Nowe standardy opieki okołoporodowej

0

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Nowe standardy opieki okołoporodowej. Wczoraj tj. 4 kwietnia 2018r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy tekst standardów. Poniżej najważniejsze zmiany. Na samym końcu link do tekstu rozporządzenia. Nowy projekt standardu uwzględnia wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia WHO, osiągnięcia medycyny opartej na dowodach naukowych oraz doświadczenia w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. W uzasadnieniu wskazano, że standardy są przepisami prawa powszechnie obowiązujacego. Oznacza to, że każdy pracownik medyczny zobowiązany jest do stosowania tych przepisów w praktyce. W celu zapewnienia właściwej jego realizacji, wprowadzono przepisy obligujące personel medyczny sprawujący opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiekę nad noworodkiem, do zapoznania się z niniejszym standardem i do jego stosowania oraz systematycznej aktualizacji wiedzy w jego zakresie. Jak słusznie wskazuje prezes zarządu fundacji Rodzić po Ludzku Joanna Pietrusiewicz (brała udział w pracach komisji opracowującej nowy tekst standardów): nie ma w nich przewidzianych kar, które mogłyby być nakładane na szpital, który nie stosuje się do wytycznych ze standardu. Cały wywiad dostępny TUTAJ. 

O prawach kobiet przed, w trakcie i po porodzie pisałam TUTAJ. 

Brak hospitalizacji po 41 tyg. ciąży.

Usunięto przepis polegający na skierowaniu kobiety w ciąży do obowiązkowej hospitalizacji po ukończeniu 41 tyg. ciąży. Nowy standard wskazuje, na konieczność zakończenia ciąży przed końcem 42 tyg. bez wcześniejszej hospitalizacji, jeżeli nie występują niepokojące objawy zagrażające zdrowiu i życiu matki i dziecka. 

Depresja

Standardy przewidują wprowadzenie oceny ryzyka nasilania się objawów depresji. Taka ocena – według testu depresji Becka – ma być przeprowadzona trzy razy w trakcie ciąży: w 11-14 tyg., 33-37 tyg. oraz po porodzie w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej dziecka.

Wejście na oddział przed porodem

Wprowadzono wcześniejszą możliwość (w miarę możliwości danej placówki) zapoznania się ciężarnej z miejscem porodu, wypełnienia dokumentacji medycznej oraz odbycia konsultacji anestezjologicznej przed porodem. 

Miejsce porodu

Wskazano, iż ciężarnej należy umożliwić wybór miejsca porodu (warunki szpitalne albo pozaszpitalne) oraz przekazać jej wyczerpującą informację dotyczącą wybranego miejsca porodu obejmującą wskazania i przeciwskazania. 

Łagodzenie bólu porodowego

Brak istotnych zmian poza położeniem większego nacisku na edukację w tym zakresie. Wskazano, że efektywne łagodzenie bólu porodowego wiąże się z prawidowym przygotowaniem kobiety ciężarnej do porodu oraz nawiązaniem relacji pomiędzy osobą prowadzącą poród a pacjentką. Projekt wskazuje, że przygotowanie kobiety rodzącej do radzenia sobie z bólem porodowym powinien stanowić podstawę metod walki z bólem. Nadal decyzję o możliwości podaniu znieczulenia farmakologicznego, podejmuje osoba sprawująca opiekę a szpital nie ma obowiązku zapewnienia wszystkich dostępnych metod. 

Więcej o tym pisałam TUTAJ.

Spożywanie posiłków w trakcie porodu

Decyzję o możliwości spożywania posiłków w takcie porodu podejmuje lekarz sprawujący opiekę. Nadal podczas porodu, rodząca ma zapewnioną możliwość spożywania przejrzystych płynów, także podczas aktywnej fazy porodu. 

Ograniczenie niezbędnych interwencji medycznych

Standard zakłada opiekę nad matką i noworodkiem, przy jednoczesnym położeniu nacisku na ograniczenie niezbędnych interwerncji medycznych, w szczególności:

  • amniotomii
  • indukcji porodu
  • stymulacji czynności skurczowej
  • podawania opioidów
  • nacięcia krocza
  • cięcia cesarskiego
  • podawania mleka modyfikowanego (kodyfikowanego) ?

Po porodzie

Utrzymano kontakt skóra do skóry przez min. 2 godziny. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i obowiązkowe standardowe procedury wykonywane mają być w obecnosci matki w sali „matka z dzieckiem”. Jeśli rodzice nie zdecydowali jeszcze o miejscu, w którym zamierzają zapisać dziecko do przychodni czy położnej poz, podstawowej opieki zdrowotnej, podmiot leczniczy będzie miał obowiązek poinformować o zasadach i zakresie opieki nad noworodkim w miejscu jego pobytu oraz zasadach wyboru położnej poz. 

Laktacja. 

Każdy podmiot leczniczy ma zapewnić każdej potrzebującej matce sprzęt do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego, jak również skorzystanie w miarę możliwości z podawania mleka z banku mleka kobiecego w przypadku noworodków przedwcześnie urodzonych. 

Więcej o tej kwestii w obecnie obowiązujących standardach pisałam tutaj

“Sytuacja szczególna” zamiast “niepowodzenie położnicze”

Określenie niepowodzenie położnicze przestaje istnieć. Pod pojęciem sytuacji szczególnej należy rozumieć – poronienie, urodzenie dziecka martwego, niezdonego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, urodzenie chorego dziecka lub dziecka z wadami wrpwodznymi. 

O sytuacji prawnej kobiet po stracie dziecka pisałam TUTAJ. 

Wejście w życie.

Nowy tekst standardow wejdzie w życie 1 stycznia 2019r. Przepisy części XIII ust. 3 pkt. 7 załącznika wchodzą w życie od 1 stycznia 2022r. (sprzęt do pozyskiwania mleka kobiecego). 

Link do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej TUTAJ