomoc.Mam umowe o prace od 2011do końca czerwca2017 w zeszłym roku urodziłam i jestem teraz do 7lipca na urlopie macierzyńskim.Dowiedziałam sie że znów jestem w ciąży 7tydzien i kończy mi sie umowa czy pracodawca musi mi przedłużyć umowe?Czytałam że długoletnie umowy przekształcaja sie na czas nieokreślony ale czy mnie to obowiązuje i przedłuża mi umowe?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here