Pokój dla karmiącej matki i kobiety w ciąży w pracy

0

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Pokój dla karmiącej matki i kobiety w ciąży w pracy.

Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Załącznik 3. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 

tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650) 

§ 39. 1. W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, przyjmując co najmniej jedno miejsce na każdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce. 

2. Powierzchnia pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż 8 m. 

Matką karmiącą będzie zarówno mama karmiąca piersią jak i mama korzystająca z butelki. Jednak należy pamiętać, iż przerwa (o niej więcej tutaj) udzielana jest tylko na karmienie piersią. Pomieszczenie może być wykorzystywane na odpoczynek dla kobiety w ciąży jak i na samo odciągnięcie pokarmu.

pozdrowienia!

Katarzyna Łodygowska matkaprawnik.pl