Zmiany w programie Rodzina 500+

0

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Program „Rodzina 500 +” działa na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Co nie ulegnie zmianie?

Zmianie nie ulegnie wysokość świadczenia tj. 500 zł. Świadczenie otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dzieci, niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto miesięcznie na osobę wsparcie takie otrzyma rodzina również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto na członka rodziny. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jakie zmiany?

  1. Wydłużono termin rozpatrywania wniosków.

Najważniejszą zmianą jest konieczność ponownego złożenia wniosku w ramach programu Rodzina 500+ dla tych wszystkich rodzin, które korzystają już z tej formy wsparcia na kolejny okres wypłat, który zacznie się w październiku 2017r. Ujednolicono okres świadczeniowy i teraz będzie trwał od października danego roku do końca września roku następnego. 30 września 2017 roku skończy się pierwszy wydłużony okres pobierania 500 zł na drugie i kolejne dziecko (kwiecień 2016r – wrzesień 2017r). W związku z tym, aby uzyskać pieniądze w październiku, nowy wniosek należy złożyć najlepiej w sierpniu, by pieniądze otrzymać do końca października. Złożenie wniosku w sierpniu pozwoli na zachowanie ciągłości wypłat, ale nie pozbawi możliwości korzystania z programu.

2. Ujednolicono terminy.

Ujednolicone zostały terminy dla tych, którzy starają się o zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+ i środki z Funduszu Alimentacyjnego.

3. Zmieniony został wzór wniosku.

Aktualne wzory wniosków, można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ oraz powinny być wyłożone w ośrodkach pomocy społecznej.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej Służę ci pomocą! 
Dowiedz się więcej 

 

4. Wprowadzono wymóg posiadania alimentów na dziecko przez osoby,które deklarują, iż są samotnym rodzicem.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

       1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

5. Doprecyzowano kwestię opieki naprzemiennej czyli tzw. rodziny patchworkowej.

Jeżeli rodzice oprócz dzieci z poprzednich związków posiadają jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny wlicza się wszystkie mieszkające z nimi i pozostające na ich utrzymaniu dzieci. Jeśli rodzice rozwiedzeni, żyjący w separacji lub w rozłączeniu, zgodnie z orzeczeniem sądu, sprawują opiekę naprzemienną nad danym dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdy z rodziców ma prawo uwzględnić to dziecko w składzie rodziny i każdemu z rodziców, po spełnieniu warunków ustawowych, przysługuje świadczenie wychowawcze na to dziecko w wysokości połowy kwoty świadczenia przysługującego za dany miesiąc świadczenia, czyli co do zasady 250 zł.

6. Zmiana w dochodzie utraconym.

Jeżeli członek rodziny utracił dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochód z tytułu wyrejestrowania i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą, to przepisów o utracie dochodu nie stosuje się do tego dochodu. W takim przypadku prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zostanie ustalone
w oparciu o pierwotny dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.*

7. Osoby na tzw. ryczałcie (zryczałtowany podatek dochodowy).

Wprowadzono wymóg dołączenia do wniosku o pieniądze z programu Rodzina 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku poprzedzającym rok uzyskania świadczenia.

Rodziny, które spodziewają się dziecka składają wniosek po jego narodzinach, gdyż do programu Rodzina 500+ można dołączyć w każdym momencie.

*http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

Katarzyna Łodygowska/matka prawnik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here