Roczny urlop macierzyński (macierzyński i rodzicielski)

192

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Roczny urlop macierzyński (macierzyński i rodzicielski). Kto nazwał ten przemiły okres urlopem?  🙂  Roczny urlop (potocznie nazywany rocznym urlopem macierzyńskim) składa się z dwóch urlopów: urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. O uprawnieniach mamy, która wraca po rocznej przerwie do pracy przeczytasz TUTAJ.

Urlop macierzyński.

Art. 180 Kodeksu Pracy [Urlop macierzyński; wymiar]

 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 1. Przed przewidywaną datą porodu, możesz iść na urlop macierzyński. W takim wypadku, przed porodem możesz wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Na ten przepis często powołują się lekarze, kiedy mija przewidywana data porodu i nie chcą wystawiać dalej zwolnień lekarskich. Gdy mija przewidywana data porodu a rozwiązanie nie nastąpiło, opiekę nad Tobą przejmuje szpital. Wniosek o urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu powinien zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego. Do wniosku dołącza się również kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu (o nim więcej TUTAJ).
 2. Jeśli nie korzystasz z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Bez względu na godzinę porodu. Przepisy nie nakładają na kobietę obowiązku złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Sam fakt urodzenia dziecka powoduje jego rozpoczęcie. Należy jednak powiadomić pracodawcę o porodzie i donieść zaświadczenie lekarskie stwierdzające datę porodu (wydawane jeszcze w szpitalu). Najczęstszą praktyką jest jednak składanie wniosku (dostępny tutaj: wniosek o urlop macierzyński) razem z zaświadczeniem. Po odebraniu aktu urodzenia – jego kopię należy dostarczyć pracodawcy (oryginał do wglądu).
 3. Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni (nie wcześniej) urlopu macierzyńskiego, masz prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu, pod warunkiem, że:
  1. pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik Tata,
  2. przez resztę macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania opieki przerwał działalność zarobkową.
  3. zachowasz ciągłość przekazania urlopu; ponadto jeśli Tata przejmuje urlop macierzyński, to przysługuje mu prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. W przypadku, gdy po 14  (lub więcej) tygodniach rezygnujesz z dalszego urlopu macierzyńskiego na rzecz Taty dziecka, składasz pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy.
 4. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej, pracownicy, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. To niesamowicie ważna informacja dla tych Mam, których maluszki pozostają długi czas w szpitalu. Jeśli 8 tygodni po porodzie mija a maluszek nadal w szpitalu (albo trafia tam po upływie 8 tygodni od narodzin), możesz przerwać urlop macierzyński i dokończyć do w terminie późniejszym – zaraz po wyjściu dziecka ze szpitala. Przerwanie tego urlopu następuje tylko i wyłącznie na wniosek samej zainteresowanej.
 5. Mamie, która porzuca swoje dziecko lub umieszcza je w tzw. pieczy zastępczej czy innych zakładzie zgodnie z orzeczeniem sądu, kończy się urlop macierzyński po dniu, w którym porzuciła dziecko lub umieściła w zakładzie (z zastrzeżeniem, iż nie może on trwać krócej niż 8 tygodni).
 6. W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego co do zasady nie można wypowiedzieć Ci umowy o pracę (chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy). Wyjątkiem jest również sytuacja, w której pracodawca ogłasza upadłość lub następuje likwidacja zakładu pracy. Te same zasady obejmują tatę korzystającego z urlopu macierzyńskiego.
 7. O umowie na czas określony, która kończy się w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego przeczytasz TUTAJ.

Urlop rodzicielski.

Art. 1821a Kodeksu Pracy [Urlop rodzicielski, wymiar]

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1)  32 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka, przy jednym porodzie.

 1. Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom. Możecie zdecydować, że chcecie na nim przebywać równocześnie. W takim wypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć 32 tygodni. To oznacza, że możecie zdecydować, które z Was korzysta z urlopu, możecie podzielić się urlopem a nawet być na nim jednocześnie.
 2. Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo albo w częściach (żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem: pierwszej części, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, nie może być krótsza niż 6 tygodni oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu rodzicielskiego jest krótsza niż 8 tygodni).
 3. Urlop rodzicielski udzielany jest bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo zasiłku macierzyńskim odpowiadającemu okresowi urlopu macierzyńskiego, maksymalnie w 4 częściach, przypadających bezpośrednio po sobie.
 4. Jako rodzice macie czas na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.
 5. Decydując się na urlop rodzicielski w częściach, trzeba pamiętać, iż wtedy pomniejsza się liczba części przysługującego urlopu wychowawczego (np. jeśli wykorzystujesz jedną część urlopu rodzicielskiego – tym samym urlop wychowawczy pomniejsza się o jedną część – czyli można wziąć wtedy nie w 5 częściach a w 4 częściach urlop wychowawczy; nie pomniejsza się wymiar ale same części na które można taki urlop podzielić).
 6. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika w terminie nie krótszym na 21 dni (dostępny tutaj: wniosek o urlop rodzicielski) przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek.
 7. Możesz złożyć wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W takiej sytuacji wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części.
 8. W trakcie trwania urlopu rodzicielskiego co do zasady nie można wypowiedzieć Ci umowy o pracę (chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy). Wyjątkiem jest również sytuacja której pracodawca ogłasza upadłość lub następuje likwidacja zakładu pracy. Te same zasady obejmują tatę korzystającego z urlopu macierzyńskiego.

Kiedy złożyć wnioski?

100%, 80% czy 60%. Procentowa wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustalona przepisami i nie ma konieczności wnioskowania o nią.

80% przez rok

Jeśli planujesz wziąć roczny „urlop macierzyński” (tzn. 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego) należy złożyć oba wnioski (tj. o udzielenie urlopu macierzyńskiego i wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego) w terminie 21 po porodzie. Tylko w tym terminie dostarczone dokumenty gwarantują otrzymanie 80% podstawy obliczenia zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

100% i 60%

Jeśli zaplanowałaś tylko urlop macierzyński (wniosek należy złożyć w ciągu 21 dni po porodzie) a decyzję o urlopie rodzicielskim odłożyłaś (wniosek należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu) – będzie przysługiwało Ci 100% podstawy wymiaru za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiego a za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu – 60% (z wyjątkiem pierwszych 6 tygodni, gdzie wysokość podstawy wynosi 100%). Nie musisz składać żadnych dodatkowych oświadczeń u pracodawcy czy w ZUS. Warto pamiętać o tym, żeby zachować pełen wymiar urlopu rodzicielskiego, co najmniej 16 tygodni powinno przypadać bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Jak liczyć, kiedy kończą się urlopy i nie pomylić się? Serdecznie polecam najpopularniejszy kalkulator, który precyzyjnie obliczy za Ciebie terminy tutaj.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).
 2. Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).                                      
 3. Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636).

Powodzenia!

Katarzyna Łodygowska matka prawnik 🙂

192 KOMENTARZE

 1. Dziękuję za ten wpis, bardzo pomocny. Próbuje się dowiedzieć jak zaplanować nasz urlop rodzicielski, mam nadzieję, że może spotkałaś się z taką sytuacją… Jestem w nieformalnym związku, w kwietniu urodzi się nasz synek. Chce wykorzystać macierzyński i od września wrócić do pracy. A mój partner chce iść na rodzicielski. I chcemy aby każdy z nas mógł korzystać z 80%pensji. I teraz pojawia się pytanie czy obydwoje musimy złożyć wniosek do swoich zakładów pracy, żeby policzyli nam te 80% czy najpierw ja do swojego A później partner do swojego pracodawcy. Proszę o informacje, będę bardzo wdzięczna 🙂

  • dziękuję za miłe słowo 🙂 oboje musicie złożyć u swoich pracodawców odpowiednie oświadczenia. Ty – o rezygnacji na rzecz ojca a tata o tym, że bierze jak kończy się macierzyński. zwróć uwagę na ciągłość o której piszę.

   • Dziękuję za odpowiedź 🙂 najpierw ja złożę O roczny A później zrezygnuje na rzecz partnera, czyli mój partner nie musi składać wniosku od razu po urodzeniu, tylko dopiero później po moim macierzyńskim?

    • Jak nie zachowacie ciągłości po macierzyńskim to rodzicielski skraca się do 16 tygodni. Właśnie o to chodzi, zeby on mógł skorzystać z całego rodzicielskiego czyli 32 tygodni te urlopy muszą następować jeden po drugim a wniosek złożony musi być pózniej niż 21 dni po porodzie

     • Świetny blog! Bardzo przydatny 🙂 czyli mogę zrezygnowac po kilku tyg. urlopu rodzicieskiego na rzecz taty dziecka i wtedy on bedzie otrzymywał tak samo jak ja 80% swojego wynagrodzenia? Jakis czas temu słyszałam że bedac na urlopie rodzicielskim mozna pracowac na umowę zlecenie. Czy jest to prawda?

     • Prawda. Możesz zrezygnować z urlopu rodzicielskiego ale tylko z zachowaniem zasad o których pisze i koniecznie musi być zachowana ciągłość

 2. Dzień dobry. Czy jeśli umowa o pracę jest przedłużona do dnia porodu to powinna zostać dalej przedłużona o czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego??

  • umowa, która została przedłużona ze względu na stan ciąży do dnia porodu, kończy się w dniu porodu. tym samym urlopu nie przysługują ale dostajesz zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

   • Jeśli dobrze rozumiem, to zasiłek należy się przez 20 tyg macierzyńskiego oraz 32 tyg rodzicielskiego? Czy jest to kwota wysokości 1000 zł placona przez ZUS?

 3. Urlop rodzicielski-czyli jeśli złożyłam od razu po porodzie wniosek o urlop macierzyński i całość rodzicielskiego, a będę chciała powrócić do pracy po 16 tygodniach urlopu rodzicielskiego to nadal będę mogła wykorzystać pozostałe 16 tygodni do ukończenia przez moje dziecko 6 roku życia, dobrze rozumiem?

  • Ola, tak w tym przypadku jeśli pracodawca wyrazi zgodę na Twój powrót połowa przepadnie, jeśli później złożysz wniosek – czyli jeśli od razu po urlopie macierzyńskim wykorzystujesz 16 tygodni rodzicielskiego – 16 tygodni, które zostały możesz wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

    • Pani Magdo, w tej odpowiedzi zawarte są dwie sytuacje – pierwsza kiedy ten urlop przepada a druga kiedy nie. Wiem, że ten przepis jest kompletnie nie zrozumiały i sama czasem już nie mam pomysłu jak to zrobić, żeby jaśniej to wytłumaczyć.

     • Czy dobrze rozumiem, jeśli złożę wniosek najpierw o sam macierzyński 20 tyg. a potem o rodzicielski, który w polowie skroce to nie utrace pozostałych 16 tyg so wykorzystania pozniej. A jesli od razu po porodzie zgłoszę i macierzyński i rodzicielski w pelnym wymiarze i bede chciała wrócić w połowie rodzicielskiego to utrace możliwość wykorzystania pozostałej części?

     • Pani Aniu, tak dobrze Pani rozumie. w opcji pierwszej tylko z zachowaniem ciągłości tych urlopów (jeden po drugim) a w opcji drugiej on nie przepadnie jeśli tata od razu go przejmie. powodzenia!

 4. Witaj:) jeżeli moja umowa,która była na czas określony, została przedłużona do dnia porodu, to czy muszę po porodzie złożyć wniosek o zasiłek urlopowy macierzyński, a później rodzicielski? Czy zostanie mi to przyznane ‚z urzędu’?

  • skontaktuj się w tej sprawie z pracodawcą bo teoretycznie za dzień porodu płaci jeszcze pracodawca ale jest możliwość scedowania tego na zus.

 5. Witam, jestem obecnie na urlopie macierzyńskim płatnym 100%. Po jego ukończeniu będę występować o 16 tygodni urobku rodzicielskiego (pozostałą cześć chce odebrać w jeszcze nieokreślonej ‚przyszłości’). Na stronie ZUSu znalazłam zapis, ze w przypadku podzielenia urlopu rodzicielskiego jeszcze przez pierwszych 6 tygodni tego urobku dostaje się 100% wynagrodzenia, a dopiero reszta jest płatna w wymiarze 60%. Czy to prawda, czy tez źle zrozumiałam zapis?

    • Przepraszam za błędy – tak to jest jak się pisze jedną ręką a drugą trzyma dziecko ?
     Zapis, który znalazłam znajduje się pod nagłówkiem ‚wysokość zasiłku’. Pozdrawiam i czekam na wieści.

     • Tak ! PrEpraszam, co miałam odpisać to taka mała rączka mnie odciągała ? to dotyczy sytuacji w ktorej rozdzielacz urlop macierzyński od rodzicielskiego w sensie nie zachowujesz ciągłości

    • Pracodawca nie ma nic do tego. Sama musisz złożyć podanie/wniosek do ZUS z prosbą o podwyższenie jesli kwota Twojego urlopu macierzynskiego/rodzicielskiego jest nizsza niz 1000 zł. Do mnie sami zadzwonili poinformowac mnie że jest taka mozliwosc i czy chce z niej skorzystac.

   • Cześć Mamo-prawniku! Jako tata (za chwilę podówjny) i chciałem powiedzieć, że to świetny pomysł z tym artykułem o tatach;)
    Przeczytałem art. „Urlop rodzicielski dla ojca, gdy matka dziecka nie pracuje” (Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015), potem zerknąłem, że pozytywny dla tatów wyrok został już wydany (TSUE C-222/14), ale dotyczy urlopu rodzicielskiego a nie macierzyńskiego. To dobrze, ale nie idealnie. Idealnym byłoby przejęcie także urlopu macierzyńskiego, jeżeli takowego nie może wziąć mama (bo nie jest zatrudniona). Ech, pomarzyć dobra rzecz…
    Ponieważ pracuję na umowę o pracę, a żona jest bezrobotna to chciałbym skorzystać z jakiś uprawnień dla tatów (w zastępstwie za żonę):)

    • Cześć za chwilę podwójny Tato 🙂 za każdym razem jak zagląda na mój blog Tata – zostaje to w mojej pamięci bardzo długo, gdyż nie często to się dzieje 🙂 bardzo mi miło 🙂 tak, niestety urlop macierzyński zarezerwowany jest póki co dla Mam a Tatkom zostaje marny dwutygodniowy ojcowski. Warto pomyślęc też nad wzięciem dwóch tygodni zwolnienia na osobę bliską – czyli Mamę po porodzie. Z dwóch tygodni robią się cztery. 🙂

 6. Witam! Może tu uda mi się uzyskać informację: czy to wszystko co Pani opisała dotyczy tak samo zasiłku macierzyńskiego na działalności gospodarczej. Chodzi mi o te 16 tyg, które można odroczyć w czasie. Czy na dg mogę też to zrobić? Jak będzie potem liczona stawka tego zasiłku wg mojej obecnej podstawy do wyliczeń zasiłków, czy gdybym doprowadziła do sytuacji, w której ta podstawa byłaby wyższa lub niższa to wg podstawy na moment, w którym wybrałabym te pozostałe 16 tyg?

 7. Witam, wpis jest bardzo pomocny, tylko mam małe pytanie odnośnie mojej sytuacji. Rodzę w kwietniu, a umowa na okres 2 lat kończy mi się w czerwcu tego roku. Rozumiem, że podczas 20 tyg. macierzyńskiego nie mogą rozwiązać umowy, ale jeśli chcę kontynuować i przejść na rodzicielski 32 tyg. to umowa nie będzie już ważna? Ile mam czasu na poinformowanie pracodawcy o tym, że idę na rodzicielski? Dodatkowo mam jeszcze mętlik z tymi wysokościami pensji, słyszałam że korzystniej jest wybrać opcję 100% i reszta 60% bo państwo wyrównuje minimalne świadczenie do 1000zł ( mi by wychodziło 900zł) ale to jest dla bezrobotnych i na umowę zlecenie, czyli ja ( o ile będzie nadal obowiązywać umowa) się na to i tak nie łapię i lepiej wybrać w moim przypadku 80%? Dużo pytań mam, ale ja nic kompletnie się nie znam to pierwsze dziecko i nawet w rodzinie nie mam od kogo się dowiedzieć takich rzeczy 🙁
  Pozdrawiam,

 8. Wpis niezwykle pomocny i wiele wyjaśniający – bardzo za niego dziękuję! 🙂
  Przy okazji chciałam jeszcze dopytać – jeśli zadeklarowałam pracodawcy i złożyłam stosowne dokumenty, że będę przebywać na rocznym urlopie macierzyńskim to czy mogę go zakończyć wcześniej? Oraz czy przebywając na urlopie macierzyńskim mogę zostać zatrudniona jednocześnie w innym miejscu czy w ogóle nie ma takiej możliwości?
  Będę wdzięczna za pomoc. 🙂
  Pozdrawiam serdecznie.

  • Zuzanna to pytanie kest dość złożone. Przerzuć na forum tam „pogadamy”. I napisz kiedy chciałabyś przerwać urlop

 9. Witam. Czy pracodawca ma prawo rozwiązać umowę zlecenie 9 lutego a poinformować pracownika o tym fakcie 21 lutego? A jeśli w dniu 21 lutego złożyłam wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego to może rozwiązać tą umowę? Dodam, że ubezpieczałam się dobrowolnie.

 10. Witam,
  Mam pytanie o sytuacje gdy w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego kończy sie umowa o prace. Czy ta umowa wygasa? Czy pracodawca moze przedłużyć umowę o prace?
  Bede wdzieczna za odpowiedz.
  Pozdrawiam

  • Umowa na czas określony po prostu kończy się. Ale zasiłek macierzyński będzie wypłacany. Nie ma przeszkód, żeby podpisać kolejną imowę

   • Tak wiem, ze zasiłek bedzie wypłacany i nie martwię sie o to. Zastanawiam sie jeszcze czy jest gdzieś wzmianka o tym ze pracodawca jedli chce to moze przedłużyć umowę o prace?

 11. A ja mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie drugiej ciąży na rodzicielskim, czy wtedy mogę przerwać urlop rodzicielski i korzystać z L4?

 12. Mam pytanie dotyczące wysokości zasiłku. W terminie do 21 dni po porodzie złożyłam wniosek o urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni. Kończy się on w połowie kwietnia i teraz chce złożyć wniosek o dodatkowe 20 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czy pierwsze 6 tygodni będzie płatne 100% a pozostałe 12 – 60%? Zostałam poinformowana, że jeśli nie złożyłam wniosku o urlop rodzicielski w terminie 21 dni od porodu to przysługuje mi on w wymiarze 60% podstawy. Jednak nie mogę nigdzie takiej informacji znaleźć na stronie ZUSu, a dodatkowo, byłam przekonana, że pierwsze 26 tygodni urlopu jest płatne 100%, kolejne 26 – 60%. Czy możesz mi proszę potwierdzić jak to jest w powyższej sytuacji?

  Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Macierzyński składa się w urlopu macierzynskiego i rodzicielskiego. Nie ma już dodatkowych tygodni tak jak kiedyś. Dobrze Cię poinformowano, że jak nie złożyłaś wniosku o rodzicielski w ciagu 21 dni po porodzie to cały urlop rodzicielski wynosi 60% wymiaru podstawy.

   • O nie 🙁 czy można się jakoś odwołać od tej decyzji jeśli nie było się o tym poinformowanym? Od kiedy obowiązuje ta zmiana? Wniosek o urlop macierzyński składałam w grudniu. Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.

    • Madzia przepisy zmieniły się ponad rok temu. Przez okres urlopu macierzynskiego powinnaś dostawać 100 % takze dlatego teraz będzie 60 %

     • Czyli gdy po porodzie złoży sie wniosek jedynie o urlop macierzyński a dopiero później o rodzicielski to płatność jest 100% przez 20 tyg i 60% przez 32 tyg ?

     • Z infomacji na stronie ZUS wnioskuje, że jednak będzie to 100% przez 26tyg i 60% przez kolejne 26 (http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/wysokosc) „Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres do 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (…) Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługujący po upływie powyższych okresów wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku.”

 13. Witam, właśnie trafiłam na Pani bloga. Bardzo pomocny post 🙂
  Jednak mam pytanie dla upewnienia się. „Odpoczywam” właśnie na urlopie rodzicielskim. Do końca zostało mi niecałe 8 tygodni, a jestem w drugiej ciąży. Czy mogę teraz zrezygnować z dalszego zasiłku i przejść od razu na L4 (warunki pracy są szkodliwe dla ciąży)? Czy muszę wrócić na dzień do pracy (czytałam gdzieś o konieczności takiego zabiegu)? Czy wystarczy w tym samym dniu dostarczyć pracodawcy zarówno pismo z rezygnacją jak i zwolnienie L4? Czy ewentualnie mogę wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego później, tylko właśnie nie uzbiera się pełne 8 tygodni Będę wdzięczna za radę. Pozdrawiam serdecznie 🙂

  • PS Co w tej sytuacji z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym? Skumuluje się i „poczeka” jeszcze ponad 1,5 roku na wykorzystanie?

  • Tak urlop „poczeka”. Jeśli zawnioskowałaś o rodzicielski w ciągu 21 po porodzie to na wcześniejszy powrót musi wyrazić zgodę pracodawca.

 14. Witam!
  po urodzeniu dziecka złożyłam w swojej pracy dokumenty że będę cały rok z dzieckiem. Wypłacano mi 80% wynagrodzenia. Po 26 tygodniach zrezygnowałam z urlopu i wróciłam do pracy. Wówczas pracodawca wypłacił mi wyrównanie do 100%. Mąż przejął pozostałą część urlopu rodzicielskiego (jest na działalności gospodarczej) i ZUS wypłaca mu zasiłek.
  Podobno przepisy mówią, że muszę zwrócić te wyrównanie do 100 % skoro mąż przejął dalej obowiązek opieki nad dzieckiem, a ja na początku zadeklarowałam że będę cały rok. Czy to prawda? Proszę o informację!

 15. Serdecznie dziękuję za Pani wpisy dot. urlopów macierzyńskich/rodzicielskich. Mam pytanie dot. trochę urlopów, a trochę L4. Jest trochę długie, mam wielką nadzieję, że doczyta Pani i może odpisze :)… W kwietniu kończę urlop rodzicielski („roczny urlop macierzyński”), a jednocześnie jestem od niedawna w drugiej ciąży. Chciałabym wrócić do pracy na możliwie krótko, żeby móc zajmować się starszym dzieckiem. Jednocześnie zależy mi na aktualizacji podstawy do wypłaty L4, ponieważ tuż przed poprzednim L4 dostałam znaczną podwyżkę… Jak rozumiem urlopy macierzyńskie / rodzicielskie ani wypoczynkowe wykluczają „zaliczenie” miesięcy ich trwania do tych 12 miesięcy z których wyciągana jest średnia podstawa do wypłaty L4. Jedynym „wyjściem” wydaje się więc powrót do pracy na możliwie długo, żeby zaktualizowała się ta kwota… Słyszałam jednak że zmiana wymiaru etatu powoduje natychmiastową aktualizację podstawy? Czy gdybym wróciła na np. dwa miesiące na pół etatu, a potem rozpoczęła pracę ponownie w pełnym wymiarze godzin i w jakiś czas później rozpoczęła L4 z tytułu 2 ciąży, moja podstawa do L4 byłaby równa pensji po podwyżce? Bardzo proszę o pomoc!

 16. Dzień dobry, czy mogłaby mi Pani doradzić czy jest taka opcja aby oboje rodziców bylo rownoczesnie na urlopie rodzicielskim i żeby w tym czasie każde z nich pracowało na pół etatu?

 17. Witam serdecznie 🙂 ja chciałam zapytać, czy jeśli urlop rodzicielski kończy się 31 sierpnia br., a umowę mam na czas określony do 31 mają br., to jak to wygląda, jeśli pracodawca by mi przedłużył umowę? Normalnie jest ciągłość, czyli kolejną (trzecią już) umowę na czas nieokreślony powinnam dostać od 1 czerwca br. czy nie będzie ciągłości i dostanę ją od dnia 1 września br. Jeśli druga możliwość, to czy dostanę ją na nieokreślony, czy zaczynam “od zera”, czyli będzie to moja pierwsza umowa na określony? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

  • Dużo pytań ? a za mało danych, żeby odpowiedzieć na wszystkie. Na pewno pracodawca nie musi podpisywać z Tobą kolejnej umowy jeśli nie chce.

 18. Witam, super blog, gratulacje!
  Dwa pytania:-)
  1. czy jezeli dziecko bedzie w szpitalu w czasie mojego urlopu rodzicielskiego to czy moge go przerwac i miec opiekę nad nim w szpitalu , a potem wrocic na rodzicielski? Tak było w czasie urlopu macierzyńskiego.
  2. Czy jesli mam dwoch pracodawcow i u jednego kwota zasiłku wynosi mniej niz 1000 zl to mam prawo do podniesienia tej kwoty pomimo , że mam dochód z drugiego miejsca?
  Dziękuje za odpowiedz!

  • Dziękuje ? przepis pozwalający na wykorzystanie w okresie późniejszym urlopu macierzynskiego gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej dotyczy rownież urlopu rodzicielskiego. Co do zasiłku – w takim wypadku sumuje się wysokość zasiłków.

   • Dziękuje i Wesołych Świąt!
    Gdzie znajdę zapis ze mogę przerwać urlop rodzicielski na czas pobytu z dzieckiem w szpitalu? Moja kadrowa uwaza, żw tylko mogę to zrobić w czasie urlopu macierzyńskiego:-(.
    Rozumiwm, że na ten czas biorę Zus-zla jako opiekę nad dzieckiem i mam płacone 80% pensji?
    pozdrawiam, Agnieszka

 19. Witam,

  Mam pytanie odnośnie podjęcia zatrudnienia w trakcie urlopu macierzyńskiego, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi:( Mianowicie przebywałam na urlopie macierzyńskim podczas którego wygasła mi umowa. Trzy miesiące przed zakończeniem rocznego urlopu macierzyńskiego podjęłam zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Pracodawca zgłosił ten fakt do ZUS, natomiast ZUS nadal wypłacał mi zasiłek macierzyński. Zastanawiam się czy był to ich błąd i będę musiała zwrócić całą kwotę.

  Z góry dziękuję za odpowiedź:)

  • Agnieszko za mało szczegółów ale można pracować na urlopie rodzicielskim u tego samego pracodawcy więc wydaje się, że wszystko u Ciebie w porzadku

 20. Witam bardzo dziękuję za tego bloga. Jest świetny! Niezwykle pomocny, zwłaszcza że kadry w firmie w której pracuję do przychylnych nie należą nie wiedzieć czemu. Mam pytanie czy gdzieś na blogu jest informacja o mamach które chcą wrócić po rodzicielskim do pracy i chcą skorzystać ze zmniejszenia wymiaru etatu. Mój przypadek jest taki urlop macierzyński 20 tyg wykorzystam w całości, rodzicielski 5 mcy i planuje powrót. Czy w takim przypadku też po skorzystaniu że zmniejszenia etatu mam ochronę 12 mcy?
  Dodam że koleżankę z wielkiej korporacji zwolnili po tym podaniu o zmniejszenie, zrobili zwolnienia grupowe w trybie indywidualnym- mozna tak??? Dziękuję za informację.

 21. Mam pytanie: a co jeśli jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony i umowa kończy się na miesiąc przed porodem, a zdecyduję się sama rozwiązać umowę za porozumieniem stron? Czy przysługuje mi urlop macierzyński (zasiłek?) 🙂

 22. Witam. Moja sytuacja przedstawia się następująco. Mam umowę na czas nieokreślony, jestem na urlopie rodzicielskim do 22sierpnia 2017r (roczny macierzyński). Firma jednak w styczniu ogłosiła upadłość. Z moich informacji odbyła się już sprawa w sądzie i upadłość została im ‚przyznana’. natomiast ja jestem teraz w drugiej ciąży. ZUS w tym momencie wypłaca mi macierzyński. Co dalej? Czy gdzieś powinnam zgłosić że obecnie znów jestem w ciąży? Jeżeli rozwiążą ze mną umowę, to czy mam się sama zgłosić do ZUSu i odprowadzać składki, żeby potem również przysługiwal mi macierzyński? A może w takim przypadku już nie będzie mi przysługiwal? Może posiada Pani jakiś artykuł regulujący tą sytuację, bo tak naprawdę nie wiem o co jeszcze w tej chwili mogę zapytać, a chciałabym wiedzieć jak najwięcej, żeby niczego nie przeoczyć 🙂 pozdrawiam

 23. Witam serdecznie. Chce iść na roczny urlop płatny 80 % ile mam dni od porodu na złożenie odpowiednich dokumentów i czy mogę sama złożyć te dokumenty w ZUS gdyż księgowa w mojej pracy jest z tych nie przychylnych pracownikom. Będę wdzięczna za pomoc☺

 24. Witam serdecznie. Chce iść na roczny urlop „macierzynski” ten płatny 80% i mam pytanie ile mam czasu po porodzie na złożenie wniosku i czy mogę sama to załatwić w ZUS gdyż moją księgowa jest z tych nie przychylnych pracownikom. Będę wdzięczna za pomoc.

 25. Witam serdecznie. Mam umowę do dnia porodu, urlop macierzynski rozpoczęłam przed przewidywalna data porodu. Dziecko urodzone zagranicą czy w związku z tym bez problemu nalicza mi dalszy przysługujący zasilek macierzynski. Jakie formalności powinnam dopełnić?

 26. Witam,
  Szukam informacji na temat podjęcia pracy niz dotychczasowy w weekendy u innego pracodawcy(albo 1/4 etatu albo u. zlecenia) podczas urlopu rodzicielskiego. Czy to w ogóle mozliwe?
  Pozdrawiam
  Paulina

 27. Mam 2 pytania. 1 – Co rozumiemy poprzez stanowisko równorzędne? Czy jeśli np. żona jest nauczycielem zatrudnionym na jeden etat w jednej szkole, to po powrocie z pracy może jej być zaproponowany cały etat ale w 3 szkołach, co wiąże się z pogorszeniem warunków pracy i wydłużenia godzin pracy. Gdyż już samo ułożenie planu lekcji w 3 szkołach będzie powodowało „okienka” na dojazd ze szkoły A do szkoły B, trzema zebraniami z rodzicami, trzema radami pedagogicznymi, trzema godzinami przeznaczonymi dodatkowo dla uczniów oraz trzema imprezami okolicznościowymi organizowanymi w rożnych placówkach. 2 – powracając z urlopu rodzicielskiego do pracy, wykorzystuję urlop wypoczynkowy jaki mi został. Jak jestem traktowany przez pracodawce? Czy przysługuje mi ochrona zgodnie z kodeksem pracy jakbym wracał z urlopu rodzicielskiego, czy jestem traktowany jakbym wracał z urlopu wypoczynkowego i kodeks pracy mnie nie chroni jak w przypadku powrotu z urlopu Rodzicielskiego?

 28. W telegraficznyn skrócie:
  Przebywam na L4, zakład zatrudnia więcej niż 20osob.
  Umowę mam do dnia porodu. Przez zawirowania w zakładzie pracy ZUS przejmuje wynagrodzenie. Zasiłek będzie wypłacany przez ZUS. Po urodzeniu przechodzę na tzw macierzyński. A co z urlopem wychowawczym? Będzie się należał?

 29. A ja mam pytanie o tą „podstawę zasiłku”. Czy wyliczana jest ona tak jak podczas ZL, czyli średnia z ostatnich zarobków, czy jako podstawa z umowy? To dla mnie kwestia kluczowa, bo od 4 mc ciąży jestem na ZL i obecnie dostaję wynagrodzenie znacznie wyższe niż podstawa, ze względu na to, że przed zwolnieniem wyrabiałam w pracy dużo nadgodzin (taka specyfika branży) i podstawa do zasiłku również była i dalej jest znacznie wyższa niż ta z umowy o pracę. Jak to będzie w momencie przejścia z ZL na urlop? Jeśli podstawa zasiłku się zmieni, będę 2x biedniejsza 😉
  Z góry dziękuję za pomoc.

 30. Chciałabym dodać, że jeśli ktoś zarabia najniższą krajową to bardziej opłaca się iść na urlop w wymiarze 100/60%, niż dostawać cały rok 80%, ponieważ 60% to tylko 870 zł, a ZUS dopłaci nam do 1000 zł, więc jesteśmy do przodu kilkaset zł 🙂 a kiedy zarabia się najniższą krajową każdy grosz się liczy…

 31. Takie pytanie.Zlozylam wniosek ,ze wybiore calosc urlopu rodzicielskiego .Chce zrezygnowac z urlopu rodzicielskiego po 8 tyg. I po dwoch miesiacach wznowic urlop rodzicielski na 16 tyg.Czy mimo zlozonego wniosku moge wznowic urlop na te 16 tygodni?

 32. Dzień dobry,

  w związku z treścią artykułu mam trzy pytania dotyczące sytuacji poniżej:
  mam umowę o pracę od stycznia, obecnie już czas nieokreślony; w okresie styczeń – kwiecień otrzymywałam wynagrodzenie stałe, w maju będzie wypłata większa, gdyż dostanę wynagrodzenie za nadgodziny, które były w kwietniu plus wynagrodzenie stałe za maj. Od czerwca powinnam pójść na zwolnienie lekarskie do końca ciąży.

  Jak wyliczyć wysokość wysokość poborów podczas przebywania na L4?
  Czy wyższa wypłata majowa będzie wliczona do średniej na zwolnieniu?

  Jak zostanie wyliczona wysokość wynagrodzenia przy założeniu, że od razu zadeklaruję roczny „macierzyński”?

  Czy jeśli sytuacja będzie tego wymagała i będę zmuszona iść na zwolnienie jeszcze w maju to będzie to miało wpływ na wyliczenia powyżej (i jeśli tak to jaki)?

  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedzi – niestety zarówno w ZUSie jak i od kadrowych otrzymuję różne informacje.

 33. Bardzo przydatny wpis, jednak zgubiłam się po drodze z wnioskami. 15.08.17 mam termin porodu chcę iść na roczny urlop macierzyński a później rodzicielski , czyli zgadzam się na 80% wynagrodzenia przez cały rok.W związku z tym czy muszę składać wniosek o urlop macierzyński już od dnia porodu a później kolejny wniosek do 21 dni o urlop rodzicielski? czy wystarczy tylko jeden wniosek – ten drugi o urlop rodzicielski w terminie do 21 dni a ten pierwszy urlop wskoczy automatycznie od dnia porodu ? Proszę o odpowiedź , bo już się pogubiłam w tym wszystkim.

   • Na macierzyński też mam złożyć?Napisałaś :”Jeśli nie korzystasz z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Przepisy nie nakładają na kobietę obowiązku złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Sam fakt urodzenia dziecka powoduje rozpoczęcie urlopu.”

 34. Witam, chciałabym zapytać czy mogę jeszcze wykorzystać urlop macierzyński? W marcu 2015 r. urodziłam syna, wykorzystałam pol roku urlopu macierzyńskiego płatnego 100% i we wrześniu wróciłam do pracy. Obecnie pracuje na 1/2 etatu.W 2016 r. zmieniły się przepisy w zakresie możliwości wykorzystania urlopu w późniejszych terminach. Kolezanka urodzila dziecko w tym samym terminie z tym ze wrocila do pracy w 2016 r. i moze jeszcze skorzystac z czesci urlopu. Czy to ze wrocilam do pracy w 2015 r. wyklucza taka mozliwosc?Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam

 35. Bardzo fajny artykuł! Zastanawiam się czy rozważałaś może taką sytuację: spodziewam się bliźniaków i zastanawiam się czy zadeklarować od razu urlop macierzyński plus rodzicielski, czy najpierw macierzyński a dopiero po nim rodzicielski. Powód rozważań jest czysto ekonomiczny, z lektury przepisów wynika mi, że jeśli zdecyduję się na drugą opcję to przez 31 tyg. urlopu macierzyńskiego będę dostawać 100% zasiłku, potem przez 8 tygodni rodzicielskiego również 100% i dopiero przez kolejne 26 tyg. 60%. Czyli na 65 tyg. zasiłku przez 39 tygodni (większą część) będę dostawać 100%, więc gdybym się zdecydowała na całość od razu i dostawała 80% to stracę. Czy to się zgadza, czy czegoś nie widzę?

 36. Witam,
  aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim 100% płatnym, termin porodu mam na 8 sierpnia, umowę mam podpisaną w zeszłym roku do 31 maja 2017 roku. Co w takim wypadku? Czy umowa sama się przedłuża? Czy nie przysługuje mi już roczny urlop macierzyński?

 37. A co jeżeli jestem uznana za osobę współprowadzącą działalność wraz z mężem?
  JaK wtedy wygląda z urlopem macierzyńskim?

 38. Hey uwielbiam twój blog ? i mam pytanko jednocześnie , rozumiem ze po 6 tyg rodzicielskiego mogę zrezygnować bo to pierwsza część a nie będzie problemu jeżeli wykorzystam 8 tyg i z reszty zrezygnuje bo do 6 tyg nie wyrobie się ze złożeniem wniosku u pracodawcy, Bardzo licze na odp i z góry dziekuje ?

 39. Czyli jak urodzę dziecko to informuje o tym pracodawcę, następnie donosze akt urodzenia oraz ten wniosek w którym pisze ze chce urlop macierzyński np na rok (bo nie bardzo rozumiem w którym momencie mam określić ze chce iść na cały macierzyński i rodzicielski, w sumie na rok) ewentualnie co najlepiej wpisać zeby być w domu z dzieckiem jakieś 15 miesięcy?

 40. Witam, a ja mam pyt odnośnie urlopu wypoczynkowego tzn jestem teraz na macierzyńskim do połowy września, a umowa o pracę kończy się z końcem sierpnia. Kiedy powinnam złożyć do pracodawcy wniosek o ekwiwalent za urlop? I czy należy się ekwiwalent za czas na L4 i za czas na urlopie macierzyńskim?
  Dzięki

 41. Witam, zastanawiam się nad wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a rodzicielskiego w części tak aby 8 tygodni pozostało mi do ewentualnego wykorzystania do 6 roku życia dziecka. Dlatego też myślałam o zadeklarowaniu po porodzie tylko części macierzyńskiej i dopiero później urlopu rodzicielskiego. Bardzo proszę o potwierdzenie czy taka możliwość istnieje czy też tylko można odłożyć cześć urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni.

 42. Czy jeżeli jestem w ciąży i nie jestem ubezpieczona , czy po porodzie należy mi się macierzyński i becikowe ? czy musze być ubezpieczona ?

 43. Świetny artykuł, wszystko w pigułce i do tego podane w przystępny sposób. Mam tylko techniczne pytanie, jeśli moja umowa o pracę kończy się 3 tygodnie po porodzie to wniosek o 20-tygodniowy urlop macierzyński składam do pracodawcy, a co z wnioskiem o urlop rodzicielski? Czy też składam go do byłego pracodawcy mimo że już nie jestem pracownikiem, czy rejestruję się w urzędzie pracy jako bezrobotna i dostaję z tego tytułu zasiłek 1000 zł?

   • Super blog i świetny artykuł! Dziękuje za Twoja pracę i że zawsze odpowiadasz nam czytającym i pytajacym 🙂
    Podpinam się do pytania Anny – mam niemal identyczną sytuację. Termin porodu na 10 lipca, a umowa o pracę do końca lipca. Ktoś gdzieś wyżej zauważył, że jak się ma najniższa krajową, to bardziej opłaca się 100i 60 niż 80 – czy tak? kiepsko mi idą rachunki :-/ No i gdzie wtedy i kiedy się składa o ten rodzicielski, zakładając, że nie chcę się rejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotna (no chyba, że to jest z korzyścią dla mnie, ze względu na jakieś dodatkowe świadczenia – mam na myśli zasiłek dla bezrobotnych, bo u obecnego pracodawcy miałam umowę na dwa lata). Mam nadzieję że bardzo nie zamotałam 🙂

   • Mam taką sytuację jak koleżanka Anna, która zadała to pytanie. Chciałabym, aby wypłacane było 80% przez cały rok.
    W skrócie: poród mam na 31 lipca 2018 roku, a umowa kończy się 21 listopada 2018. Jak rozumiem wcześniejsze Pani wyjaśnienia, od 22 listopada przysługuje mi zasiłek macierzyński w okresie do 31 lipca 2019 roku tak? Jeśli wybieram te 80 % przez rok. Tak to wygląda?

    z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

    • Pani Kasiu, jeśli chce Pani, aby zasiłek był wypłacany przez rok w wysokości 80% wymiaru podstawy należy oba wnioski tj. o macierzyński i rodzicielski – złożyć nie pózniej niz w ciągu 21 dni po porodzie. to, że umowa kończy się gdzieś po drodze nie ma znaczenia z punktu widzenia wypłacania tego zasiłku – po prostu z chwilą gdy umowa dobiegnie końca nie będzie już Pani na urlpie ale zasiłek będzie wypłacany nadal. powodzenia!

   • Chciałabym odświeżyć pytanie Anny, jeśli chce dostawać zasiłek w wysokości 100 i 60 to jak wygląda procedura składania wnioskow? Wniosek o macierzynski w wymiarze 20 tyg składam u pracodawcy przed upływem 21 dni od porodu a o rodzicielski 21 dni przed terminem końca urlopu macierzyńskiego do ZUS?
    Bardzo proszę o odpowiedź 🙂

    • Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego składamy u swojego pracodawcy. Rodzice, którzy planują wykorzystać urlop rodzicielski od razu po macierzyńskim, mają czas na złożenie wniosku do 21 dni po porodzie. Przekroczenie tego terminu ma wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Rodzic otrzyma co miesiąc 100% podstawy wymiaru za czas urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Potem – do końca urlopu rodzicielskiego – zasiłek będzie wynosił 60% podstawy.

 44. Witam. Kończy mi się urlop roczny macierzyński (16 lipca), ale nie chcę wrócić jeszcze przez rok do pracy. Czy mogę złożyć wniosek o bezpłatny urlop macierzyński???

 45. Witam, mam nietypową sytuację – od marca jestem na urlopie macierzyńskim (do 2.08.17) i zadeklarowałam 52 tyg urlopu (macierzyński + rodzicielski). Wygralam w międzyczasie konkurs na stanowisko i chciałabym z tego skorzystać i rozpocząć prace od 1.10.17. Mój mąż jest bezrobotny, zarejestrowany w biurze pracy. Dowiadywałam się i okazuje się, że podobno nie musze zgłaszać do ZUSu informacji o zmianie zatrudnienia i będę otrzymywała wynagrodzenie za urlop do końca okresu urlopu, tj do 13 marca 2018. Nie jestem tego do końca pewna, stąd moje pytania:
  1. Czy strace wynagrodzenie przysługujące mi do marca 2018 roku?
  2. Czy mąż może przejąć urlop? Jaka byłaby wartość wynagrodzenia, która by mu przysługiwała?
  3. Mogę rozwiązać umowę o pracę z poprzednim pracodawcą za zgodą stron?
  4. Jakie jest dla mnie najlepsze rozwiązanie?

  Urlop ten rozpoczęłam 16.03.17

  Będę wdzięczna za odp.
  Monika

 46. Witam, potrzebuje pomocy, ponieważ będąc na stazu zaszlam w ciążę, i dalej otrzymałam umowe o pracę. Pracowalam na umowie około 3 miesiace, później poszlam na urlop macierzyński. Zus neguje umowę, sugeruje zanizeje wynagrodzenia z 4tys na najniższą krajową (ponieważ otrzymalam posadę kierownika biura i dlatego taka kwota wynagrodzenia). Po wielu pismach sprawa trafi la do sądu. Pierwsza sprawa wygrana, ale zus wniósł apelację, którą wygrał i co teraz? Zus sugeruje spłatę zasiłku plus dodatkowe koszta i jest to ponad 50 tys. Nie wiem co dalej z tym robić. Sąd nie przyszła większości dokumentów, jedne trafiaja do mnie inne do pracodawcy. Otrzymał wrzwania, sprawozdanie z przesluchania ale wyroku nie dostalam. Informacje o apelacji przyslali a teraz o przechyleniu się, już nie dostałam. Chciałabym iść do prawnika ale nie mam komplet dokumentów. Czy sama.musze je odebrac z sądu? Bardzo proszer o pomoc, ponieważ nie wiem co robić. Teraz nie pracuje, nie.mam zadnych dochodów wiec skad wezme taką kwotę, majac małe dziecko na utrzymaniu. Dodam ze zus neguje umowę ze wzgledu na zawyżone wynagrodzenie, ze zawierajac umowe, bylam w ciąży, oraz ze jestem magistrem pedagogiki a nie ekonomii.

 47. Czytając komentarze chciałabym dopytać o dwie kwestie. Niebawem urodzę dziecko, jednak w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego moja umowa o pracę na czas określony wygasa. 1) Chciałabym w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego i części rodzicielskiego pobierać 100% zasiłku przez pozostałą część urlopu rodzicielskiego 60%. Rozumiem, że takie rozwiązanie jest możliwe, ale muszę złożyć dwa wnioski, najpierw o urlop macierzyński a następnie (nie wcześniej niż 21 dni po porodzie) o urlop rodzicielski. Gdybym złożyła od razu jeden wniosek wówczas zasiłek przez 13 miesięcy wynosiłby po 80%? 2) Druga kwestia: wiem, że zasiłek rodzicielski można pobierać i jednocześnie pracować u pracodawcy (oczywiście wysokość zasiłku wówczas jest niższa a praca nie może być w wymiarze większym niż pół etatu). Co w sytuacji, gdy moja umowa wygasa jak wspominałam a po urlopie macierzyńskim chciałabym podjąć pracę ale już u innego pracodawcy? Czytałam, że wówczas mogę pracować na pełen etat i jednocześnie pobierać z ZUSu zasiłek rodzicielski w pełnej wysokości a więc w zależności od wariantu 80% przez cały bądź 100%/60%. Będę wdzięczna za odpowiedź.

 48. Hej,
  Taka sytuacja: poród 14.10.2016, wypisany roczny urlop, chęć powrotu do pracy od 01.08.2017. Czy pozstałe 11 tygodni mi przepada? Ojeciec nie przejmuje po mnie urlopu.
  Dziękie wielkie za pomoc.

 49. A jak liczona jest wysokość zasiłku mam urlopie macierzyńskim? Pracuje obecnie na 6/8 etatu ale planuje wrócić na cały za kilka miesięcy. Czy jak wtedy zajdę w ciąże, potem pójdę na l4, to pozniej wysokość zasiłku bedzie liczona z wynagrodzenia za cały etat? Czy bedzie to jakas średnia która bedzie obejmowała tez te miesiące kiedy pracowałam w niepełnym wymiarze godzin?
  Pozdrawiam!

 50. Witam,ści.
  Mam pytanie. Jestem w 38 tygodniu ciązy, po urodzeniu mam zamiar skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a później rodzicielskiego, jednak już nie w całości. Z części urlopu rodzicielskiego chce skorzystać tata, jednak jeszcze nie wiemy jaka to bedzie część. Jak rozwiązać tą sytuację? Najlepiej mam złożyć wniosek o całośc urlopu rodzicielskiego, i ewentualnie jak ustalimy od kiedy z urlopu będzie korzystał tata, ja złożę wniosek o rezygnację? W tej sytuacji najlepsze będzie rozwiązanie 80% czy 100/60%.

  • złożenie wniosku o urlop rodzicielski w ciągu 21 dni po porodzie (co oznacza wypłatę 80%) wiążę się z tym, że będzie Pani mogła podzielić się urlopem z Tatą dziecka ale tylko jeśli zachowacie Pastwo ciągłość tego urlopu. w takim trybie nie ma możliwości podzielenia rodzicielskiego na części tak, aby była przerwa w trakcie tego urlopu.
   Jeśli wniosek zostanie złożony później ale maksymalnie 21 dni przed jego rozpoczęciem – wtedy można urlop podzielić w czasie.

 51. Witam,
  Na wstępie gratuluję blogu – bardzo potrzebny i przejrzysty 🙂
  Chciałam zapytać jak to jest z wykonywaniem jakiejkolwiek pracy na zasadzie umowy zlecenia w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego?? Czy są jakieś przepisy które to regulują – np. wyznaczają limit możliwości uzyskania dochodu czy czas wykonywanej pracy? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

  • dziękuję za miłe słowo 🙂 jeszcze dużo mam tutaj do zrobienia. 🙂 nie ma limitów – pobierajĄc zasiłek z tytułu umowy o pracę, można pracować na umowę o dzieło, zlecenia i prowadzić DG.

 52. A jeśli chciałabym mieć urlop w całości macierzynski + rodzicielski (52tygodnie na jedno dziecko) i odpowiednio 100% i 60%, a nie 80% przez cały czas to należy złożyć wniosek o urlop po 21 dniach od urodzenka dziecka i nie traci się wtedy żadnej części z urlopy rodzicielskiego?

  • wtedy należy złożyć wniosek o rodzicielski na minimum 21 dni przed jego rozpoczęciem. nie traci się części – a wręcz przeciwnie – wtedy właśnie można wziąć w cześciach

 53. Jestem w trakcie urlopu rodzicielskiego jeszcze do 2 października 2017 ale 31 sierpnia 2017 skończyła mi się umowa. Czy aby dostać świadczenia za wrzesień powinnam złożyć jakieś dokumenty w ZUS??

 54. Witam. Niebawem kończę 20 tyg. urlopu macierzyńskiego. Planuję podzielić urlop rodzicielski na części gdyż niestety muszę wrócić do pracy po ok 6 tygodniach urlopu rodzicielskiego. Czy istnieje taka możliwość ? Czy mąż musi wziąć następne 10 tygodni aby zachować ciągłość i w sumie było 16 , co zrobić aby reszta nie przepadła?

 55. Dziękuje. Bardzo ciekawa lektura.
  Ja natomiast mam pytanie.
  Czy mogę zrezygnować całkowicie z urlopu macierzyńskiego. Pracuję zdalnie i nie mam określonych godzin pracy, wiec mam „pełną swobodę”.

  Będę wdzięczna za wskazówki jak mam postąpić, aby nie brać macierzyńskiego.

 56. W trakcie 3-miesięcznego wypowiedzenia okazało się że pracownica jest w kilkumiesięcznej ciąży. Czy złożenie przez nią wniosku o urlop macierzyński czyni automatycznie bezskutecznym wypowiedzenie stosunku pracy?

  • Pani Jolanto, niestety nie. Powinna złożyć odpowiednie pismo do pracodawcy w terminie 21 dni od dnia w którym dowiedziała się o ciąży, w tle biegnie też termin na odwołanie do sądu. Zdarza się, że pracodawca liczy na niewiedzę i celowo nie odpowiada na pismo. Póxniej będzie ciężko z przywróceniem takiego terminu. Powodzenia!

 57. Witam, chciałabym zapytać o sytuację taką, mój rodzicielski urlop kończy się wg kalkulatora 30.03.2018 r, później są święta wielkanocne, rozumiem że w pracy powinnam się pojawić 03.04.2018 r. Jednak wiem o tym, że jak wrócę do pracy to czeka mnie niemiła niespodzianka (nie ma dla mnie stanowiska, co wiąże się z tym, że dostanę wypowiedzenie). Mam jeszcze do wykorzystania zaległy urlop i jestem zatrudniona w pracy już od 8 lat łącznie z urlopami na dziecko. Moje dziecko skończy rok 01 kwietnia, nie mam go z kim zostawić, planuję posłać je do żłobka od września br, i zastanawiam się nad wzięciem zwolnienia chorobowego, nie chcę iść na urlop wychowawczy, bo nie jest płatny, a muszę z czegoś żyć(jestem matką samotnie wychowującą dwoje dzieci). Dodam jeszcze, że leczę się na depresję u psychiatry.
  Od kiedy mogłabym pójść na zwolnienie chorobowe, jeśli urlop rodzicielski jest do 30.03.
  br (piątek)? Czytałam, że lekarz psychiatra ma możliwość wypisania zwolnienia na kilka dni wstecz. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam !!!!!

  • Pani Aniu, jeśli lekarz widzi wskazania do zwolnienia lekarskiego, może być ono wystawione/opiewające na okres od pierwszego dnia Pani powrotu.powodzenia!

 58. Witam moja sytuacja wyglada tak mam umowe na czas nie okreslony zaczelam na 1/4 etatu poźniej miesiac bylam na caly etat potem zaszłam w ciąże, poszłam na chorobowe potem na macierzyñskie iwychowawcze. Wtrakcie wychowawczego zaszłam w ciąże i poszłam na chorobowe znòw macierzyñskie ,wychowawczę.W trakcie wychowawczego nastepna ciaza i macierzyñskie i wychowawcze. Pisze bo chciala bym się dowiedzieć jak wyglada sytuacja urlopu wypoczynkowego w mojej sytuacji .Z góry dziękuję

  • Pani Blanko, nie wiem o co Pani pyta 🙂 informacji o przysługującym Pani wymiarze urlopu powinien udzielić Pani pracodawca. Ponadto w trakcie urlopu wychowawczego nie nalicza się urlop wypoczynkowy. Natomiast wszystko też zależy od tego kiedy w danych roku kalendarzowym przebywała Pani na urlopie wychowawczym. Jeśli będzie Pani chciała dokładnie obliczyć wymiar urlopu, czy się przedawnił czy nie itp. proszę o skorzystanie z formularza:
   http://matkaprawnik.pl/porady-prawne-online/
   pozdrowienia!

 59. Dlaczego przy wyborze 20tyg macierzyńskiego 100% i 32tyg rodzicielskiego 60% przez pierwsze 6 tygodni jest wypłacane 100% zamiast 60%? Czy trzeba ku temu składać dodatkowe wnioski u pracodawcy bądź z ZUS? Czytałam, że gdy 60% wynosi poniżej 1000zl to ZUS dopłaci różnicę. Czy tę dopłatę przelewa pracodawca i czy oddzielnie ZUS, czy trzeba składać dodatkowe wnioski o nią?

  Jeszcze moje pytanie odnośnie ubezpieczenia pracowniczego-czy jeśli do tej pory było odejmowane od miesięcznego wynagrodzenia to czy na urlopie macierzyńskim działa to na tej samej zasadzie czy aby kontynuować ubezpieczenie muszę tę składkę przelewać samodzielnie?

  Dziękuję bardzo za pomoc i udzielenie odpowiedzi.

  • Pani Marto, prawdopodobnie dlatego, żeby wyszło na to samo pod względem kosztów – czy wezmiemy 80% przez 52 tygodnie czy 100% i 60% każde po 26. Tak jak napisałam wyżej nie ma potrzeby wpisywać wysokości %. Terminy w którym złożymy determinują wysokość zasiłków. Faktycznie tak jak Pani pisze, wyjątkiem jest sytuacja w której, zasiłek miałby być w kwocie poniżej 1000 zł warto rozważyć opcję 100i60 bo po prostu jest korzystniejsza finansowo. Całość wypłacana jest przez pracodawcę albo ZUS. co do ubezpieczenia – musi Pani skontaktować się z pracodawcą w tej sprawie. powodzenia!

 60. Witam:) a ja mam takie małe pytanko…na jutro mam termin porodu:) a umowe mam do maja 2018, i teraz sie zastanawiam czy gdybym wzieła macierzynskie te 20 tyg.czy mogliby mnie po macierzynskim zwolnic z pracy…???

  • Pani Izo, umowa Pani kończy się a maju więc po tym terminie nie jest Pani pracownikiem, czyli nie ma jak Pani zwolnić bo po prostu Pani umowa wygasła 🙂 pozdrowienia!

 61. Dziękuję za bloga 😉 Mam pytanie, bo nie bardzo rozumiem, co dzieje się z urlopem (jakimkolwiek), w momencie, kiedy dziecko od dnia porodu przez następne powiedzmy 4-5 tygodni jest w szpitalu na OiOM a później na Oddziale Wcześniaków? Dostałam od pracodawcy informację, że nic się wtedy nie dzieje, a urlopy biegną swoim tempem.

  • Pani Agnieszko, nie ma za co 🙂 dopóki dziecko nie ukończy 8 tygodnia życia, urlopu macierzyńskiego zawiesić nie można. Jeśli po tym terminie nadal maluch będzie w szpitalu albo trafi znowu na leczenie szpitalne – wtedy może Pani zawiesić korzystanie z urlopu czy to macierzyńskiego czy to rodzicielskiego na czas pobyty dziecka w szpitalu. Na ten czas lekarz opiekujący się Pani dzieckiem wystawia zwolnienie lekarskie. powodzenia!

 62. Witam. Czy termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy 21 dni przed planowanym urlopem wychowawczym, to dni robocze czy kalendarzowe?

 63. Pomocy !!!!!!
  Żona. Wykorzystała 20 tygodni urlopu macierzyńskiego po czym przeszła na urlop wypoczynkowy czy w tym przypadku mi jako ojcu przysługuje urlop rodzicielski jeżeli tak to w jakim wymiarze.
  Do 30.03 jest na urlopie A ja miałem iść od 02.04. Na rodzicielski.
  Co mam zrobić ?

  • Panie Robercie, brakuje mi konkretnych dat, natomiast co do zasady jeśli żona nie wykorzystała co najmniej 16 tygodni urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim (albo zachowując ciągłość Pan ich nie wybrał) to te 16 tygodni przepadło. Tym samym można wybrać pozostałe 16 tygodni jeszcze. Na komentarze odpowiadam raz na jakiś czas, więc gdyby Pan potrzebował poradzić się na wczoraj proszę skorzystać z zakładki porady prawne. pozdrowienia!

 64. Witam, a ja bardzo proszę jakie kroki należy wykonać, gdy umowę o pracę mam przedłużoną do dnia porodu. Jakie formalności muszę dokonać i gdzie aby dostać zasiłek macierzyński i urlop rodzicielski. Rozumiem że w ZUS tak? Czy pracodawcy muszę coś zgłaszać? Kiedy i co powinnam zgłosić w ZUS? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

 65. Witam. Bardzo dobry artykuł i bardzo potrzebny dla wielu osób ? jednak chciałbym zadać jedno pytanie bo szukam wszędzie odpowiedzi i jakoś nie mogę znaleźć jednej konkretnej ? a mianowicie chodzi o to, że termin porodu mam ustalony na 20.08.2018, a moja umowa trwa do 31.08.2018 (mam nadzieję, że wyrobię się przed jej końcem wtedy załatwianie formalności jest prostsze ;)) a pytanie dotyczy właśnie urlopu macierzyńskiego, czy w moim przypadku należy się zarówno macierzyński jak i rodzicielski? I czy przez cały okres trwania urlopów będzie płatne 80% czy przez 20 tyg będzie 100% a później 60%? Jak to wygląda w mojej sytuacji? 🙂 dziękuję bardzo za odpowiedź i pomoc ?
  P. S. Często zaglądam na Pani fb i bloga, można tu znaleźć bardzo dużo potrzebnych informacji! Dużo dobrego Pani robi! ???

 66. Świetny artykuł. Wszystko jasno i klarownie rozpisane. Moim zdaniem same urlopy nie budzą aż tylu kontrowersji jak powroty do pracy po urlopie…Niby nasze prawo powinno nas chronić, a w rzeczywistości kobieta wraca i nigdy nie ma pewności, że za dwa dni jej nie podziękują…

  • Dziękuję! to prawda. to co się dzieje obecnie jest zatrważające. Okazuje się, że po powrocie jesteśmy wręcz karane za urodzenie dziecka, nagle niepotrzebne w firmie i stanowimy tylko problem. Oczywiście nie jest tak wszędzie, ale obecnie obowiązujące przepisy nie chronią nas jak się powszechnie myśli. Pozdrowienia!

 67. Czy jeżeli moja umowa została przedłużona do dnia porodu to również muszę złożyć wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski( chciałabym otrzymywać 80% wynagrodzenia przez rok) czy należy złożyć wówczas inne wnioski ? Dodam, że firma jest bardzo duża i zatrudnia powyżej 20 osób.

  • Pani Magdaleno, tak jak najbardziej tak. Do pracodawcy, trzeba będzie zmodyfikować wniosek – nie wnioskuje Pani o urlopy tylko o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jeśli pracodawca nie będzie chciał ich przyjąć proszę też zmieścić się w terminie 21 dni od porodu i złożyć je w ZUS z wyjaśnieniem, że pracodawca nie przyjął wniosków. powodzenia!

 68. witam
  Chciałabym od razu złożyć wniosek na urlop macierzyński i rodzicielski ale chciałabym żebym miała płacone 100% i 60% . Jak mam to ująć w wniosku??? i w którym??

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Pani Moniko, nie da rady na jednym, trzeba będzie złożyć dwa. Wniosek o rodzicielski pózniej niż 21 dni po porodzie. powodzenia!

 69. Bardzo przydatny artykuł jednak dalej nie mam pomysłu jak ugryźć swój urlop…do listopada 2018 jestem na urlopie macierzyńskim, umowa o pracę kończy mi się w styczniu 2019 i nie wiem czy wrócić do pracy na kilka miesięcy aby pracodawca przedłużył mi umowę czy wykorzystać tylko część urlopu rodzicielskiego do stycznia 2019 i wrócić do pracy na kilka dni a później wykorzystać resztą urlopu rodzicielskiego? czy takie rzeczy są w ogóle praktykowane?

 70. Dzień dobry. Jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Przebywałam na zwolnieniu L4 ciążowym, teraz jestem na macierzyńskim. Ile dniperzysługuje mi urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym? Kontaktowałam sie z kadrami w tej sprawie, ale powiedziano mi, abym skontaktowała się na 2 tygodnie przed urlopem wypoczynkowym, a to za późno, bo muszę odpowienio wcześnie złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Przed wychowawczym chciałabym wziąć urlop wypoczynkowy. Dziękuję.

  • Droga czytelniczko nie jestem w stanowi dowiedzieć na pytanie nie znając szczegółów dotyczących zatrudnia oraz okresu przebywania na wychowawczym. Pozdrowienia

 71. Witam. Jestem w trakcie urlopu wychowawczego i obecnie w 4 miesiacu ciąży. Na.jakich zasadach jest udzielany urlop macierzyński w trakcie wychowawczego? I czy po takim macierzyński przysługuje mi prawo do urlopu rodzicielskiego? Pozdrawiam.

  • Pani Bogumiło, jeśli rodzimy dziecko w trakcie urlopu wychowawczego to nadal jesteśmy na urlopie wychowawczym, natomiast na nasz wniosek będzie wypłacany zasiłek macierzyński za oba okresy urlopów – tj. i macierzyńskiego i rodzicielskiego. pozdrowienia!

 72. witam
  Proszę mi powiedzieć jak ma wyglądać wniosek, który należy złożyć aby Zus wyrównał wynagrodzenie do 1000 ?? pozdrawiam

  • Pani Moniko, wystarczy oświadczenie, że nie posiada Pani innego tytułu do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. pozdrowienia

 73. Dziekuje za pomocny artykul 😉 Urodzilam 4.12 dalej pozostaje z maluszkiem w szpitalu bedziemy tu jeszcze okolo poltora tygodnia. Czy w tym przypadku termin zlozenia wniosku sie wydluza ? Czy w dalszym ciagu jest to 21 dni od porodu? Pozdrawiam

  • Pani Iwono, zawsze 21 dni od porodu, i proszę pamiętać, że po 8 tygodniach może Pani przerwać urlop na rzecz np. zasiłku opiekuńczego. Jest oddzielny artykuł o tym na blogu. pozdrowienia!

 74. Bardzo dziękuję za konkretny, rzetelny i skrupulatnie sporządzony wpis 🙂 bez problemu odnalazłam ważne dla mnie informacje! Do tego podane w bardzo przystępny sposób, że wszystko idzie zrozumieć 😉
  DZIĘKUJĘ!!

 75. Dziękuję za wpis!! Bez problemu odnalazłam potrzebne dla mnie informacje 🙂 i do tego podane w przestępnej formie – SUPER!!

 76. Dzień dobry,
  Na wstępie podziękowania dla autorki bloga-jest na prawdę pomocny!przy okazji najlepsze życzenia noworoczne ?
  Chciałam zapytać o taką kwestię: Czy mąż będąc na urlopie rodzicielskim (jest zatrudniony na umowę o pracę) może jednocześnie pełnić rolę prezesa w nowo otwartej spółce z o. o.?dodam, że nie będzie pobierał wynagrodzenia za swoją pracę w spółce. Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam, Kaśka

 77. Dzień Dobry,
  mam pytanie odnośnie dzielonego urlopu rodzicielskiego.
  Otóż po porodzie skorzystałam z całego urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, po czym wróciłam do pracy. Obecnie po 9 miesiącach chciałabym wykorzystać pozostały urlop. I pytanie moje brzmi: czy przysługuje mi 26 tygodni czy już tylko 16?

  Pozdrawiam,
  Agnieszka

  • Pani Agnieszko, według mojej najlepszej wiedzy, obecnie jest właśnie taka interpretacja – to co niewykorzystane przepada czyli tylko 16 tygodni zostanie do wykorzystania. Nie ma natomiast przeszkód, aby pracodawca udzielił 26 tygodni. powodzenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here