Telepraca dla rodziców

0

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Telepraca dla rodziców. 6 czerwca 2018r. Ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076) został dodany § 5–7 do art. 676 kodeksu pracy, w brzmieniu :

§ 5. Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, niezależnie od zawarcia, w trybie przewidzianym w § 1-4, porozumienia określającego warunki stosowania telepracy albo określenia tych warunków w regulaminie.

§ 6.Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, o którym mowa w art. 142 1 § 1 pkt 2 i 3, o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 7. Przepis § 6 stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 142 1 § 1 pkt 2 i 3, również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Czym jest telepraca?

To praca polegająca na tym, iż może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto telepracownikiem jest pracownik, który przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dla kogo?

Co do zasady pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy. Wyjątkiem od reguły są rodzice-pracownicy, którzy:

  • spodziewają się dziecka, w przypadku ciąży powikłanej;
  • posiadają zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860),

oraz rodzice (pracownicy):

  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Tym samym po spełnieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych warunków i złożeniu wniosku, pracodawca będzie miał obowiązek uwzględnić wniosek rodzica o wykonywanie pracy w formie telepracy.

Definicję ciąży powikłanej oraz informacje o zaświadczeniu z ustawy “Za życiem” znajdziesz TUTAJ.

Odmowa.

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy w formie telepracy tylko wtedy, gdy jego uwzględnienie nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o przyczynie odmowy. Może to zrobić na piśmie lub w formie elektronicznej.

Dla kogo?

O zmiany mogą wnioskować rodzice, którzy pozostają w stosunku pracy i spełniają określone ustawą warunki. Zarówno tata jak i mama dziecka. Rodzice nie muszą pozostawać w związku małżeńskim, aby złożyć wniosek.

O innych możliwościach i elastycznych formach zatrudnienia dla rodziców-pracowników, o których piszę wyżej, znajdziesz TUTAJ.

Daj proszę znać czy artykuł jest przydatny i podziel się z nim proszę! Powodzenia! Katarzyna Łodygowska matkaprawnik.pl